ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УХТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В УХТ

ПРАВИЛНИК - ЗА АТЕСТИРАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

ПРАВИЛА за разходване на финансовите средства от лимита на структурните звена за обучение на студенти и докторанти

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за плащане чрез ПОС терминални устройства на заявените услуги в УХТ - Пловдив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ограничаване на плащанията в брой в УХТ- Пловдив


СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

I.    ПРОЦЕДУРИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ;
II.   СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; 
III.  МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УХТ;
IV.  ЕТИЧЕН КОДЕКС;
V.   ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА УХТ.
 


Заповед  № 1154/22.11.2016г. за утвърждаване на "Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС в УХТ";  Одитна пътека


ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УХТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В УХТ

УНИФИЦИРАНИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Вътрешна заповедКомандировъчна заповед;  Доклад за командировка в чужбина;  Докладна записка;  ДокладЗаповед за командировка в чужбина;  

Заявление за платен отпускЗаявление за неплатен отпуск Заявление за прекратяване на отпуск;  Изходящо писмо;  Официална бланка на УХТ - празна;  Писма до катедри Становище  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в Университета по хранителни технологии, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на Университета

Приложение № 1  Образец на декларация на МОЛ; 

Приложение № 2  Образец на декларация на касиер - изтегли от тук