Търсене
Close this search box.

Проект на МОН за нови критерии за развитие и атестиране на академичния състав

Уважаеми колеги,

На интернет страницата на Министерство на образованието и науката (https://mon.bg/bg/news/4800) са публикувани за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на ППЗРАСР в частта минимални национални критерии за заемане на академични длъжности и проекта на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища. В двата проекта МОН предлага значителна промяна в показателите за заемане на академични длъжности, както и обвързване на атестацията с националните минимални показатели за съответните академични длъжности.

Срокът за общественото обсъждане е 30.05.2022 г. В тази връзка, в срок до 20.05.2022 г. ще очакваме становищата на катедрените колективи по отношение на публикуваните предложения. Същите следва да са придружени с протокол от заседание на катедрения съвет и да са заведени с входящ номер в сектор „Деловодство“. Моля също така да изпращате предложенията и в електронен вариант  на dean_mobility@uft-plovdiv.bg във формат *.doc или *.docx. След постъпването на становищата академичното ръководство ще ги обобщи и оформи в единна позиция на УХТ, която ще представи в изискуемия срок пред МОН.

От Академичното ръководство

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.