Стартира изпълнението на втори етап на НП „Млади учени и постдокторанти – 2“ към МОН

Публикувано от

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

 

Стартира изпълнението на втори етап на

Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ към МОН

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ.

 

Правила и Насоки за кандидатстване може да намерите в интернет страницата на УХТ в меню „НАУКА“,

подменю „Национални програми“,

подменю НП „Млади учени и постдокторанти“.

https://uft-plovdiv.bg/mladi-ucheni/

Всички материали за кандидатстване се предават на хартиен и електронен носител, запечатани в непрозрачен плик с маркирано върху него име на кандидата и факултетната комисия в срок до

16:30 часа на 04.07.2024 г. в сектор „Деловодство“.