Ученически конкурс за есе на английски, немски или френски език

Публикувано от

Центърът по езиково обучение в Университета по хранителни технологии – Пловдив обявява конкурс за есе на английски, немски или френски език на една от следните теми:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  1. Genetically Modified Foods: A Boon or a Bane?
  2. Biodegradable Packaging: A Sustainable Practice or a Costly Trend?
  3. Does Artificial Intelligence Make Our Personal and Professional Lives Better or Worse?

 

НЕМСКИ ЕЗИК

  1. Biologisch abbaubare Verpackungennachhaltige Praxis oder teurer Trend
  2. Genmodifizierte LebensmittelSegen oder Fluch
  3. Einsatz von künstlicher Intelligenznegative und positive Auswirkungen auf das Privat- und Berufsleben

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

  1. L’ utilisation des aliments génétiquement modifiés  – une malédiction ou une bénédiction?
  2. Les emballages biodégradables – pratique durable ou tendance coûteuse?
  3. L’ intelligence artificielle – une amélioration ou une dégradation de la qualité de notre vie personnelle et professionnelle?

 

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на територията на гр. Пловдив. На победителите за всеки от трите езика се връчват парични награди за първо място и предметни награди за второ и трето място. Всички автори получават сертификати за участието си в конкурса. Представените разработки се оценяват, като оценките се използват в балообразуването при кандидатстване в УХТ.

Обем на есето: 350 – 400 думи

След текста се изписват трите имена на автора, класът, в който учи, и името на училището. Текстовете да бъдат изпращани като прикачен текстови (Word) файл на електронен адрес: languagecentre@uft-plovdiv.bg.

Краен срок за изпращане на есето: 31.05.2024 г.
Обявяване на резултатите: до 12.06.2024 г.

Прочетете още