Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

 1. Техники и технологии в сладкарското производство    Анотация     Учебен план
 2. Храни и винена култура     Анотация      Учебен план
 3. Педагогическа правоспособност.
 4. Основи на пивоварството.
 5. Кулинарен мениджмънт.
 6. Мениджмънт и маркетинг.
 7. Управление на качеството на храни и напитки.
 8. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
 9. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
 10. Сензорен анализ на храни.
 11. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 12. Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
 13. Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 14. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
 15. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
 16. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
 17. Въвеждане и одит на НАССР система.
 18. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
 19. Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:
 20. Месодобив и месопреработване;
 21. Производство на мляко и млечни продукти;
 22. Производство на плодови сокове;
 23. Производство на хляб и хлебни изделия;
 24. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
 25. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
 26. Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.
 27. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
 28. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
 29. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
 30. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
 31. Хотелиерство и ресторантьорство.
 32. Системата НАССР в заведенията за хранене.
 33. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
 34. Алтернативни видове туризъм.
 35. Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.
 36. Сервиране и барманство.
 37. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
 38. Нови опаковъчни материали и технологии.
 39.  Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.