ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УХТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В УХТ

ПРАВИЛНИК – ЗА АТЕСТИРАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

ПРАВИЛА за разходване на финансовите средства от лимита на структурните звена за обучение на студенти и докторанти

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за плащане чрез ПОС терминални устройства на заявените услуги в УХТ – Пловдив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ограничаване на плащанията в брой в УХТ- Пловдив

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

  I.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

1.Основна процедура „Поемане на финансов ангажимент“

2.Работна инструкция “ Поемане на финансов ангажимет“

3. Приложение № 1 “ Заявка за поемане на финансов ангажимент“

4.Основна процедура “ Извършване на разход“

5.Работна инструкция “ Извършване на разход“

6.Приложение № 2 „Искане за извършване на разход“

7.Работна инструкция “ Действия при несъответствие при ПК“

8.Работна инструкция „Действия на финансовия контрольор при осъществяване на ПК“

9.Работна инструкция „Контрол върху приходите“

10.Инструкция за реда за извършване на разходи по договори за периодични доставки и услуги, сключени от УХТ                   Приложение № 1

11.Приложение № 4 “ Мотивирано становище“

 

II.КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.Процедура относно прилагането на системата на двоен подпис в УХТ

2.Процедура за последващи оценки на изпълнението в УХТ

3.Процедури за осъществяване на ПК при назначаване на служител

 

III. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА;

1.Приложение № 1  Годишен оперативен план

2.Приложение № 2  Риск-регистър

3.Стратегия за управление на риска в  УХТ

 

 IV МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УХТ;
V.  ЕТИЧЕН КОДЕКС;
VI.   ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА УХТ.

Заповед  № 1154/22.11.2016г. за утвърждаване на „Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС в УХТ“;  Одитна пътека

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УХТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В УХТ

УНИФИЦИРАНИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Вътрешна заповед;  Командировъчна заповед;  Доклад за командировка в чужбина;  Докладна записка;  Доклад;  Заповед за командировка в чужбина;  

Заявление за платен отпуск;  Заявление за неплатен отпуск;   Заявление за прекратяване на отпуск;  Изходящо писмо;  Официална бланка на УХТ – празна;  Писма до катедри;  Становище;   

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в Университета по хранителни технологии, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на Университета

Приложение № 1  Образец на декларация на МОЛ – изтегли от тук

Приложение № 2  Образец на декларация на касиер – изтегли от тук