Туризъм

Бакалавърът по туризъм получава икономически, управленски, инженерни, технологични и специфични професионални знания и умения, които му дават възможност да се реализира конкурентно в областта на туристическата индустрия.

Бакалавърът по туризъм е подготвен да планира, организира, ръководи и контролира основни дейности в туризма и отдиха.
Дипломираният, бакалавър по туризъм притежава знания к умения за:

  • организиране и управление на успешен бизнес в ресторантьорството, хотелиерството, в туристически комплекси, туристически агенции и др.;
  • управление на процесите, свързани е обслужването на туристите; творческо участие в усъвършенстването им;
  • прилагане на съвременни методи в маркетинговата, рекламна и иновационна политика;
  • прилагане на модерен мениджмънт, планиране и инвестиционна политика в туризма;
  • контрол и анализ на суровини и готова кулинарна продукция; управление на безопасността и риска;
  • прилагане принципите на здравословното и диетичното хранене;
  • контролиране експлоатацията на машините, съоръженията и инсталациите, в туристическата дейност;
  • създаване на благоприятен социалнопсихологически климат във фирмата;
  • диагностициране на организационно-икономическото състояние на фирмата;
  • прилагане на съвременни технологии на управление и използване на нови информационно-технически средства.
Завършилите „бакалавър по туризъм“ могат да работят като ръководители, висококвалифицирани; изпълнители, аналитични специалисти, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в: • системата на туризма – туристически комплекси, хотели, ресторанти, обекти за отдих и развлечения, туристически агенции, алтернативни форми на туризъм, туристически мероприятия (борси, панаири, промоции) и др.; 
• системата на търговското хранене- големи ресторанти и вериги “fast food”, хранене в авиотранспорта и други транспортни системи, в кооперации и др. Фирми с подобна дейност; 
• образованието – техникуми, висши училища, колежи, школи и фирми за обучение на кадри за туризма; 
• научно-изследователска и консултантска дейност в областта на туризма; дейности, свързани с проектирането на ресторанти и др. заведения; 
• системата на социалното хранене. 
Включените в учебния план дисциплини осигуряват интердисциплинарни знания и умения за производството, реализацията и потреблението на туристическия продукт в туристическата индустрия.
 
Обучението включва дисциплини от следните групи: 
а) Задължителни: Гарантират изпълнението на поставената цел за придобиване на качествено висше образование по специалността „Туризъм“ за образователно квалификационната степен „бакалавър“. 
б) Задължително избираеми: Те са подбрани така, че да задълбочават знанията на студентите и дават възможност за получаване на определена специализация в рамките на учебния план. 
в) Свободно избираеми: Дават възможност за допълване на знанията и задоволяване на специфични интереси в професионалната област. 

Придобитата квалификация „бакалавър“, дава възможност на студентите да продължат образованието си в следващите две степени – „магистър“ и „доктор“.