rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
rector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Административни Правила

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УХТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В УХТ

ПРАВИЛНИК – ЗА АТЕСТИРАНЕ НА НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

ПРАВИЛА за разходване на финансовите средства от лимита на структурните звена за обучение на студенти и докторанти

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за плащане чрез ПОС терминални устройства на заявените услуги в УХТ – Пловдив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за ограничаване на плащанията в брой в УХТ- Пловдив

СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

  1.   ПРОЦЕДУРИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ;
    II.   СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА;
    III.  МОНИТОРИНГ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УХТ;
    IV.  ЕТИЧЕН КОДЕКС;
    V.   ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА УХТ.

Заповед  № 1154/22.11.2016г. за утвърждаване на „Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС в УХТ“;  Одитна пътека

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА В УХТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В УХТ

УНИФИЦИРАНИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Вътрешна заповед;  Командировъчна заповед;  Доклад за командировка в чужбина;  Докладна записка;  Доклад;  Заповед за командировка в чужбина;  

Заявление за платен отпуск;  Заявление за неплатен отпуск;   Заявление за прекратяване на отпуск;  Изходящо писмо;  Официална бланка на УХТ – празна;  Писма до катедри;  Становище;   

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в Университета по хранителни технологии, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на Университета

Приложение № 1  Образец на декларация на МОЛ;

Приложение № 2  Образец на декларация на касиер – изтегли от тук