Технология на месото и рибата

Материалната база на УХТ включва 4 учебни корпуса, в които са разположени аула с 450 места, 3 аудитории с по 300 места, множество лекционни и семинарни зали, учебни лаборатории със съвременно оборудване, богата библиотека и специализирана книжарница. В непосредствена близост до учебните корпуси са разположени 5 студентски общежития с общо 1600 легла, студентски стол и модерен спортен комплекс, включващ закрит плувен басейн, зали за спортни игри и открити тенис-кортове, както и спортнооздравителен лагер до язовир Батак.

Катедра „Технология на месото и рибата“ подготвя чрез две форми на обучение (редовна и задочна) висококвалифицирани специалисти с висше образование в следните специалности и степени:

Специалностите са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Обучението за придобиване на ОКС БАКАЛАВЪР по специалност “Технология и качество на храни”, със специализация „Технология на месото и рибата“ в редовна и задочна форма е с продължителност 4 години (8 семестъра).

Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, с общ хорариум от 2400 часа, предоставящи 240 ECTS кредита. Обучението логически преминава през следните модули: общообразователен (с изучаване на математико-приложни, химико-биологични, общи инженерни, икономически и хуманитарни дисциплини) и специализиращ (с изучаване на 16 специални дисциплини и провеждане на 240 часа учебна практика). Обучението по специалните дисциплини се осъществява съвместно от преподаватели от трите катедри “Технология на месото и рибата“, “Технология на млякото и млечните продукти” и „Консервиране и хладилна технология“. Специалността разполага с 8 учебни лаборатории, 3 научни лаборатории и 2 учебно – производствени бази, оборудвани със специализирана апаратура и измервателна техника. 

Дипломираният Инженер-технолог има фундаментална, инженерна и професионална подготовка, владее технологичните методи и процеси, както и икономически, организационни, управленски и други умения в сферата на дейността си. Той може да осъществява производствено-технологична и организационно-управленска дейност в предприятията и фирмите с предмет на дейност в областта на месодобива и месопреработката; добива и преработката на птиче месо, самостоятелно или съвместно с месото от други топлокръвни кланични животни, добива и обработката на месо от зайци и дивеч, рибовъдното дело и рибопреработвателната промишленост, а също така и обработката на хранителни и технически субпродукти, кръв, кожи и др.

Дипломираният инженер-технолог по “Технология и качество на храни”, със специализация „Технология на месото и рибата“ с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” умее: 

Да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено-технологичните процеси;

Да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;

Да провежда необходимия органолептичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ

Да оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване;

Да усъвършенства знанията си и да повишава своята квалификация; 

Придобитата през време на обучението му професионална квалификация позволява да заема изпълнителски и ръководни длъжности.