Специалност „Анализ, контрол и екология на храните“

   Дипломираният инженер по „Анализ, контрол и екология на храните“ със специализации „Анализ и контрол на хранителните продукти“, „Химия и микробиология на храните“ и „Екология и контрол при производството на храните“ с ОКС „Бакалавър“ притежава фундаментални химични, микробиологични, инженерни, управленски и професионални знания и умения в областта на анализа, контрола, екология и безопасността на храните. Придобитата по време на обучението професионална квалификация му дава възможност да заема всички изпълнителски и ръководни длъжности, изискващи висше образование в областите на специализацията, в държавния и частния сектор на производствената, научноизследователската и образователната сфера. 

Специализация „Анализ и контрол на хранителните продукти“

   Специализацията „Анализ и контрол на хранителните продукти“ подготвя експерти по химичен, биохимичен, микробиологичен, органолептичен и сензорен анализ в контролни и производствени лаборатории. Завършилите специализацията инженери успешно се реализират в областта на аналитично - контролната дейност във всички сфери и нива на производството и търговията с хранителни продукти. Студентите, избрали специализацията „Анализ и контрол на хранителните продукти“ имат привилегията, единствени в РБългария да получат знания и умения, свързани с организацията и дейността на контролните лаборатории и механизма и  анализа на биологичната активност на хранителни системи.

брошура

Специализация „Химия и микробиология на храните“

  Студентите, избрали специализацията „Химия и микробиология на храните“ се подготвят като инженери, които могат да работят като ръководители и сътрудници на производствени, контролни и изследователски лаборатории за храни и напитки; в управлението, контрола и оценката на производствено технологичните процеси; в анализа, сертификацията на суровини, полуфабрикати и готова продукция; в хранителното законодателство; в производството на функционални и лечебни храни и напитки.

брошура

Специализация „Екология и контрол при производството на храните” 

  Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират в хранителната индустрия, в държавния и частния сектор на производствената, научно-изследователската и образователната сфера, като заемат изпълнителски и ръководни длъжности в областта на екологията и опазването на околната среда относно:

- контрол на екологичната безопасност на храните;

- планиране, организация, управление и контрол на технологичните процеси по опазване на околната среда;

- оценка на въздействието върху околната среда и екологичен одит;

- избор, пуск, експлоатация и регулиране на параметрите на пречиствателните съоръжения;

- контрол на качеството на водите и въздуха;

- контрол, управление и оползотворяване на отпадъците. 

брошура

 

Учебен план