ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 

 УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Учебни планове за студенти през учебната 2020/2021г.

Учебни планове за студенти през учебната 2019/2020г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

СпециалностСрок на обучениеУчебни програми
АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ОПАКОВАНЕ И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА В ХРАНИТЕЛНАТА, ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ТОПЛОТЕХНИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКАЕдна годинаДве годиниАНОТАЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

 

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство  
Хранително машиностроенеЕдна годинаДве години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленостЕдна годинаДве години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленостЕдна годинаДве години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматика, информационна и управляваща техникаЕдна годинаДве години
Електроенергийна ефективностЕдна годинаДве години
5.3. Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи и технологииЕдна годинаДве години
5.4. Енергетика  
ТоплотехникаЕдна годинаДве години
Хладилна и климатична техникаЕдна годинаДве години
Енергийна ефективностЕдна годинаДве години
Енергиен мениджмънтЕдна годинаДве години
НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА

Срок на обучение:

 

линк към учебния план

5.1. Машинно инженерство  
Хранително машиностроенеЕдна годинаДве години
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленостЕдна годинаДве години
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленостЕдна годинаДве години
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматика, информационна и управляваща техникаЕдна годинаДве години
Електроенергийна ефективностЕдна годинаДве години
5.3. Комуникационна и компютърна техника  
Компютърни системи и технологииЕдна годинаДве години
5.4. Енергетика  
ТоплотехникаЕдна годинаДве години
Хладилна и климатична техникаЕдна годинаДве години
Енергийна ефективностЕдна годинаДве години
Енергиен мениджмънтЕдна годинаДве години

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н  

на ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

за образователна и научна степен: ДОКТОР

се отнася за докторски програми от

Професионална област: 5.ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

 

Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство –   02.01.24 Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост;

5.2. Електротехника, електроника и автоматика –  02.21.08 Автоматизация на производството.

5.2. Електротехника, електроника и автоматика –  02.20.09 Индустриална електроника

5.3. Комуникационна и компютърна техника –   02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи;

5.3. Комуникационна и компютърна техника –  02.21.01 Елементи и устройства на автоматиката и изчислителна техника;

5.4. Енергетика –  02.06.13 Промишлена топлотехника; 

5.4. Енергетика –  02.01.45 Хладилни машини и апарати за охлаждане и кондициониране;

                      За образователна и научна степен: ДОКТОР

For the Educational and Scientific DegreeDOCTOR

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНАСАМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME, SELF-TRAINING