Технология на млякото и млечни продукти

Обучението по специализацията „Технология на млякото и млечните продукти” се извършва в катедра „Технология на млякото и млечните продукти“. Чрез две форми на обучение (редовна и задочна) се подготвят висококвалифицирани специалисти с образователно квалификационна степен „БАКАЛАВЪР” и професионална квалификация „Инженер”. 

Обучението за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“ по специалност “Технология и качество на храни” в редовна и задочна форма е с продължителност 4 години (8 семестъра). Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, с общ хорариум от 2400 часа, предоставящи 240 ECTS кредита. Обучението осигурява широко профилна подготовка в следните редовни направления на хранителната промишленост: месодобив и месопреработка, рибопреработвателна промишленост, преработка на мляко и млечни продукти, преработка на плодове и зеленчуци. 

Придобиват се и базови познания в областта на контрола и управлението на качеството и безопасността на храните. За осигуряване на добра практическа подготовка на обучаваните студенти в учебния план на специалността са включени лабораторни технологични упражнения и провеждане на специализирана учебна практика. Катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ разполага с учебни, научни лаборатории и учебнопроизводствен комплекс, оборудвани със специализирана апаратура и възможност за практическа подготовка. ]

Дипломираният Инженер-технолог със специализация “Технология на млякото и  млечните продукти” и образователноквалификационна степен “БАКАЛАВЪР” получава широка професионална и техническа подготовки. Той може  да осъществява производствено-технологична и организационно-управленска дейност в предприятията и фирмите с предмет на дейност в областта на преработката на мляко и млечни продукти. 

Дипломираният инженер-технолог със специализация по “Технология на млякото и млечните продукти” с образователноквалификационна степен “БАКАЛАВЪР” умее:

Да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено-технологичните процеси

Да оптимизира и регулира работните
параметри на технологичното оборудване

Да контролира и управлява качеството на
суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция

Да усъвършенства знанията си и да
повишава своята квалификация

Да провежда необходимия органолептичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен анализ

Придобитата през време на обучението му професионална квалификация позволява да заема изпълнителски и ръководни длъжности в сферата на производството, както и да извършва проектантска дейност.

Средният процент на реализация на дипломираните по специалността бакалаври за последните 5 години е 83 %