Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  21.02.2019 г.
 №  2  pdf  Обявление(Линк към АОП)  21.02.2019 г.
 №  3  pdf   Документация  21.02.2019 г.
 №  4  pdf  Образци  21.02.2019 г.
 №  5 pdf  Разяснения  05.03.2019 г.
 №  6 pdf  Уведомление до участниците  21.03.2019 г.
№ 7 pdf Протоколи на комисията 04.04.2019 г.
№ 8 pdf Решение № 15/09.04.2019 г. 09.04.2019 г.
№ 9 pdf Решение № 17/18.04.2019 г. 18.04.2019 г.
№ 10 pdf Уведомително писмо 7.05.2019 г.
№ 11 pdf Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП) 27.05.2019 г.
№ 12 pdf Договор 27.05.2019 г.