Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти

Специализации:

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ         / брошура /

Специализацията подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми, упражняващи дейност и свързани с планиране, организация и управлението на производствено-технологичните процеси; контрола и оценката на:

- зърносъхранението; преработката на зърнени продукти; производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия; производството на комбинирани фуражи.

- качеството на суровините, полуфабрикатите и готовата продукция; провеждането на органолептични, физикохимични и микробиологични анализи; оптималното използване на технологичното оборудване при производството на захар, шоколадови и захарни изделия.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИКАТА, МАСЛАТА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ         / брошура /

Специализацията подготвя инженери с възможности за реализация като технолози, експерти и ръководни кадри в управлението на производствено-технологичните процеси и контрола при:

- преработката на маслодайни, етерично-маслени и лечебни растения, получаването на глицеридни и етерични масла, разработването и окачествяването на хранителни емулсии, перилни препарати, козметични и парфюмерийни изделия, препарати за арома- и фитотерапия.

- оценката на качеството на суровините, материалите и готовата продукция, организацията и дейността на специализирани лаборатории, центрове, комисии и др. във всички подотрасли на тютюневата промишленост – производство и сушене на тютюна, промишлена обработка на тютюна, производство на тютюневи изделия и др.

 

Учебен план