Търсене
Close this search box.

Процеси и апарати

История: Създадена е през 1974 г. Обучава студентите от Технологичен,Технически и Стопански факултети на УХТ – Пловдив. Катедра „Процеси и апарати” е общообразователна.

Ръководители на катедрата са били: проф. Петър Илиев (1974 г. – 1976 г.), проф. д-р Кънчо М. Коларов (1976 г. – 1993 г. и 1998 г. – 2000 г.),  доц. д-р Харалампи М. Паскалев (1993 г. – 1998 г.), доц. д-р Иван Г. Янчев (2000 г. –  2003 г.), проф. д.т.н. Кольо Т. Динков (2003 г. – 2011 г.) и проф. д.т.н. Николай Д. Менков от 2011 г.

Общо в катедра “ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ” са защитени 18 дисертации за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” и 2 дисертации за присъждане на научната степен “Доктор на техническите науки”.

 Извеждани дисциплини: Преподавателският състав на катедра ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ” извежда лекционни курсове и упражнения на студентите от редовна и задочна форма на обучение  по следните дисциплини:

Образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

   – за студентите от Технологичен факултет:

 • „Процеси и апарати” – І част – за всички технологични специалности

 • „Процеси и апарати” – ІІ част – за всички технологични специалности

 • „Процеси и апарати – проект” – за всички технологични специалности

   – за студентите от Технически факултет:

 • „Основни процеси и апарати” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

   – за студентите от Стопански факултет:

 • „Процеси и апарати” – І част – за спец. „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика”

 • „Процеси и апарати” – ІІ част – за спец. „Кетъринг” и „Храни, хранене и диететика”

 • „Процеси и апарати” – за спец. „Индустриален мениджмънт” и “Икономика на

           хранителната индустрия”

 • „Технологични процеси и обзавеждане в хранителните предприятия” – за спец.   „Храни, хранене и диететика”

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

   – за студентите от Технологичен факултет:

 • „Мембранни процеси” – за спец. „Технология на виното и пивото”

 • „Процеси и апарати в ХВП” – за спец. „Технология на ферментационните продукти”

 • „Процеси и апарати – проект” – за спец. „Технология на ферментационните продукти”

    – за студентите от Технически факултет:

 • „Основни процеси и апарати” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

 • „Процесни характеристики на хранително-вкусови продукти” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

 • „Моделиране и симулиране на топло и масообменни процеси” – за спец. „Топлотехника”, „Енергийна ефективност” и „Хладилна и климатичн техника”

   – за студентите от Стопански факултет:

 • „Проектиране на технологични процеси в хранителната индустрия” – за спец. „Индустриален мениджмънт”

 • „Компютърно проектиране” – за спец. „Кетъринг”

 • „Основни процеси и апарати” – за спец. „Кетъринг”

В дисциплината “Процеси и апарати” студентите изучават всички основни процеси, чрез които се реализират технологичните процеси: механични, хидравлични, топлинни и масообменни, и се разглеждат теоретичните основи на тези процеси, както и основните типове машини, апарати и уредби, в които те протичат.

По съответните дисциплини в катедрата се разработват курсови проекти и задачи, с цел подобряване на практическата подготовка.

Неделима част от учебния процес е работата на студентите в лабораториите. Тук те провеждат своите семинарни и лабораторни занятия с уредби, които създават у тях не само навици и умения, но и организираност, която превръща учебните занятия в учебно-изследователски търсения.

За подпомагане и провеждане на учебната дейност в катедрата са издадени редица учебници и учебни помагала, справочници и монографии.

Научни направления

По тези направления са разработени десетки научни теми, много от които са внедрени с високи практически  резултати.

E-mail за връзка с катедратаprocesi_aparaty@uft-plovdiv.bg

Ректорат
Тел: +359 32 643 005
Електронна поща: rector@uft.bg

Деловодство
Тел: +359 32 603 712
Електронна поща: register@uft.bg

Счетоводство
Тел: +359 32 603 865
Електронна поща: account@uft.bg

Учебен отдел /студенти и кандидат-студенти/
Тел: +359 32 643 637
Електронна поща: edu@uft.bg

Връзки с обществеността
Тел: +359 32 603 889
Електронна поща : pr@uft.bg

Никола Златев /защита на данни/
Тел: +359 887 572 652
Електронна поща : dpo@uft.bg

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.