Обучение

Редовно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Летен семестър на учебната 2023/2024 година

 *** качени  на   01.02.2024г.***

Уважаеми колеги, От Втори семестър на учебната 2023/2024 г. разписите за лекции и упражнения се разработват в платформата Дигитален Университет. В публикуваните линкове се визуализира информацията от платформата, като всеки от вас може да провери разписа си и в личния профил в платформата. Линковете са динамични и всяка промяна направена в разписите се визуализира директно в разписа. Моля да ни извините за някои разминавания, които се коригират своевременно от администраторите на платформата.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс

Всички специалности

 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. ОКС „МАГИСТЪР“

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  

Всички специалности

 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Списък на студенти 1 курс, редовно обучение, ОКС бакалавър

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

График – изпитни дати за студенти в РЕДОВНА форма на обучение

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2023 / 2024 г.

*** качени  на  05.06.2024 г.  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕДОВНА СЕСИЯ

Първи курсВсички специалности Поправителна сесия
Втори курсВсички специалностиПоправителна сесия
Трети курсВсички специалностиПоправителна сесия
Четвърти курс
Всички специалности Поправителна сесия
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                 РЕДОВНА  СЕСИЯ                                               

Първи курсВсички специалностиПоправителна сесия
Втори курсВсички специалностиПоправителна сесия
Трети курсВсички специалностиПоправителна сесия
Четвърти курс                  Всички специалности Поправителна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                               РЕДОВНА  СЕСИЯ

Първи курсВсички специалностиПоправителна сесия
Втори курсВсички специалностиПоправителна сесия
Трети курсВсички специалностиПоправителна сесия
Четвърти курс                    Всички специалности  Поправителна сесия
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване в по-горен курс за учебната 2024/2025 година, редовно обучение ще се осъществи от 17.06.2024г. до 28.06.2024 г.

 

Необходими документи:

 • Квитанция за платена такса /от банката или от ПОС терминал на касата/
 • Студентска книжка
 • Здравна декларация

 

Забележка: Записване в по-горен курс:

 • За втори курс – с не повече от два невзети изпити;
 • За трети курс – с не повече от три невзети изпити;
 • За четвърти курс – с не повече от четири невзети изпити.

 

Студенти с повече невзети изпити от разрешеният брой, могат да запишат срещу заплащане, за всеки невзет изпит, съгласно заповед    № 664/29.05.2015 г.

 

Може да изтеглите документи от тук:

Уверение за общежитие

Заявление-декларация

Здравна декларация

 

Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 07.06.2024г.*** 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                                                                                                                     Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър                 

Списък на студентите ОКС Магистър, Технически факултет, задочно обучение, 1 година
Списък на студентите ОКС Магистър, Технически факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс

                                                                                                          

 Първи курс – бакалавривсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

                                                                                                                                                                            

Списък на студенти от 2 курс, спец. ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ

Списък на студенти от 1 курс, спец. ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИ

Списък на студенти от 1 курс, спец. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИ

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, редовно обучение, 1 година

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, задочно обучение, 1 година

Списък на студенти ОКС Магистър, Технологичен факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс

всички специалности

 Първи курс – бакалавривсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                                    

      Списък на студенти 1 курс, задочно обучение, ОКС бакалавър          

Списък на студенти ОКС Магистър, Стопански факултет, задочно обучение, 1 година
Списък на студенти ОКС Магистър, Стопански факултет, задочно обучение, 2 години, 1 курс 

 Първи курс – бакалавривсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

                                                                                                         

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

  семестър за учебната 2023/2024 г.

*** качен на 21.02.2024г ***

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Дата за изпит по дисциплината „Енергийна ефективност на хладилни и климатични системи“ за ОКС Магистър, при гл.ас. д-р инж. Слав Вълчев – 29.03.2024 г. от 09.00 часа в к.з. 186/бл.3.

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

      Ликвидационна сесия  

                         Ликвидационна сесия                            

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

 Първи курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Втори курс – бакалавривсички специалностиликвидационна сесия
 Трети курс – бакалаври

всички специалности

ликвидационна сесия
 Четвърти курс – бакалаври

всички специалности

                  ликвидационна сесия                   
 Магистри

1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

                  ликвидационна сесия                   

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

  Ликвидационна сесия

                          Ликвидационна сесия                               

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване за летен семестър на учебната 2023/2024 година за бакалаври и магистри, задочно обучение ще става от 05.03.2024 г. до 01.04.2024г.

Необходими документи:

 • Квитанция за платена такса (от банката) или квитанция от касата (такса заплатена през постерминала на УХТ- в касата)
 • Студентска книжка

                                                                                                                                                             

           ЗАПИСВАНЕ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Докторанти

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 год., съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 32/31.03.2023 г. и решение № 441/22.06.2023 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 13/13.02.2024 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (70 лв. за изпита по специалността и 70 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 15.04.2024 г., посочените документи се подават в стая 124Б на Учебен отдел, УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение:
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2023-2024 година по:
Шифър/ Област на висше образование/ Професионално направление/ Докторска програма (форма на обучение – редовна)
5. Технически науки
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника – 1 бр.
5.11. Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества – 2 бр.
5.12. Хранителни технологии
Технология на тютюна и тютюневите изделия – 1 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви – 1 бр.
Технология на продуктите за обществено хранене – 1 бр.


Съобщения

Конкурси

Учебен отдел 

Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”.

Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок: I, телефон: 032/603 809 и 032/643 637; e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field:4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление:

4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

 
ISCED−F 2013 – code:

053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:

5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 
ISCED−F 2013 – code:072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialties from
Научна област:5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
 

5.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ISCED−F 2013 – code:071 ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4 години
Training term:3, 4 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Scientific field:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
Професионално направление:

3.8. ИКОНОМИКА

3.8. ECONOMICS

  ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Хранителна индустрия)
ISCED−F 2013 – code:031 SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES
 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3 години редовно, 4 години задочно
Training term:3 years full time, 4, years part time
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

Образователна и научна степен “доктор” е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен “доктор” могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Сроковете за обучение са както следва:

а) редовна – със срок на обучение до 3 години;

б) задочна – със срок на обучение до 4 години;

в) самостоятелна – със срок на обучение до 4 години; 

 

Акредитирани докторски програми в УХТ

линк към Националната Агенция по Оценяване и Акредитация 

Акредитирани докторски програми в Университет по хранителни технологии – Пловдив
НаименованиеАкредитирана до:ОценкаПрофесионално направлениеДоклад/решение на ПКАнотация
Икономика и управление (хранителна индустрия)02.06.2020 г.8,803.8 Икономикаpdf 16x16pdf 16x16
Неорганична химия09.05.2021 г.8,174.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Органична химия09.05.2021 г.8,364.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия15.01.2024 г.9,164.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Физикохимия15.01.2024 г.9,244.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия15.01.2024 г.9,394.2 Химически наукиpdf 16x16/  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология14.05.2024 г.9,084.3 Биологически науки pdf 16x16/  pdf 16x16 pdf 16x16
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост18.07.2020 г.9,145.1 Машинно инженерство  
Индустриална електроника14.11.2020 г.9,015.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматизация на производството14.11.2020 г.9,035.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника11.07.2019 г.9,025.3 Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи, комплекси и мрежи11.07.2018 г.8,975.3 Комуникационна и компютърна техника  
Промишлена топлотехника03.04.2020 г.9,405.4 Енергетика  
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране03.04.2020 г.9,265.4 Енергетика  
Технология на биологично активните вещества28.07.2023 г.9,505.11 Биотехнологии pdf 16x16 pdf 16x16
Анализ и контрол на хранителни продукти16.11.2023 г.8,765.12 Хранителни технологииpdf 16x16pdf 16x16
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия14.07.2023 г.9,305.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на захарта и захарните изделия14.07.2023 г.9,225.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти14.07.2023 г.9,315.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюневите изделия28.07.2023 г.9,275.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати28.07.2023 г.9,415.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви28.07.2023 г.9,395.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти28.07.2023 г.9,335.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на продуктите за обществено хранене28.07.2023 г.9,375.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите14.07.2023 г. 9,265.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16

Продължаващо обучение

 1. Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

  1. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     Учебен план
  2. Храни и винена култура     Анотация      Учебен план
  3. Педагогическа правоспособност.
  4. Основи на пивоварството.
  5. Кулинарен мениджмънт.
  6. Мениджмънт и маркетинг.
  7. Управление на качеството на храни и напитки.
  8. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
  9. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
  10. Сензорен анализ на храни.
  11. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
  12. Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
  13. Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
  14. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
  15. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
  16. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
  17. Въвеждане и одит на НАССР система.
  18. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
  19. Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:
  20. Месодобив и месопреработване;
  21. Производство на мляко и млечни продукти;
  22. Производство на плодови сокове;
  23. Производство на хляб и хлебни изделия;
  24. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
  25. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
  26. Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.
  27. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
  28. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
  29. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
  30. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
  31. Хотелиерство и ресторантьорство.
  32. Системата НАССР в заведенията за хранене.
  33. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
  34. Алтернативни видове туризъм.
  35. Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.
  36. Сервиране и барманство.
  37. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
  38. Нови опаковъчни материали и технологии.
  39.  Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

Дипломиране

Дистанционно обучение

ПОРТАЛ за система за ДИСТАНЦИОННО обучение
Създаден по проект № BG051PO001-4.3.04-0008
“Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз
♦ 
КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ e-Learning Shell

Студентите на УХТ ползват услугите на виртуалната библиотека, след предварителна регистрация.