ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТv

       СпециалностУчебни програма
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОАНОТАЦИИ
ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМАНОТАЦИИ
ХРАНИ,ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКААНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМАНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение  Учебни програми
“ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение  Учебни програми
“ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯРЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение Учебни програми
“ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“КЕТЪРИНГ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

        СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
        СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика  Учебни програми
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве годиниАнотации
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
Срок на обучение:
    
5.12. Хранителни технологии   
Храни, хранене и диететикаЕдна годинаДве години Анотации
    
3.8. Икономика   
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве годиниАнотации 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика  Учебни програми
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
3.9. Туризъм   
ТуризъмЕдна годинаДве годиниАнотации
 5.13Общо инженерство   
Индустриален мениджмънтЕдна годинаДве години 
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорствотоЕдна годинаДве години 
 5.12. Хранителни технологии   
КетърингЕдна годинаДве години 
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрияЕдна годинаДве години
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
Срок на обучение:
    
5.12. Хранителни технологии   
Кетъринг Две години 
    
3.8. Икономика   
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “ДОКТОР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
  
  
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES – PLOVDIV 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ–       FACULTY OF ECONOMICS 
  
  
Приет с решение на АС (Протокол № 20/18.05.2017 г.)Утвърждавам,  
 Ректор: 
 (проф. дтн инж. К. Динков) 
  
  
УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM 
на докторска програмаof the doctoral program from 
„Икономика и управление (хранителна индустрия)”Economics and Management (Food Industry) 
Област на висшето образование:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Field of higher education:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
 
Професионално направление:3.8 ИКОНОМИКА
Professional direction:3.8 ECONOMICS
 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА 
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME,  INDEPENDENT STUDY 
 Срок на обучение:

 

Training term:

3 години редовна и самостоятелна форма, 4 години задочна форма на обучение

 

3 years full-time and independent study, 4 years part-time training