Редовно обучение

Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Магистър“

Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Бакалавър“

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ – Записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година

 

Заповед относно провеждането на учебни занятия в УХТ ПловдивИмейли на инспекторите от отдел „Учебен” 


Електронни материали за дистанционно обучение – линк към http://distedu.uft-plovdiv.bg

Електронни справки за студентски досиета, оценки и заверки – линк към http://students.uft-plovdiv.bg


Инструкция за ПРЕПОДАВАТЕЛИ за качване на материали в Системата за дистанционно обучение

Инструкция за СТУДЕНТИ за работа със Системата за дистанционно обучение

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Инструкция за работа със средата за on-line обучение

График – изпитни дати за студенти в РЕДОВНА форма на обучение

Летен семестър на учебната 2021 / 2022 г.

*** качени  на   13.04.2022  ***

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс
Всички специалности 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курсВсички специалности 
Втори курсВсички специалности 
Трети курсВсички специалности 
Четвърти курс                  Всички специалности 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

на студентите от РЕДОВНО обучение за Летен семестър на учебната 2021/2022 година

 Уважаеми студенти, присъствените занятия ще започнат, както следва:    1,2,3 курс от 04.04.2022 г.

*** качени  на   20.04.2022  ***

 4-ти курс от 28.02.2022 г. – качени на 23.02.2022г.

 за ОКС „Магистър “ 21.03.2022 г. – качени на 19.03.2022г.

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалностиРазпис 
Втори курсВсички специалностиРазпис 
Трети курсВсички специалностиРазпис
Четвърти курс

Всички специалности

Присъствени занятия от 28.02.2022

Разпис 
Магистри – обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Първи курсВсички специалностиРазпис 
Втори курсВсички специалностиРазпис 
Трети курсВсички специалностиРазпис 
Четвърти курс                  

Всички специалности

Присъствени занятия от 28.02.2022   качени на 28.02

Разпис 
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Първи курсВсички специалностиРазпис
Втори курсВсички специалностиРазпис 
Трети курсВсички специалностиРазпис 
Четвърти курс                  Всички специалностиРазпис
Магистри –  обобщен график

магистри срок на обучение 1  и 2 години – I и II курс

магистри срок на обучение 2 години – I курс

Записване за летен семестър на  учебна 2021/2022 година !!!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година за ОКС “Бакалавър“, редовно обучение ще се осъществи on-line до 01.02.2022 г.

Моля, изпращайте снимка на платежно нареждане (от банката) за внесена семестриална такса на e-mail на съответния инспектор.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

Технологичен факултет

гл. експ.-инспектор Христина  Минчева –  hmincheva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалности – „Технология и качество на храните“,  „Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти“ – всички курсове;

гл. експ.-инспектор Надежда Марчева – nmarcheva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалности – „Технология на виното и пивото“, „Биотехнологии“ – всички курсове.

гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева – nteodosieva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: специалност – „Анализ, контрол  и екология на храните“ – всички курсове.

Технически факултет

гл. експ.-инспектор Николина Теодосиева –  nteodosieva@uft-plovdiv.bg

Редовно и задочно обучение: всички специалности и курсове от Технически факултет.

Стопански факултет

гл. експ.-инспектор Паулина Бояджиева – p_boyadzhieva@uft-plovdiv.bg

Редовно обучение: всички специалности и курсове от Стопански факултет.

 

Изпитен график редовни студенти – ликвидационна сесия

( изпитите са присъствени)

Качени на: 03.09.2021г

ВАЖНО!

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ С ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ, Е  НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТ В КАТЕДРАТА, ИЗВЕЖДАЩА ДИСЦИПЛИНАТА, НАЙ-МАЛКО ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ДАТАТА НА ИЗПИТА.     

Катедра

Изтегли файл

 
присъствено
 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА“ 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА  МАЗНИНИТЕ,  ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП“Изтегли 
КАТЕДРА  „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ФИЗИКОХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МИКРОБИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА , ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАИзтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА   „ТУРИЗЪМ И КУЛИНАРЕН МЕНИДЖМЪНТ“Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”Изтегли 
КАТЕДРА  „ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА“Изтегли 
КАТЕДРА  „ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОТО И РИБАТА“Изтегли 
КАТЕДРА  „БИОТЕХНОЛОГИЯ“Изтегли 
КАТЕДРА  „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“Изтегли 
КАТЕДРА   „КЕТЪРИНГ И ХРАНЕНЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  „КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“Изтегли 
ЦЕНТЪР  ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕИзтегли

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: register@uft.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 643 977 
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.

Translate »