ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТv

 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение  Учебни програми
“ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение  Учебни програми
“ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯРЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
 НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТАФорма на обучение Учебни програми
“ТУРИЗЪМ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
“КЕТЪРИНГ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
“ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА АНОТАЦИИ
„ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ”РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА  ИНДУСТРИЯ
РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННААНОТАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

        СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КЕТЪРИНГЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТОЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТУРИЗЪМЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика  Учебни програми
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве годиниАнотации
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
Срок на обучение:
    
5.12. Хранителни технологии   
Храни, хранене и диететикаЕдна годинаДве години Анотации
    
3.8. Икономика   
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве годиниАнотации 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение: 
линк към учебния план
3.8. Икономика  Учебни програми
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Икономика на туристическата индустрияЕдна годинаДве години Анотации
Корпоративен бизнес и предприемачествоЕдна годинаДве години Анотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години Анотации
3.9. Туризъм   
ТуризъмЕдна годинаДве годиниАнотации
 5.13Общо инженерство   
Индустриален мениджмънтЕдна годинаДве години 
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорствотоЕдна годинаДве години 
 5.12. Хранителни технологии   
КетърингЕдна годинаДве години 
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрияЕдна годинаДве години
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА
Срок на обучение:
    
5.12. Хранителни технологии   
Кетъринг Две години 
    
3.8. Икономика   
Икономика на хранителната индустрияЕдна годинаДве годиниАнотации
Бизнес информационни технологииЕдна годинаДве години 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “ДОКТОР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
  
  
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES – PLOVDIV 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ–       FACULTY OF ECONOMICS 
  
  
Приет с решение на АС (Протокол № 20/18.05.2017 г.)Утвърждавам,  
 Ректор: 
 (проф. дтн инж. К. Динков) 
  
  
УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM 
на докторска програмаof the doctoral program from 
„Икономика и управление (хранителна индустрия)”Economics and Management (Food Industry) 
Област на висшето образование:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Field of higher education:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
 
Професионално направление:3.8 ИКОНОМИКА
Professional direction:3.8 ECONOMICS
 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА 
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME,  INDEPENDENT STUDY 
 Срок на обучение:

 

Training term:

3 години редовна и самостоятелна форма, 4 години задочна форма на обучение

 

3 years full-time and independent study, 4 years part-time training

 
 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »