УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА 

Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да участвате в заседание на ФС на 14.09.2020 от 13,00 ч. в аудитория “Хоризонт”, бл. 2, при следния 

Дневен ред: 

  1. Приемане на протокол № 5 
  1. Избор на главен асистент 
  1. Утвърждаване на състав на научно жури за ОНС доктор 
  1. Еднократна промяна в учебен план за ОКС магистър – 2 години 
  1. Атестация на преподаватели 
  1. Натоварване и хонороване на преподаватели 
  1. Докторантски въпроси 
  1. Разни                                                  

 

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

Забележка: В случай, че блок 2 на УХТ и зала „Хоризонт“ на 14.09.2020 г. бъдат изолирани по причини, свързани с Ковид ситуацията, ФС ще се проведе в друга зала по същото време или във виртуалната зала https://meet.jit.si/UFT-FS-TECH от 15:00 часа на сащия ден. 

 

08.09.2020 г.                                                                                                                     ДЕКАН:

гр. Пловдив                                                                                                                    /проф. д-р инж. В.Рашева/