Задочно обучение

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА за студенти ЗАДОЧНО обучение

***качени на 02.06.2022г.*** 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                                                                                     присъствено                                                                  on-line

 Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалавривсички специалности всички специалности     
 Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности

всички специалности

всички специалности

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Втори курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Трети курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Четвърти курс – бакалавривсички специалностивсички специалности
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

всички специалности

всички специалности

График – изпитни дати за студенти в ЗАДОЧНА форма на обучение

ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ за Летен семестър на учебната 2021 / 2022 г.

Втора, трета и ликвидационна сесия ще бъдат обявени в началото на м.септември

*** качен на 27.07.2022г ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалавривсички специалности 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година + 2 години II курс за всички специалности
2 години  първи курс за всички специалности
 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

 Първи курс – бакалавривсички специалности 
 Втори курс – бакалавривсички специалности 
 Трети курс – бакалавривсички специалности 
 Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
 Магистри1 година 2 години II курс за всички специалности
2 години първи курс за всички специалности
 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курс – бакалавривсички специалности 
Втори курс – бакалавривсички специалности 
Трети курс – бакалавривсички специалности 
Четвърти курс – бакалавривсички специалности 
Магистри 

1 година + 2 години II курс за всички специалности 

2 години първи курс за всички специалности 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, задочно обучение.

Уведомяваме Ви, че последният срок за заплащане на семестриалната такса за летен семестър за учебна 2021/2022 година е удължен до 10 май 2022 г.

След тази дата, студентският Ви статус ще се промени на „прекъснал“ и няма да бъдете допуснати до присъствени упражнения!

Уважаеми студенти от ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, задочно обучение,
На основание Решение Академичен съвет с Протокол № 23 от 21.12.2021 г. е променен
Графикът на учебното време за летен семестър на учебна 2021/2022 година, както следва:
 неприсъствено – 10 седмици (от 21.03.2022 г. до 04.06.2022 г.)
 присъствено – 2 седмици (от 06.06.2022 г. до 19.06.2022 г.)
В тази връзка, записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година, ще се осъществи on-line
до 14.03.2022 г.
Моля, изпращайте снимка на платежно нареждане (от банката) за внесена семестриална такса на
e-mail на съответния инспектор.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“
Технологичен факултет
гл. експ.-инспектор Христина Минчева – hmincheva@uft-plovdiv.bg
Технически факултет
гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева – nteodosieva@uft-plovdiv.bg
Стопански факултет
гл. експ.-инспектор Паулина Бояджиева – p_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
гл. спец.-инспектор Снежана Попадийска – popadiyska@uft-plovdiv.bg


Изпитна сесия за студенти в задочна форма на обучение

 изпитен график по катедри

Изпитите ще бъдат on-line

*** качен на 21.02.2022г ***

КатедраИзтегли файл
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА РАСТИТЕЛНИТЕИ ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА   „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »