Топлинна, хладилна и климатична техника

Специалност „Топлинна, хладилна и климатична техника” е от професионално направление „Енергетика”.

Топлинната, хладилната и климатичната техника са от ключовите направления на икономиката, притежаващи голям потенциал и даващи широки възможности за професионално развитие. Обхващат различни аспекти от промишлеността и бита – отопление, венти­лация, климатизация, охлаждане, горене, сушене, топло- и газоснабдяване и др.

В професионално направление „Енергетика” се обучават студенти в образователно квалификационни степени ,,бакалавър” и ,,магистър” и образователно научна степен ,,доктор”. Обучението за при­до­биване на ОКС „бакалавър“ по специалност „Топлинна, хладилна и климатична техника“ в редовна и задочна форма е с продължителност 4 години. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисципли­ни, както и практическа подготовка.

Специалността „Топлинна, хладилна и климатична техника“ наследява специалностите „Топлинна и масообменна техника” и „Топлотехника“. Спе­циалност „Топлотехника“ е акредитирана от НАОА за срок от 6 години, считано от 14.11.2014 г. Последната акредитация на специалността  е през 2021 г.

Завършилите специалност „Топлинна, хладилна и климатична техника“  със степен “бакалавър” могат да продължат образованието си за 1 учебна година в една от 4-те магистърски  специалности:

 • Топлотехника”;
 • Хладилна и климатична техника”;
 • Енергийна ефективност”;
 • Енергиен мениджмънт“.

Специалност „Топлинна, хладилна и климатична техника“ отговаря на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране„.

Завършилите инженери могат да работят като:

 • Проектанти на отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации;
 • Проектанти на топлоснабдителни и газоснабдителни инсталации, топлинни стопанства, топлотехнически измерителни и контролиращи системи и др.
 • Специалисти в научно-изследователски центрове и институти в областта на енергийната ефективност, възобновяеми източници на енергия и опазване на околната среда;
 • Преподаватели в средни училища и университети;
 • Търговски представители на топлотехнически съоръжения;
 • Специалисти във фирми за производство на топлотехническо оборудване за хранителната промишленост;
 • Управители на фирми за отоплителна, хладилна и климатична техника;
 • Управители на парни централи, хладилници и хладилни стопанства, газоснабдяващи и топлоснабдяващи предприятия и фирми;
 • Управители на фирми за монтаж, ремонт и сервиз на топлинно и хладилно оборудване;
 • Управители на учебни центрове и курсове за получаване и повишаване на квалификацията.

Завършилите специалност „Топлинна, хладилна и климатична техника“ придобиват професионална квалификация „Енергиен инженер“. Специалистите са високо ценени както у нас, така и в чужбина.

Средният процент на реализация на дипломира­ни­те бакалаври и магистри от професионално направление “Енергетика“ за последните 8 години е над 95 %.