Стопански факултет

проф. д-р инж.Валентина Николова-Алексиева

декан

deaneconom@uft-plovdiv.bg

 

блок І, кабинет 106

Стопански факултет функционира като основно звено в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив от 07.05.2009 г. Факултетът включва катедрите „Икономика, предприемачество и управление“, „Туризъм и кулинарен мениджмънт“, „Хранене и кетъринг“, „Математика, физика и информационни технологии“ и „Инженерна екология“. Факултетът е сред лидерите в обучението на специалисти в областта на общественото хранене, туризма, предприемачеството, икономика на хранителната индустрия и мениджмънта, а предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда и са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите.

Мисията на Стопански факултет на УХТ – Пловдив е да създаде необходимата среда за развитие на научно-приложни изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух на студенти и преподаватели; да предоставя качествено и адекватно образование, чрез прилагане на интердисциплинарен подход, иновативни методи на обучение и фокус върху икономическите и бизнес-умения на студентите, допринасяйки за високата степен на професионалната им реализация.

Стопански факултет на УХТ – Пловдив партнира активно с бизнеса и други заинтересовани лица с цел трансфер на иновации и стимулиране на предприемачеството в хранителните технологии, екологията и туризма. Това е гаранция за успешното професионално развитие на нашите студенти.

Стопански факултет предлага портфолио от изключително привлекателни бакалавърски специалности: “Икономика на хранителната индустрия”, “Икономика на туристическата индустрия”, “Туризъм”, “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Екология и контрол при производството на храните”, “Кетъринг”, “Храни, хранене и диететика”, “Хранене и туризъм”, “Индустриален мениджмънт”, “Индустриален бизнес и предприемачество”.

Стопански факултет допринася за продължаващото академично и професионално развитие на студентите като предлага обучение по следните магистърски специалности: “Бизнес информационни технологии”, “Управление на човешкия капитал”, “Корпоративен бизнес и предприемачество”, “Туризъм”, “Кетъринг”, “Храни, хранене и диететика”, “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”, “Индустриален мениджмънт”.

 

Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните специалности “Икономика и управление (хранителна индустрия)” и “Технология на продуктите за обществено хранене“.

Във факултета работят над 40 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Освен преподавателската и научноизследователската дейност, преподавателите от факултета осъществяват консултантска дейност, експертни услуги в практиката, работят по европейски програми за обучение на студенти и обмен на кадри; изнасят лекции в други международни университети.

Високото качество на обучение се потвърждава от успехите на студентите ни на престижни научни форуми, както и от високата степен на реализация на завършващите специалисти, от които една голяма част са вече горди собственици на стартиращи предприятия.