Център за повишаване на квалификацията  -   цпк


Образци на документи:     Заявление за курс,     

                                               Заявление за специализация,     

                                               Заявление за курс Педагогическа правоспособност

  Телефон:    0894 33 79 81,  032/ 603 - 792     -   Антоанета Бедросян 

  Е-mail:         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации: 

1.         Управление на качеството на храни и напитки.

2.         Педагогическа правоспособност.

3.         Мениджмънт и маркетинг.

4.         Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.

5.         Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

6.         Сензорен анализ на храни.

7.         Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.

8.         Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.

9.         Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.

10.       Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.

11.       Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.

12.       Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).

13.       Въвеждане и одит на НАССР система.

14.       Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.

15.       Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:

16.       Месодобив и месопреработване;

17.       Производство на мляко и млечни продукти;

18.       Производство на плодови сокове;

19.       Производство на хляб и хлебни изделия;

20.       Безопасност - анализ и контрол на храни и напитки.

21.       Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.

22.       Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.

23.       Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал

24.       Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.

25.       Органолептичен анализ във винарската промишленост.

26.       Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.

27.       Хотелиерство и ресторантьорство.

28.       Системата НАССР в заведенията за хранене.

29.       Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.

30.       Алтернативни видове туризъм.

31.       Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.

32.       Сервиране и барманство.

33.       Проектиране и дизайн на заведения за хранене.

34.       Нови опаковъчни материали и технологии. 

35.        Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

 

За повече информация http://www.uft-plovdiv.bg/