Учебна дейност Научна дейност Международна интеграция и повишаване на квалификацията
Информационна дейност и дистанционно обучение Студентска социална дейност  

  

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Приложение 1: Правила за структуриране и функциониране на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и проучване на студентското мнение;

Приложение 2: Правила за избор на ръководни органи и органи за колективно управление в УХТ;

Приложение 3: Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на УХТ. 


ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ   / в сила от 05.05.2018г. /          ПРИЛОЖЕНИЕ 1      ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  27.10.2017г. - 05.05.2018г. /  

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет. 

ПРАВИЛНИК НА УХТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ  30.05.2014г. - 26.10.2017г. /

Списък с приложения за: ОНС „доктор“ и информационна страница за публикуване в интернет. 


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ при УХТ-Пловдив


ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО НА  УНИВЕРСИТЕТA ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ