Търсене
Close this search box.

Продължаващо обучение

 1. Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

  1. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     Учебен план
  2. Храни и винена култура     Анотация      Учебен план
  3. Педагогическа правоспособност.
  4. Основи на пивоварството.
  5. Кулинарен мениджмънт.
  6. Мениджмънт и маркетинг.
  7. Управление на качеството на храни и напитки.
  8. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
  9. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
  10. Сензорен анализ на храни.
  11. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
  12. Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
  13. Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
  14. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
  15. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
  16. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
  17. Въвеждане и одит на НАССР система.
  18. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
  19. Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:
  20. Месодобив и месопреработване;
  21. Производство на мляко и млечни продукти;
  22. Производство на плодови сокове;
  23. Производство на хляб и хлебни изделия;
  24. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
  25. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
  26. Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.
  27. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
  28. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
  29. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
  30. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
  31. Хотелиерство и ресторантьорство.
  32. Системата НАССР в заведенията за хранене.
  33. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
  34. Алтернативни видове туризъм.
  35. Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.
  36. Сервиране и барманство.
  37. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
  38. Нови опаковъчни материали и технологии.
  39.  Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.