Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

TH1

доц. д-р Цвета Луизова - Хорева

ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ts_luizova@uft-plovdiv.bg

блок 1, кабинет 109

Департаментът по езиково обучение, физическо възпитание и спорт е създаден през 2006 година с решение на Академичния съвет на УХТ – Пловдив със следната структура: Център по езиково обучение и Център по физическо възпитание и спорт. Двата центъра съществуват още от създаването на УХТ, но по целесъобразност те са преструктурирани и събрани заедно в Департамента преди 16 години.

Основна задача на Департамента е преподаване на български език като чужд, специализиран английски, български, руски, немски и френски език, както и поддържане на добра физическа култура в студентите първокурсници.

Основните дейности в Департамента са:

  • овладяване на българския език като чужд от бъдещи студенти чужденци на ниво В2 – С1, както и провеждане на специализирана езикова подготовка за тях;
  • овладяване на специализирания английски, руски, немски и френски език в областта на хранително-вкусовата промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, кетъринга и др.;
  • овладяване на специализирания български език от чуждестранните студенти в областта на хранително-вкусовата промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, кетъринга и др.;
  • подобряване на комуникативните умения по чужд език на студентите;
  • специализирана чуждоезикова подготовка на българските студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, участващи в англо-езиковото обучение;
  • подобряване на физическата подготовка и поддържане на физическото здраве на студентите.

Департаментът обучава всички студенти от всички факултети в УХТ от първи до трети курс, с известна вариативност на специалностите след първи курс.

Подготвителното отделение за езикова и специализирана подготовка на чужди граждани е създадено още през 1991 г. То функционира в рамките на Центъра по езиково обучение. Оттогава до днес в него са се дипломирали повече от 400 чуждестранни граждани от цял свят: Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Албания, Украйна, Молдова, Русия, Виетнам, Китай, Монголия, Азербайджан, Ирак, Йордания, Венецуела и др.

В Департамента работят 16 преподаватели, които участват в научни форуми в страната и в чужбина, във вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти, имат публикации в наши и в чужди издания. Те са автори на учебни помагала и учебници, които се използват активно в обучението.