Специалността подготвя инженери, които могат да работят в общественото хранене, туристически обекти, сдружения и организации, в органи на местната и държавната власт, в публично-частни партньорства, както и да развиват собствен бизнес в храненето и туризма.