Топлинна, хладилна и климатична техника

Специалност ,,Топлотехника” отговаря на НАРЕДБАТА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ – ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г., в сила от учебната 2017 – 2018 г.; изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2017 г., в сила от учебната 2017 – 2018 г., приета с ПМС № 318 от 24.11.2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ

 • облагаем доход на завършилите студенти от специалността – 1184,48 лв.
 • нереализирани от специалността – 1,99 %;

Среден процент на реализация на дипломираните от специалност «Топлотехника» бакалаври и магистри за последните 5 години е над 98 %.

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ СЪС СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦ. «ТОПЛОТЕХНИКА»

 • удовлетвореност от учебния процес – 8,88 т. (от10);
 • теоретична подготовка – 9,17 т. (от 10);
 • качество на преподаване – 9,12 т. (от 10);
 • студенти, приети по първи избор – 83,33%;
 • удовлетвореност от избора на специалност –88,89%;

Завършилите специалност “Топлотехника” със степен “Бакалавър” могат да продължат образованието си за 1 учебна в една от 4-те магистърски специалности:

 • “Топлотехника”;
 • “Хладилна и климатична техника”
 • “Енергийна ефективност”
 • „Енергиен мениджмънт“.

Университетът по хранителни технологии (УХТ) има богата 65-годишна история и традиции във висшето образование. 

Материалната база на УХТ включва 4 учебни корпуса заети с лекционни и компютърни зали и учебни лаборатории, оборудвани на съвременно ниво, в които студентите придобиват знания и практически умения. 

УХТ направи стъпка към ново образователно бъдеще. За улеснение на студентите е внедрена платформа за дистанционно обучение. Разработени са електронни лекции по всички изучавани дисциплини. Библиотеката има над 150 000 книги и читалня с компютърна зала. 

УХТ разполага с учебен ресторант, в който се хранят студенти и преподаватели, както и пет студентски общежития с места за 1500 студенти. В непосредствена близост до тях е разположен студентски стол. 

УХТ притежава модерна спортна база, включваща зала за спортни игри (волейбол, баскетбол, тенис), фитнес зала, открити тенис кортове. УХТ се гордее с представителния си студентски танцов състав ,,Пълдин“, утвърдил се като един от най-добрите в страната. 

Програма ,,Еразъм+“ е програма на ЕС за подпомагане на образованието, младежта и спорта в Европа. Тя дава възможност на студентите да учат за 1 семестър, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в различни университети в чужбина. 

Топлотехника (Енергетика) е един от ключовите отрасли, притежаващ огромен потенциал и възможности за професионално развитие на специалистите. Тя обхваща различни аспекти от промишлеността и бита – отопление, вентилация, климатизация, охлаждане, горене, сушене, топло- и газоснабдяване и др. 

Специалност ,,Топлотехника” обучава студенти в образователно квалификационни степени ,,Бакалавър”, ,Магистър” и ,,Доктор”. Последната акредитация на специалността е през 2014 г. със срок до 2020 г. Обучението за придобиване на ОКС „Бакалавър“ по специалност „Топлотехника“ в редовна и задочна форма е с продължителност 4 години. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, както и практическа подготовка. 

Основните изучавани специализиращи дисциплини, са:

 • „Термодинамика“,
 • „Топло- и масопренасяне“,
 • „Регулиране и управление на топлинните
 • процеси“,
 • „Горивна техника и технологии“,
 • „Топлообменни апарати“,
 • „Масообменни уредби“,
 • „Хладилни машини“,
 • „Хладилници и хладилни инсталации“,
 • „Отоплителна техника“,
 • „Сушилна техника“,
 • „Топло- и газоснабдяване“,
 • „Климатизация на въздуха“ и др.
Чрез посочване на избираеми и факултативни дисциплини студентът по собствено желание получава по-задълбочени и по-тясно профилирани знания.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »