РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
  
  
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES – PLOVDIV 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ–       FACULTY OF ECONOMICS 
  
  
Приет с решение на АС (Протокол № 20/18.05.2017 г.)Утвърждавам,  
 Ректор: 
 (проф. дтн инж. К. Динков) 
  
  
УЧЕБЕН ПЛАНCURRICULUM 
на докторска програмаof the doctoral program from 
„Икономика и управление (хранителна индустрия)”Economics and Management (Food Industry) 
Област на висшето образование:3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Field of higher education:3. SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND LAW
 
Професионално направление:3.8 ИКОНОМИКА
Professional direction:3.8 ECONOMICS
 
Образователна и научна степен:ДОКТОР
Educational and scientific degree:DOCTOR
Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, САМОСТОЯТЕЛНА 
Form of education:FULL-TIME, PART-TIME,  INDEPENDENT STUDY 
 Срок на обучение:

 

Training term:

3 години редовна и самостоятелна форма, 4 години задочна форма на обучение

 

3 years full-time and independent study, 4 years part-time training