Дистанционно обучение

ПОРТАЛ за система за ДИСТАНЦИОННО обучение
Създаден по проект № BG051PO001-4.3.04-0008
“Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз
♦ 
КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ e-Learning Shell

Студентите на УХТ ползват услугите на виртуалната библиотека, след предварителна регистрация.

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

 

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »