Обучение

Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Зимен семестър на учебната 2023/2024 година

 *** качени  на   15.09.2023  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс

Всички специалности

 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  

Всички специалности

 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

График – изпитни дати за студенти в РЕДОВНА форма на обучение

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2022 / 2023 г.

*** качени  на   24.08.2023 г.  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА СЕСИЯ                                       

Първи курсВсички специалности  Ликвидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс
     Всички специалности Ликвидационна сесия
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Защита на преддипломен стаж за студенти от спец. Безопасност на храните, ОКС Магистър, редовно обучение ще се проведе на 01 септември 2023 г. от 10.00 часа – „а“ група в сз 402/бл.1, „б“ група в сз 354/бл.1

                                                                                                                                 РЕДОВНА  СЕСИЯ                                               

Първи курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курс

Всички специалности

Ликвидационна сесия
Четвърти курс                  

Всички специалности 

Ликвидационна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА  СЕСИЯ

Първи курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Втори курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Трети курсВсички специалностиЛиквидационна сесия
Четвърти курс                      Всички специалности  Ликвидационна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

     

Записване за горен курс учебна 2023/2024 година !!!

 

                     I етап до 30.06.2023 г.

                     II етап от 28.08.2023 г. до 05.09.2023 г.

Необходими документи:

 1. Студентска книжка;
 2. Именник /от книжарницата /;
 3. Декларация за здравно осигуряване /от книжарницата /;
 4. Вносна бележка за платена такса;
 5. Уверение за общежитие /от книжарницата /;

На основание Протокол № 34 от 21.06.2023 г. на  Академичен съвет броят на невзетите изпити при записване на студенти за учебна 2023/2024 година, както следва:

 • За II курс с 2 условни изпита.
 • За III курс с 3 условни изпита.
 • За IV курс с 4 условни изпита.

ЗАПИСВАНЕ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

Присъствени занятия период 09.06.2023г до 17.06.2023г

***качени на 01.06.2023г.*** 

Уважаеми задочни студенти,  
На основание График на учебен процес уч. 2022/2023 г., учебните занятия за летен семестър  ще се осъществят:
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                    присъствено                                                                         онлайн                                                                                                             

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на задочните студенти от 1 курс

Списък на задочните студенти от 2 курс

Списък на задочните студенти от 3 курс

Магистри 1 г. , специалност  „Храни и национална сигурност“ – разпис с корекции

                                                                                                   присъствено                                                                     онлайн                                            

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности     
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                     присъствено                                                                    онлайн                                       

Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

всички специалности

всички специалности

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

 ЛЕТЕН семестър за учебната 2022/2023 г.

Графикът за изпитните дати за ликвидационната сесия ще бъде качен по-късно!

*** качен на 26.09.2023г ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

      Ликвидационна сесия  

                         Ликвидационна сесия                            

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  Изпитът по Биотехнология на клетъчните и тъканни култури на 18.09.2023г. няма да се проведе.

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Втори курс – бакалавривсички специалностиликвидационна сесия
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

                       ликвидационна сесия                   
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

ликвидационна сесия                   

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

  Ликвидационна сесия

                          Ликвидационна сесия                               

Записване за летен семестър на учебната 2022/2023 година за бакалаври и магистри, задочно обучение ще става до 31.03.2023 г.

Необходими документи:

 • Квитанция за платена такса /от банката или ПОС терминал от касата/
 • Студентска книжка

 

Докторанти

Съобщения

Конкурси

 

Учебен отдел 

Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”.

Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок: I, телефон: 032/603 809 и 032/643 637; e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field:4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление:

4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

 
ISCED−F 2013 – code:

053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:

5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 
ISCED−F 2013 – code:072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialties from
Научна област:5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
 

5.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ISCED−F 2013 – code:071 ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4 години
Training term:3, 4 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Scientific field:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
Професионално направление:

3.8. ИКОНОМИКА

3.8. ECONOMICS

  ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Хранителна индустрия)
ISCED−F 2013 – code:031 SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES
 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3 години редовно, 4 години задочно
Training term:3 years full time, 4, years part time
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

Образователна и научна степен “доктор” е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен “доктор” могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Сроковете за обучение са както следва:

а) редовна – със срок на обучение до 3 години;

б) задочна – със срок на обучение до 4 години;

в) самостоятелна – със срок на обучение до 4 години; 

 

Акредитирани докторски програми в УХТ

линк към Националната Агенция по Оценяване и Акредитация 

Акредитирани докторски програми в Университет по хранителни технологии – Пловдив
НаименованиеАкредитирана до:ОценкаПрофесионално направлениеДоклад/решение на ПКАнотация
Икономика и управление (хранителна индустрия)02.06.2020 г.8,803.8 Икономикаpdf 16x16pdf 16x16
Неорганична химия09.05.2021 г.8,174.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Органична химия09.05.2021 г.8,364.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия15.01.2024 г.9,164.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Физикохимия15.01.2024 г.9,244.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия15.01.2024 г.9,394.2 Химически наукиpdf 16x16/  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология14.05.2024 г.9,084.3 Биологически науки pdf 16x16/  pdf 16x16 pdf 16x16
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост18.07.2020 г.9,145.1 Машинно инженерство  
Индустриална електроника14.11.2020 г.9,015.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматизация на производството14.11.2020 г.9,035.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника11.07.2019 г.9,025.3 Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи, комплекси и мрежи11.07.2018 г.8,975.3 Комуникационна и компютърна техника  
Промишлена топлотехника03.04.2020 г.9,405.4 Енергетика  
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране03.04.2020 г.9,265.4 Енергетика  
Технология на биологично активните вещества28.07.2023 г.9,505.11 Биотехнологии pdf 16x16 pdf 16x16
Анализ и контрол на хранителни продукти16.11.2023 г.8,765.12 Хранителни технологииpdf 16x16pdf 16x16
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия14.07.2023 г.9,305.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на захарта и захарните изделия14.07.2023 г.9,225.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти14.07.2023 г.9,315.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюневите изделия28.07.2023 г.9,275.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати28.07.2023 г.9,415.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви28.07.2023 г.9,395.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти28.07.2023 г.9,335.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на продуктите за обществено хранене28.07.2023 г.9,375.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите14.07.2023 г. 9,265.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16

Продължаващо обучение

 1. Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

  1. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     Учебен план
  2. Храни и винена култура     Анотация      Учебен план
  3. Педагогическа правоспособност.
  4. Основи на пивоварството.
  5. Кулинарен мениджмънт.
  6. Мениджмънт и маркетинг.
  7. Управление на качеството на храни и напитки.
  8. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
  9. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
  10. Сензорен анализ на храни.
  11. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
  12. Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
  13. Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
  14. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
  15. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
  16. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
  17. Въвеждане и одит на НАССР система.
  18. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
  19. Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:
  20. Месодобив и месопреработване;
  21. Производство на мляко и млечни продукти;
  22. Производство на плодови сокове;
  23. Производство на хляб и хлебни изделия;
  24. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
  25. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
  26. Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.
  27. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
  28. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
  29. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
  30. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
  31. Хотелиерство и ресторантьорство.
  32. Системата НАССР в заведенията за хранене.
  33. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
  34. Алтернативни видове туризъм.
  35. Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.
  36. Сервиране и барманство.
  37. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
  38. Нови опаковъчни материали и технологии.
  39.  Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

Дипломиране

Дистанционно обучение

ПОРТАЛ за система за ДИСТАНЦИОННО обучение
Създаден по проект № BG051PO001-4.3.04-0008
“Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз
♦ 
КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ e-Learning Shell

Студентите на УХТ ползват услугите на виртуалната библиотека, след предварителна регистрация.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »