Технология на виното и пивото

Повече от половин век в катедра „Технология на виното и пивото” се подготвят кадри за водещи отрасли на хранителната индустрия, каквито са производството на вино и високоалкохолни напитки, малц и пиво, безалкохолни напитки и води – минерални, изворни и трапезни. От създаването на катедрата до миналата година в двете форми на обучение (редовно и задочно) са дипломирани като инженери и магистър инженери по технология на напитките над 2 600 български граждани и над 160 граждани на 14 страни от Европа, Африка, Азия и Южна Америка.

Катедрата е основана през 1948 г. към Агрономическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” под името „Винарска технология”. През 1953 г., когато се създава Висшият институт по хранителновкусова промишленост в гр. Пловдив, тя е една от основополагащите катедри и се преименува в „Технология на виното и пивото”. Името и съставът на катедрата са се променяли през годините. В определен период от време (1976 –1999 г.) направленията „Технология на виното и високоалкохолните напитки” и „Технология на пивото и безалкохолните напитки” са съществували като самостоятелни катедри. След 1999 г. те се обединяват отново под името „Технология на виното и пивото”, която сега е една от основните катедри в Технологичния факултет на УХТ. Катедреният колектив винаги се е стремял да поддържа високо качество на обучението, което е предпоставка за успешната реализация на младите специалисти. Основа за това са професионалното развитие и израстване на преподавателския състав, постоянното актуализиране на учебните планове и програми, обогатяването и модернизирането на материално-техническата база.

Катедра „Технология на виното и пивото” е акредитирана да обучава студенти в трите степени на висшето образование – „бакалавър” и „магистър” по специалностите „Технология на виното и пивото” и „Технология на ферментационните продукти” с преподаване на френски език, както и „доктор” по докторска програма „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”. Това са едни от най-желаните и търсени технологични специалности в УХТ – Пловдив. Всяка година се дипломират 30- 40 инженери и магистър-инженери. Над половината от тях намират реализация във винарската, спиртната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености бързо след дипломирането.
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ — ПЛОВДИВ КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО

Дипломираният магистър-инженер по специалността „Технология на виното и пивото” с образователно-квалификационна степен „Магистър” е висококвалифициран специалист за нуждите на съответните подотрасли на хранителната промишленост – винарска, високоалкохолна, спиртна, малцова, пивоварна и безалкохолна. Той има широка и задълбочена фундаментална и професионална подготовка, владее много добре стопанско-организационните, управленските и социалните механизми в сферата на дейността си. Всичко това му позволява да осъществява научноизследователска, проектантска и развойна, организационно-управленска, производствено-технологична, контролна и преподавателска дейност в съответните подотрасли на хранителната промишленост, търговската и образователната сфера.

Той притежава значителен обем от задълбочени интердисциплинарни знания и умения:

Придобитата по време на обучението му професионална квалификация дава възможност на магистъринженера да заема всички ръководни и определени изпълнителски длъжности, изискващи висше образование в областта на винарството, пивоварството и производството на спирт и спиртни напитки, малц и безалкохолни напитки в държавния и частния сектор на научноизследователската, проектантската и развойната, организационно-управленската, производствено-технологичната, контролната и образователната сфера.

Обучението на студентите от ОКС „Магистър“ се осъществява в 11-те специализиращи лаборатории на катедрата. Те са снабдени са с необходимата лабораторна апаратура, стъклария, химикали, уредби, измервателна и регистрираща техника за провеждане както на аудиторни лабораторни занятия, така и на научноизследователска дейност и самостоятелна работа.

Обучението на студентите от ОКС „МАГИСТЪР“ по специалност „Технология на виното и пивото“ в областта на проектирането се осъществява в специализиран компютърен клас, снабден с 14 компютърни конфигурации. Преддипломният стаж също се провежда във фирми от винарската, високоалкохолната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености. 

Завършилите ОКС “Магистър” могат да продължат своето обучение в образователната и научна степен “Доктор”. Задачите на обучението са да формира задълбочена научна, научно-приложна и практическа подготовка на докторантите по докторска програма „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, които да се реализират успешно като:

Научни работници в държавни и частни научноизследователски и контролни институти и лаборатории;

Квалифицирани ръководни кадри в индустрията, държавната администрация и обществения сектор;

Преподаватели и учени във ВУ на страната