студенти

Тук е мястото, където настоящите студенти да открият всички нужни документи.

Oтделът извършва дейности, обхващащи целия период на обучението на студентите от записването до дипломирането им.

Основната цел на съществуване на тази организация е да бъде в помощ на студентите и докторантите.

Административно обслужване

 • Заявление до ректор Формуляр 1
 • Заявление до декан /за трите факултета/ – Формуляр 2
 • Заявление до зам.-ректор – Учебна дейност и академичен състав /УДАС/ – Формуляр 3
 • Заявление до зам.-ректор –Международна и комуникационна дейност – Формуляр 4
 • Заявление до зам.-ректор – Научна дейност и мобилност – Формуляр 5
 • Заявление до функционален декан – Студентска дейност и продължаващо обучение – Формуляр 6
 • Заявление до функционален декан – Международно сътрудничество и обучение- Формуляр 7
 • Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe – Формуляр 8
 • Заявление за отпускане на стипендии (редовнo обучение, държавна поръчка) – Формуляр 9
 • Заявление за студ.мобилност (програма Еразъм+) – Формуляр 10 
 • Уверение за студентски / докторантски кредит – Формуляр 11
 • Еко бланка – Формуляр 12
 • Заявление за признаване на придобито висше образование в чужбина –Формуляр 13

Необходими документи:

 • Квитанция за платена такса /от банката или ПОС терминал от касата/
 • Декларация за здравно осигуряване /при промяна в обстоятелствата/
 • Студентска книжка 

На основание ПОУД чл.51 записването в по-горен курс с неиздържани изпити става с определения от Академичния съвет брой условни изпити и след внасянето в срок на семестриалната такса за обучение.

За учебната 2021/2022г.

 • За втори курс – с не повече от два невзети изпита.
 • За трети курс – с не повече от три невзети изпита.
 • За четвърти курс – с не повече от пет невзети изпити.

Студенти с повече невзети изпити от разрешената бройка могат да запишат срещу заплащане за всеки невзет изпит, съгласно заповед № 664/29.05.2015г. и такса от 50лв. 

 1. Преместването на студенти от други висши училища в УХТ се извършва със заповед на Ректора въз основа на следното:

  1. заявление до Ректор за преместване;
  2. академична справка за положените изпити и придобитите кредити;
  3. заявление до Ректора на висшето училище, откъдето идва студентът, с положителна резолюция;
  4. за ОКС „бакалавър” – диплома за завършено средно образование;
  5. за ОКС „магистър” – диплома за завършена ОКС „бакалавър” или „професионален бакалавър”;
  6. заплащане на административна такса;   

Преместването в друга специалност на друг факултет на УХТ става след успешно завършен първи курс и при успешно положени всички изпити.

Преместването в друга специалност на същия факултет става след успешно завършен първи курс и при успешно положени всички изпити.

Преместването в друга специализация на същата специалност става след успешно завършен трети курс и при успешно положени всички изпити.

Преместване или промяна на формата на обучение се извършва при среден успех най-малко Много добър или срещу такса, определена от Академичния съвет.

Преместване или промяна на формата на обучение се извършва преди започване на учебната година еднократно за целия курс на обучение.

Във всички случаи студентът подава Заявление до Зам.-ректор по УДАС , който взема решение за преместване/промяна след писменото съгласие на ръководителите на съответните основни и първични звена. 

За цялото време на следване студентът има право да прекъсне обучението си четири пъти за срок от една година:

 1. когато броят на невзети изпити е по-голям от определения с решение на Академичния съвет;
 2. при незаверен семестър;
 3. по здравословни причини;
 4. по семейни или други лични причини;
 5. за раждане и отглеждане на дете.

Прекъсването става със заповед на Ректора по предложение на декана и Заявление от студента до Декан на съответния факултет /за т. 3, 4 и 5, към което се прилага документът, удостоверяващ основанието за прекъсване/. 

Отписаните студенти и дипломанти могат да възстановят студентските си права:

 1. ако не са приключили със семестриалните си задължения – чрез успешно полагане на кандидатстудентски изпит или срещу такса, определена от Академичния съвет;
 2. при заверени всички семестри от курса на обучение (с цел дипломиране) – срещу такса за обучение, определена от Академичния съвет. Същите трябва да се дипломират в рамките на една година, като заплатят действащата в момента годишна такса за съответната специалност и форма на обучение. Ако в този срок студент, допуснат до държавен изпит/дипломна защита, не се яви или получи слаба оценка, той има право на еднократно удължаване срока за дипломиране, след като подаде заявление за това до Ректора и заплати семестриална такса за съответната специалност и форма на обучение.

Дипломанти и студенти, които след възстановяването им не могат да се дипломират или да продължат обучението си в същата специалност поради нейното закриване или липса на прием:

 1. продължават обучението си в друга специалност/специализация от същото професионално направление. Специалността/специализацията се одобрява от комисия, в състава на която влизат зам.-ректорът по учебна дейност, деканът на факултета, ръководителят на катедрата, извеждаща специалността/специализацията и началникът на отдел „Учебен“;
 2. приравняват учебните дисциплини по действащия в момента учебен план на специалност/специализация от същото професионално направление, най-близка до несъществуващата. Определянето на дисциплините за приравняване се извършва от комисия, в състава на която влизат зам.-ректорът по учебна дейност, деканът на факултета, ръководителят на катедрата, извеждаща специалността/специализацията, и началникът на отдел „Учебен“;

Необходими документи:

 1. Заявление до Зам.-ректор по УДАС;
 2. Квитанция от платена такса за възстановяване на студентски права, съгласно заповед за такси за административните услуги 

Дубликат на диплома се изготвя в следните случаи: изгубена диплома или техническа сгрешена и използвана диплома.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ректора на Университета за издаване на дубликат с посочени реквизити на изгубената диплома, ЕГН на притежателя и телефон за връзка;
 2. Копие от публикувана обява в ежедневник за изгубена и невалидна диплома или приложена сгрешената диплома;
 3. Актуална снимка – 1 бр., 3,5/4,5 см;
 4. Квитанция от платена административна такса за издаване на дубликат на диплома, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния процес;

Документите за издаване на дубликат да се депозират в отдел “Учебен” стая 130. Получаването на дубликатите на дипломите се извършва при инспектора в отдел „Учебен“. 

Издаване на уверение

Уверението е официален документ, удостоверяващ статуса на студента в Университета. Издава се след записване за новата учебна година и платена семестриална такса.

Необходими документи:

 1. Бланка за уверение се закупува само от книжарницата на Университета;
 2. Попълва се собственоръчно;
 3. Заверява в отдел „Учебен” при инспектора на специалността, в която се обучава студента, след представяне на студентска книжка. 
 1. Подава се Заявление до Зам.-ректор по УДАС на УХТ, при инспектора в отдел „Учебен“, след което се входира в деловодството;
 2. В срок до 10 работни дни се изработва от инспектора на специалността в отдел „Учебен“;
 3. Заверява се от инспектор, Декан и Ректор;
 4. Извежда се и се получава отдел “Учебен”.

В случаите, когато се издава на вече дипломирани, отстранени или напуснали студенти се заплаща административна такса, съгласно заповед за такси за административните услуги и други дейности, свързани с учебния процес.

Previous slide
Next slide

Финансова информация

 • Банкова сметка

  Университет по хранителни технологии

  Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив
  IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF
  В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

  Основание: Семестриална такса; Трите имена и ЕГН на студента;  Факултетен номер; Специалността и формата на обучение.

  Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство в касата на УХТ.


  ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

  З А П О В Е Д

  №  466/ Пловдив, 08.06.2023 г.

  На основание РМС № 233 / 25.04.2019г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година,  решения на АС, взети с протокол № 41 / 22.02.2019г. , чл. 112, чл. 118 и чл.119 от Правилника за организация на учебната дейност и чл. 95 от Закона за висшето образование.

Условия, документи и срокове за кандидатстване  за стипендии за летен семестър на учебната 2023/ 2024г.

Правила за отпускане на стипендии на студенти и докторанти в УХТ-Пловдив

Уважаеми колеги,

 Кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2023 / 2024г. ще започне на 20.03.2024г . и ще приключи на 27.03.2024г. ( 24.00ч.). Системата за он-лайн кандидастване е достъпна на следния линк:

ON-LINE СИСТЕМА ЗА СТИПЕНДИИ

При затруднения с подаването – консултации с представители на студентски съвет на 25.03.2024 г. от 10,00 до 12,00 часа и на 26.03.2024 г. от 16,00 до 18,00 часа в стая 156, блок I (студентски съвет) или на телефон 0878628851 –  Лидия Георгиева.

Дигитален университет:

 • „Моето меню“
 •  Молби за отпускане на стипендии.

Видео с инструкции за кандидатстване за стипендии.

Месечен размер на стипендиите

Стипендии за летен семестър се получават за месеците от март до юли .

Право да кандидатстват за  стипендия по професионални направления имат студенти, обучаващи се в направления 5.1. Машинно инженерство; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 5.4. Енергетика; 5.11. Биотехнологии; 5.12. Хранителни технологии; 5.13. Общо инженерство.

Резултатите ще бъдат обявени на 29.03.2024г.(следете информацията в сайта)

ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ  ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛ:  032/ 603 807

Заявленията за еднократни помощи се подават в деловодството до 20-то число на месеците октомври и ноември ( правилата остават непроменени ).Студентско кредитиране

ПРОЦЕДУРА за здравно осигуряване на студентите и докторантите в Университет по хранителни технологии

ДЕКЛАРАЦИЯ за здравно осигуряване на студенти / докторанти – редовно обучение, ДЕКЛАРАЦИЯ– pdf формат

Право на здравно осигуряване имат:

 1. Студенти, които отговарят на следните условия:
 • форма на обучение – редовна;
 • образователно-квалификационна степен – „бакалавър“, „магистър“, научна степен „доктор“;
 • да не са осигурени по реда на чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване – на друго основание;
 • възраст – ненавършeни 26 години.
 1. Редовни докторанти.

Новоприетите студенти (първокурсници) се осигуряват от датата на започване на академичната учебна година в Университет по хранителни технологии (График на учебния процес утвърждаван ежегодно от Академичен съвет), в зависимост от декларираните от тях обстоятелства, свързани със здравноосигурителния им статус. На здравно осигуряване от държавния бюджет имат право студентите за времето на редовното им обучение от започването му до датата на първата редовна държавна изпитна сесия за студентите. Новоприетите студенти сами заплащат здравноосигурителните си вноски за времето преди започването на обучението, ако не са били осигурени на друго основание по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Докторантите се осигуряват за сметка на държавния бюджет за времето от датата на зачисляването им до датата на отчисляването им с право на защита, освен ако през този период не са били осигурявани на друго основание по реда на ЗЗО.

Правото на здравно осигуряване се установява с декларация за здравноосигурителен статус, която студентът/докторантът подава в отдел “Учебен” – съответните факултетни канцеларии.
Студентите/докторантите попълват декларация за здравно осигуряване (по приложения образец) в два екземпляра (по един за УХТ и декларатора), независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗЗО. V. За невярно декларирани данни и обстоятелства относно здравноосигурителния им статус студентите/докторантите носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларация се подава при:

 1. Записване на новоприет студент – декларираните данни важат от датата на започване на учебната година (чл. 34, ал 1 т.5 ЗЗО) за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
 2. Зачисляване на докторант – декларираните данни важат от дата на зачисляване за една година;
 3. Новоприетите чуждестранни студенти се осигуряват здравно от деня на записването им в УХТ (чл. 34, ал 1 т. 4 ЗЗО), след придобиване на ЛНЧ регистрирано в НАП;
 4. Записване на учебната година за горен курс – декларираните данни важат за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
 5. Подаване на заявление за прекъсване на обучението – декларираните данни важат за една година, включително летните месеци до следващата учебна година;
 6. Възникнала промяна на здравно-осигурителния статус (При всяка промяна се подава нова декларация).
 7. Промяна в здравно-осигурителния статус на студент/докторант може да се извършва само за бъдещ период и на основание подадена декларация.

Университетът по хранителни технологии не носи отговорност за неподадена от студент/докторант декларация.

   -* – *-  

Не подлежат на здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет студенти/докторанти в следните случаи:

 1. При получаване на доходи от трудова дейност;
 2. При получаване на наследствена пенсия;
 3. При получаване на парични обезщетения за временна нетрудоспособност, обезщетения за безработица, пенсия или други доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание съгласно чл. 40, ал.1 от ЗЗО;
 4. След датата на навършване на 26-годишна възраст (за студентите);
 5. След датата на преминаване в задочна форма на обучение;
 6. След датата за първата редовна държавна изпитна сесия/защита на дипломна работа;
 7. След датата на прекратяване на студентските права – напускане или отстраняване на студента от УХТ;
 8. Чуждестранни студенти без ЛНЧ;
 9. Чуждестранни студенти с ЛНЧ, нерегистриран в НАП.

   -* – *-  

Проверявайте периодично здравно осигурителния си статус / период поне веднъж на 3 месеца. 

Практики като осигуряване на нередовни лица за минали периоди не се допускат!!!!

   -* – *-  

Електронната услуга „Справка за здравноосигурителния статус” е достъпна на адрес: http://www.nap.bg/ 

70 % от студентите са на крачка да загубят здравните си права

Ако мислите, че не сте от тях – проверете здравния си статус

Имате неплатени здравноосигурителни вноски – колко трябва да платите вижте в здравноосигурителния калкулатор

Вижте още…

Как става плащането на здравноосигурителните вноски

Как да възстановите здравноосигурителните си права

Европейско дипломно приложение

 • Изтеглете документа на вашия компютър, съхранете и попълнете 

  Заявление в *. doc формат.

  Заявление в *. pdf формат.

  1. Европейското дипломно приложение (ЕДП) е официален документ, който висшите училища (ВУ) издават съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗВО и чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. изм. 26.05.2009 г.
  2. Европейско дипломно приложение (ЕДП) се получава само при заявено искане от дипломирани студенти/докторанти, обучаващи се по учебни планове след въвеждане на системата за натрупване и трансфер на кредити.
  3. Заявлението за искане на ЕДП се адресира до Зам.-ректора по УДАС на университета.
  4. Заявлението може да изтеглите в електронен формат от тук, или да закупите от книжарницата на Университета.
  5. Към заявлението се прилага копие на дипломата за висше образование.
  6. Заявлението се подава в сектор „Деловодство“, ст. 119, след заверка в съответния факултет на отдел „Учебен“.
  7. Срок за издаване на ЕДП до два месеца след подаване на Заявлението по чл. 7, ал. 2 от ЗВО (с изключение на регламентираните ваканции, празнични и почивни дни).
  8. За готовото ЕДП, заявителя ще получи информация на е-поща от адрес: i_koleva@uft-plovdiv.bg (д-р инж. Ирина Колева, стая 131, отдел „Учебен“).

  ВАЖНО! ЕДП се получава лично от дипломирания студент/докторант, или от упълномощено чрез нотариус лице.