Докторанти

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 год., съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 32/31.03.2023 г. и решение № 441/22.06.2023 г. на Министерския съвет, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 13/13.02.2024 г.).
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец);
2. Автобиография;
3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. Документ за платена такса за участие в конкурса (70 лв. за изпита по специалността и 70 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
5. Медицинско свидетелство;
6. Удостоверение от психодиспансер;
7. Свидетелство за съдимост.
В срок до 15.04.2024 г., посочените документи се подават в стая 124Б на Учебен отдел, УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26.
Телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение:
Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2023-2024 година по:
Шифър/ Област на висше образование/ Професионално направление/ Докторска програма (форма на обучение – редовна)
5. Технически науки
5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника – 1 бр.
5.11. Биотехнологии
Технология на биологично активните вещества – 2 бр.
5.12. Хранителни технологии
Технология на тютюна и тютюневите изделия – 1 бр.
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви – 1 бр.
Технология на продуктите за обществено хранене – 1 бр.


Съобщения

Конкурси

Учебен отдел 

Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”.

Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок: I, телефон: 032/603 809 и 032/643 637; e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:4. ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Scientific field:4. NATURAL SCIENCES, MATHEMATICS AND INFORMATICS
Професионално направление:

4.2. ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

4.3. БИОЛОГИЕСКИ НАУКИ

 
ISCED−F 2013 – code:

053. PHYSICAL SCIENCES

051. BIOLOGICAL AND RELATED SCIENCES

 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:

5.11. БИОТЕХНОЛОГИИ

5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 
ISCED−F 2013 – code:072. MANUFACTURING AND PROCESSING
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4, 3 години
Training term:3, 4, 3 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialties from
Научна област:5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Scientific field:5. TECHNICAL SCIENCES
Професионално направление:5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО
 

5.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ISCED−F 2013 – code:071 ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3, 4 години
Training term:3, 4 years
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING
 УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM
на научните специалности отof the scientific specialities from
Научна област:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Scientific field:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
Професионално направление:

3.8. ИКОНОМИКА

3.8. ECONOMICS

  ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Хранителна индустрия)
ISCED−F 2013 – code:031 SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES
 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Срок на обучение:3 години редовно, 4 години задочно
Training term:3 years full time, 4, years part time
Форма на обучение:РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING

Образователна и научна степен “доктор” е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен “доктор” могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Сроковете за обучение са както следва:

а) редовна – със срок на обучение до 3 години;

б) задочна – със срок на обучение до 4 години;

в) самостоятелна – със срок на обучение до 4 години; 

 

Акредитирани докторски програми в УХТ

линк към Националната Агенция по Оценяване и Акредитация 

Акредитирани докторски програми в Университет по хранителни технологии – Пловдив
НаименованиеАкредитирана до:ОценкаПрофесионално направлениеДоклад/решение на ПКАнотация
Икономика и управление (хранителна индустрия)02.06.2020 г.8,803.8 Икономикаpdf 16x16pdf 16x16
Неорганична химия09.05.2021 г.8,174.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Органична химия09.05.2021 г.8,364.2 Химически науки pdf 16x16 pdf 16x16
Аналитична химия15.01.2024 г.9,164.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16  pdf 16x16
Физикохимия15.01.2024 г.9,244.2 Химически наукиpdf 16x16pdf 16x16 pdf 16x16
Биохимия15.01.2024 г.9,394.2 Химически наукиpdf 16x16/  pdf 16x16  pdf 16x16
Микробиология14.05.2024 г.9,084.3 Биологически науки pdf 16x16/  pdf 16x16 pdf 16x16
Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост18.07.2020 г.9,145.1 Машинно инженерство  
Индустриална електроника14.11.2020 г.9,015.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматизация на производството14.11.2020 г.9,035.2 Електротехника, електроника и автоматика  
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника11.07.2019 г.9,025.3 Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи, комплекси и мрежи11.07.2018 г.8,975.3 Комуникационна и компютърна техника  
Промишлена топлотехника03.04.2020 г.9,405.4 Енергетика  
Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране03.04.2020 г.9,265.4 Енергетика  
Технология на биологично активните вещества28.07.2023 г.9,505.11 Биотехнологии pdf 16x16 pdf 16x16
Анализ и контрол на хранителни продукти16.11.2023 г.8,765.12 Хранителни технологииpdf 16x16pdf 16x16
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия14.07.2023 г.9,305.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на захарта и захарните изделия14.07.2023 г.9,225.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на млякото и млечните продукти14.07.2023 г.9,315.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на месните и рибните продукти14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на алкохолните и безалкохолните напитки14.07.2023 г.9,385.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на тютюна и тютюневите изделия28.07.2023 г.9,275.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати28.07.2023 г.9,415.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на плодовите и зеленчуковите консерви28.07.2023 г.9,395.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Хладилна технология на хранителните продукти28.07.2023 г.9,335.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на продуктите за обществено хранене28.07.2023 г.9,375.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16
Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите14.07.2023 г. 9,265.12 Хранителни технологии pdf 16x16 pdf 16x16