Търсене
Close this search box.

Хранене и туризъм

През 1961 година във ВИХВП се разкрива специалност “Обществено хранене” и се приемат първите студенти. През 1962 година се сформира студентска група от третокурсници от различни специалности, които през 1965 се дипломират като първи випуск – инж. технолози по “Обществено хранене”. За временен ръководител на новосформираната специалност е натоварен доц. Антон Радоев, който преподава дисциплината “Биохимия с физиология на храненето и основи на диетичното хранене”. От 1964 г. – ръководител на катедрата е проф. Борис Ламбрев /тогава доцент/, следван от проф. П. Пеев /тогава доцент/ за периода 1978 – 1992 год. От последната година проф. Пеев напуска катедрата и преминава към катедра “Икономика”. Ръководител на катедрата от 1992 до 2000 г. е проф. Ст. Стамов, 2000 – 2001 – проф. Г. Сомов; 2002 – 2007 – проф. Й. Алексиева, 2008 – 2012 – доц. В. Терзиева, 2012 – 2014 – проф. Й. Алексиева, от 2014 – 2016 – проф. М. Баева, а от 2016 – проф. Й. Алексиева. 

Специалност “Обществено хранене” съществува до 1997 година, когато на нейна база се разкрива специалността ”Туризъм” с две бакалавърски специализации: “Хранене” и “Туристическо обслужване”. Започва обучение по нов учебен план и съответни програми, по тристепенната система на обучение – бакалавър, магистър и доктор. В края на същата година, катедрата се преименува в “Хранене и туризъм”.
 
От 2003 год. катедрата е приета за член на ЕСА /Европейска Асоциация по Кетъринг/.
 
Членовете на катедрата провеждат курсове по следдипломна квалификация – различни форми, извършват консултации за работещи в туризма и кетъринга, организират семинари у нас и в чужбина.
 
Катедрата разполага с много добра база, в която се водят учебните занятия – семинарни зали и специализирани лаборатории, собствена компютърна зала, модерна учебна кухня с учебен ресторант, където студентите провеждат учебна практика. Преподавателите и студентите ползват специализирана  библиотека към катедрата с книги, повечето от които са на английски и по-малка част на  френски, немски, руски и български език.
 
За организацията и провеждането на учебния процес, а също така за подпомагане на научноизследователската работа, в катедрата работят инж. Павлина Дойкина и Таня Михайлова.

Специалности

Ректорат
Тел: +359 32 643 005
Електронна поща: rector@uft.bg

Деловодство
Тел: +359 32 603 712
Електронна поща: register@uft.bg

Счетоводство
Тел: +359 32 603 865
Електронна поща: account@uft.bg

Учебен отдел /студенти и кандидат-студенти/
Тел: +359 32 643 637
Електронна поща: edu@uft.bg

Връзки с обществеността
Тел: +359 32 603 889
Електронна поща : pr@uft.bg

Никола Златев /защита на данни/
Тел: +359 887 572 652
Електронна поща : dpo@uft.bg

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.