Технология на зърнените, фуражните, хлебните
и сладкарските продукти

Квалификационна характеристика
Дипломираният инженер в специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“ в образователноквалификационна степен „Бакалавър“ е висококвалифициран специалист за нуждите на следните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост– зърносъхранение, зърнопреработване, хлебопроизводство, производство на сладкарски и макаронени изделия. Той притежава задълбочена фундаментална и професионално-технологична подготовка, което му позволява да владее стопанско-организационни, управленчески и социални умения в сферата на дейността си.

Учебно съдържание
Обучението за придобиване на ОКС „Бакалавър“ е с продължителност 4 години. В учебния план са включени задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, като обучението преминава през два основни модула: 


Специализиращото обучение обхваща следните основни направления:

Специализиращото oбучение се осъществява в катедра Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти“.

Реализация
Дипломираните в специализацията инженери намират реализация в най-големите предприятия за производство на хранителни продукти в България и по света.

 

Дипломираните бакалаври могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности, в производствената, научно-изследователската и образователната сфера, като:

Консултанти по технологичните въпроси при изготвянето на задания за проектиране, внедряване на нови технологии, разработване на част “Технологична” към инвестиционни проекти на предприятия в областта на ХВП; 

Осъществява самостоятелна професионална изява, организира и координира работата на група или екип.
Участва в колективи за разработване на иновативни хранителни продукти.

Контролира и управлява качеството на суровините, материалите,
полуфабрикатите и готовата продукция.
Провежда необходимия химичен, физикохимичен, биохимичен,
микробиологичен и органолептичен анализ.

Оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »