Дистанционно обучение

ПОРТАЛ за система за ДИСТАНЦИОННО обучение
Създаден по проект № BG051PO001-4.3.04-0008
“Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз
♦ 
КРИТЕРИИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
ВЪТРЕШНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕСТВАНЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ