Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ –(обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., …; изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022 г.) (акт. 03.01.2023 г.)

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (в сила от 05.05.2018 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ


ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ (в сила до 05.05.2018 г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА / стар вариант /

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ(от 25.6.2021)

Приложение 1: Правила за структуриране и функциониране на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и проучване на студентското мнение;

Приложение 2: Правила за избор на органи на управление на  Университета по Хранителни Технологии;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ(До 25.6.2021)

Приложение 1: Правила за структуриране и функциониране на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и проучване на студентското мнение;

Приложение 2: Правила за избор на ръководни органи и органи за колективно управление в УХТ;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ.

Правилник за развитие на академичния състав в УХТ (в сила от 29.03.2022г.)   ПРИЛОЖЕНИЕ 1      ПРИЛОЖЕНИЕ 1А    ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КРАС

Правилник за развитие на академичния състав в УХТ/ в сила от 25.06.2021 /      ПРИЛОЖЕНИЕ 1      ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ   /  05.05.2018г. – 25.06.2021/

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  / 27.10.2017г. – 05.05.2018г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет.

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  / 30.05.2014г. – 26.10.2017г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ при УХТ-Пловдив

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО

ПРАВИЛНИК за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав (в сила от учебната 2020/2021 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ПФОНЗАС (в сила от учебната 2020/2021 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (в сила от учебната 2020/2021 г.)

ПРАВИЛА ЗА ПЕРИОДИЧНА САМООЦЕНКА И ВЪНШНА ОЦЕНКА (ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОДИТИ)

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ  /С О П К О /  ПРИ УХТ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СОПКО – АНКЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ СОПКО- МАКЕТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА общата Нормативна ЗАЕТОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (PDFDOCИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А (PDFDOCКЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ФОНЗАС

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА  ДЕЙНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА  ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРАВИЛА за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в Университета по хранителни технологии – Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УХТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ПО КАЧЕСТВОТО И КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВОТО

ПРАВИЛА  ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ И ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНА ПРАКТИКА, СЕЗОНЕН И ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ В УХТ
Приложение 1

ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ УХТ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЮТОРНАТА СИСТЕМА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПРАВИЛА  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ

П Р А В И Л А  ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УХТ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ И СИГНАЛИ ОТ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УХТ – ПЛОВДИВ ; ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМУЛЯР.

ПРАВИЛА  ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЛАГИАТСТВО, ОРИГИНАЛНОСТ И АВТЕНТИЧНОСТ НА ДИПЛОМНИ ДИСЕРТАЦИОННИ РАБОТИ ДЕЙСТВАЩИ ДО 14.10.2022Г. ДО ПРОВЕЖДАНЕТО НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ПЛАГИАТСТВОТО В АКАДЕМИЧНАТА И НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В УХТ , СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА 14.10.2022Г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНД “НАУКА” НА УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ“ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „ПАТЕНТНО ДЕЛО И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА НАУЧНА И ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА НАУЧНА И ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА И  НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”  КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА НАУЧНА И ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ  И ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ  ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ 


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ” КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УХТ – ПЛОВДИВ


ПРАВИЛНИК  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В УХТ-ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПРИ УХТ-ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПОДГОТВИТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ


ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ “МОБИЛНОСТ” ОТ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+”

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

     ПРАВИЛА ЗА МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ УХТ-ПЛОВДИВ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА СТУДЕНТА В ДИСТАНЦИОННА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В УХТ


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ В УХТ

ПРАВИЛНИК за условията и реда за настаняване, ползване и за вътрешния ред в студентските общежития „МАРИЦА”

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В УЧЕБНА БАЗА „ХРАНЕНЕ“ (УЧЕБЕН РЕСТОРАНТ „ МАРТИН РАДКЛИФ“) И КОНТРОЛ НА ЦЕЛЕВОТО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Спортен клуб “УХТ-Пловдив” при Университет по хранителни технологии

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УХТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В УХТ

ПРАВИЛНИК – ЗА АТЕСТИРАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

ПРАВИЛА за разходване на финансовите средства от лимита на структурните звена за обучение на студенти и докторанти

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за плащане чрез ПОС терминални устройства на заявените услуги в УХТ – Пловдив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ограничаване на плащанията в брой в УХТ- Пловдив

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

  I.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ЗАПОВЕД  № 989 / 21.12.2021г.

1. Работна инструкция „Установяване на потребности“

2 . Оперативни документи „Докладна записка“

3. Основна процедура “Поемане на финансов ангажимент”

4. Работна инструкция ” Поемане на финансов ангажимет”

5. Оперативен документ „Заявка“

6. Основна процедура ” Извършване на разход”

7. Работна инструкция ” Извършване на разход”

8. Оперативен документ „Искане“

9. Работна инструкция ” Действия при несъответствие при ПК”

10. Работна инструкция “Действия на финансовия контрольор при осъществяване на ПК”

11. Работна инструкция „Регистриране на договори“

12. Работна инструкция “Контрол върху приходите”

13. Инструкция за реда за извършване на разходи по договори за периодични доставки и услуги, сключени от УХТ                   Приложение № 1

14.Приложение № 4 ” Мотивирано становище”

II.КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.Процедура относно прилагането на системата на двоен подпис в УХТ

2.Процедура за последващи оценки на изпълнението в УХТ

3.Процедури за осъществяване на ПК при назначаване на служител

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА;

1.Приложение № 1  Годишен оперативен план

2.Приложение № 2  Риск-регистър

3.Стратегия за управление на риска в  УХТ

 IV МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УХТ;
V.  ЕТИЧЕН КОДЕКС;
VI.   ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА УХТ.

Заповед  № 1154/22.11.2016г. за утвърждаване на “Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС в УХТ”;  Одитна пътека

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УХТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В УХТ

УНИФИЦИРАНИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Вътрешна заповед;  Командировъчна заповед;  Доклад за командировка в чужбина;  Докладна записка;  Доклад;  Заповед за командировка в чужбина;  

Заявление за платен отпуск;  Заявление за неплатен отпуск;   Заявление за прекратяване на отпуск;  Изходящо писмо;  Официална бланка на УХТ – празна;  Писма до катедри;  Становище;   

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в Университета по хранителни технологии, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на Университета

Приложение № 1  Образец на декларация на МОЛ – изтегли от тук

Приложение № 2  Образец на декларация на касиер – изтегли от тук

Уважаеми колеги,

Работна група, назначена със Заповед № 58/27.01.2021 г. на Ректора на УХТ,
разработи и предлага на Вашето внимание проект на Правилник за определяне на
допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив.
Очакваме вашите писмени предложения за корекции и допълнения на Правилника и
приложенията към него до 16,00 часа на 19.02.2021 г (петък). Писмените
предложения следва да бъдат адресирани до Председателя на работната група проф.
д.н. Галин Иванов – зам.-ректор по научна и международна дейност. Същите трябва
да имат входящ номер, поставен в сектор „Деловодство“.

09.02.2021 г. С уважение,
проф. д.н. Галин Иванов – зам.-ректор по научна и международна дейност

Проект на правилник за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив

Нормативи за планиране и отчитане на учебната и учебно-методическата дейност на преподавателите в УХТ.