Компютърен инженерен дизайн

Специалност “Компютърен инженерен дизайн” (КИД) подготвя специалисти с висше образование в образователно-квалификационната степен (ОКС) „БАКАЛАВЪР“ с професионална квалификация “машинен инженер” и срок на обучение 4 години. Профилираща катедра е Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост (МАХВП).

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация и обучението се извършва по учебен план със съвременни дисциплини.

Обучението включва лекции, лабораторни, практически и семинарни занятия, разработване на курсови задачи и проекти, и защита на дипломен проект с общ брой 240 кредита по ECTS.

Дава се насоченост към хранителното машиностроене. За целта се изучават основни процеси, машини и инсталации в хранителната промишленост и изискванията, налагани за осигуряване безопасността на храните чрез техния хигиенен дизайн.

Основните дисциплини, даващи облик на специалността, са свързани с изучаване на материалите за изработване на елементи на машини и съоръжения, в това число и влизащите в контакт с храните, поведението на материалите в работни условия, методите и техническите средства за обработване с цел производство на машини, апарати, съоръжения и инсталации. Във връзка със специфичните условия, необходими да се осигурят при преработването на суровините до хранителни продукти, е поставен акцент върху основните методи за производство на храни чрез дисциплини, засягащи основни процеси – механични, топлинни, масообменни и биотехнологични.

При изучаване на дисциплините акцент е поставен на прилагането на съвременни средства за моделиране, симулиране и анализ чрез изучаване на основните софтуерни продукти с конкретни приложения. За целите на обучението на студентите се използват набор от приложни програмни продукти, осигуряващи автоматизация на дейностите за целия жизнен цикъл на изучаваните технически средства. Това включва дейности по проучване, създаване на конструктивна и технологична документация за производството им, експлоатацията, тяхната поддръжка и утилизация. Всички изучавани дисциплини имат пряко или косвено отношение към решаване на проблемите с устойчивото развитие на планетата, целите на ООН и свързаността им с хранителната и машиностроителната промишлености. Засягат се възможностите за прилагане на кръгов модел в икономиката и решенията, които дава Индустрия 4.

Обучението по общотехническите и специалните дисциплини се извършва в съвременни специализирани лаборатории с необходимите технически средства, осигуряващи научната и практическата подготовка на бъдещите специалисти. За засилване на практическата подготовка, студентите посещават водещи предприятия от машиностроителната и хранителната промишлености в страната, осигурява се стаж във водещи предприятия, включително и извън страната.

През периода на своето обучение студентите се включват в научно-изследователската работа на научния и преподавателския състав на катедрата, факултета и университета чрез участие в университетски, национални и международни проекти. Своето обучение студентите могат да реализират, за определен период от време, и в университети извън страната по различни двустранни или международни програми. Благодарение на въведената кредитна система студентите могат да изучават дисциплини и да полагат изпити в други университети. Голяма част от дисциплините влизат в групи от избираеми или факултативни, даващи възможност за конкретна насоченост на обучението, свързано с желанието на студентите за бъдеща реализация.

Завършилите специалност “Компютърен инженерен дизайн” могат да работят в предприятия за производство на оборудване – машини, линии, съоръжения, инсталации и системи, и техните експлоатация и поддръжка в различни отрасли на промишлеността и/или да повишават квалификацията си чрез продължаване на образованието си в ОКС “МАГИСТЪР“ във всички направления, съгласно действащото законодателство.