Технология на виното и пивото

Придобитата по време на обучението професионална квалификация му дава възможност да заема изпълнителски и ръководни длъжности, изискващи висше образование по специалността „Технология на виното и пивото”, в държавния и частния сектор на производствената и образователната сфера, както следва:

Повече от половин век в катедра „Технология на виното и пивото” се подготвят кадри за водещи отрасли на хранителната индустрия, каквито са производството на вино и високоалкохолни напитки, малц и пиво, безалкохолни напитки и води – минерални, изворни и трапезни. От създаването на катедрата до миналата година в двете форми на обучение (редовно и задочно) са дипломирани като инженери по технология на напитките над 2 600 български граждани и над 160 граждани на 14 страни от Европа, Африка, Азия и Южна Америка.

Катедрата е основана през 1948 г. към Агрономическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” под името „Винарска технология”. През 1953 г., когато се създава Висшият институт по хранително-вкусова промишленост в гр. Пловдив, тя е една от основополагащите катедри и се преименува в „Технология на виното и пивото”. Името и съставът на катедрата са се променяли през годините. В определен период от време (1976 – 1999 г.) направленията „Технология на виното и високоалкохолните напитки” и „Технология на пивото и безалкохолните напитки” са съществували като самостоятелни катедри. След 1999 г. те се обединяват отново под името „Технология на виното и пивото”, която сега е една от основните катедри в Технологичния факултет на УХТ. Катедреният колектив винаги се е стремял да поддържа високо качество на обучението, което е предпоставка за успешната реализация на младите специалисти. Основа за това са професионалното развитие и израстване на преподавателския състав, постоянното актуализиране на учебните планове и програми, обогатяването и модернизирането на материално-техническата база.

Катедра „Технология на виното и пивото” е акредитирана да обучава студенти в трите степени на висшето образование – „бакалавър” и „магистър” по специалностите „Технология на виното и пивото” и „Технология на ферментационните продукти” с преподаване на френски език, както и „доктор” по докторска програма „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”. Това са едни от най-желаните и търсени технологични специалности в УХТ – Пловдив. Всяка година се дипломират 30-40 инженери и магистър-инженери. Над половината от тях намират реализация във винарската, спиртната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености бързо след дипломирането.

Катедрата си сътрудничи с Национална лозаро-винарска камара, Съюз на пивоварите в България, Съюз на енолозите в България и по силата на двустранен договор с Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България. В резултат на това взаимодействие се осъществява активен обмен на научна и техническа информация. Поддържат се контакти с работодателите и са развити форми за подготовка на професионалната реализация на студентите (курсове, стажове, центрове за кариерно развитие, предварителни договори и др.).

За студентите в ОКС „Бакалавър” на специалностите „Технология на виното и пивото” се организира практическо обучение, което включва учебна практика и сезонен преддипломен стаж. Сезонният стаж се провежда в началото на последната година от следването и има продължителност 6 седмици. По време на практиката студентите се назначават като сезонни работници във фирмите от винарската, високоалкохолната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености. Така те могат пълноценно да усвояват нови практически знания и умения. Едновременно с това се създават възможности двете страни (студенти и колективи на предприятията) да се опознаят взаимно, което е гаранция за по-добрата бъдеща реализация на младите специалисти.

През последните години някои от предприятията предлагат на студентите възможност да участват в различни стажантски програми или да работят срещу заплащане по време на кампанийните сезони. Това е от голяма полза за практическото обучение на студентите, за тяхното запознаване и навлизане в реалните условия на производствения процес и неговите организация и управление. От своя страна производителите имат възможност да получат преки впечатления от качествата на бъдещите инженери. Преддипломният стаж също се провежда във фирми от винарската, високоалкохолната, малцовата, пивоварната и безалкохолната промишлености.

Дипломираният инженер по специалността „Технология на виното и пивото” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” е квалифициран специалист, който притежава широка фундаментална и специална подготовка, въз основа на която може:

Да планира и организира, контролира и управлява, проучва и усъвършенства производствено-технологичните процеси;

Да регулира и оптимизира работните параметри на технологичното обзавеждане;

Да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;

Да провежда необходимия анализ – органолептичен, химичен, физикохимичен, биохимичен и микробиологичен; 

Да усъвършенства знанията си и да повишава своята квалификация в образователно-квалификационната степен „Магистър”.

Обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“ се осъществява в 11-те специализиращи лаборатории на катедрата. Те са снабдени са с необходимата лабораторна апаратура, стъклария, химикали, уредби, измервателна и регистрираща техника за провеждане както на аудиторни лабораторни занятия, така и на научноизследователска дейност и самостоятелна работа.