Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

В специалност „Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати” чрез две форми на обучение (редовна и задочна) се подготвят висококвалифицирани специалисти с ОКС „Магистър“ и професионална квалификация МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР. Срокът на обучение в двете форми (редовна и задочна) е:

Основните специални дисциплини, които формират професионалния профил на МАГИСТЪРА са: „Технология на нови видове захар”, „Технология на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозните сиропи”, „Технология на функционални захарни изделия”, „Химико-технологичен контрол” и „Механизация и оптимизация на производствените процеси”.

Дипломираният МАГИСТЪР по „Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати” е с широки възможности за реализация. Той може: да изследва, моделира и оптимизира операциите в захародобивната, захаропреработващата и нишестената промишленост; да създава и внедрява нови технологии при производството на захар, захарни изделия и нишестени продукти; да планира, организира, контролира и управлява производственотехнологичните процеси; да проектира предприятия и технологични линии, както и да оразмерява, регулира и оптимизира работните параметри на технологичното обзавеждане в захародобивната, захаропреработващата и нишестена промишленост; да усъвършенства знанията и ум нията си; да повишава квалификацията си, както самостоятелно така и чрез продължаване на обучението си по образователно-научната степен ДОКТОР. 

Специалността разполага с две учебни и две научни лаборатории със съвременно оборудване, които са на раположение на обучаваните в направлението студенти.

Практическото обучение на студентите се осъществява във водещи предприятия включително и под формата на дългосрочни стажантски програми.

Предоставя се възможност за частично обучение (специализация) по съвместни международни проекти.