УХТ организира курс за обучение на КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Публикувано от

Университетът по хранителни технологии организира курс за обучение на КОНСУЛТАНТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ съгласно учебен план – Приложение №12 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ОБУЧЕНИЕ

До обучение се допускат лица с образование по направления и специалности съгласно чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г. или по специалност, приравнена или с еквивалентно наименование за целите на Наредбата на някоя от специалностите по чл. 17.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА

Периодът на обучение ще се уточни при набиране на група за започване на курс – 20 курсиста.

График на провеждане на занятията:

45 учебни часа лекции – провеждани on-line в от период една календарна седмица, от 10:00 до 18:00 часа през платформата Google meet. Курсистите нямат ангажимент за инсталиране на допълнителни програми.

30 учебни часа практическа работа – включва разработване на курсов проект, примери от практиката и допълнителни консултации в учебната база на УХТ – Пловдив, в рамките на една календарна седмица, от 9,00 до 16,00 ч.

УХТ – Пловидив си запазва правото за промяна в графика.

Цена:

  • 2 900.00 лева, без ДДС за 1 лице.
  • 2 600.00 лева, без ДДС за 1 лице. (за лица успешно завършили курс на обучение за консултанти по енергийна ефективност на сгради през 2023 г.).

Цената включва обучение, учебни материали, до 2 явявания на изпит и издаване на удостоверение за квалификация след успешно издържан изпит.

На основание чл. 41 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Попълнено онлайн заявление по образец(може да се изтегли от страницата на СПК)
  2. Диплома за завършено образование, отговаряща на изискването за завършена специалност по чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г.;
  3. Документ, удостоверяващ, че наименованието на специалността от дипломата за завършено образование е еквивалентно с наименованието на специалност по чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г. или документ за приравнена специалност на някоя от специалностите по чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1/3.01.2018 г. (при необходимост) –бланка;
  4. Документ, удостоверяващ приравняване на специалност, придобита в чужбина (при необходимост);
  5. Удостоверение за завършен курс на обучение за обследване за енергийна ефективност на сгради през 2023 г. (ако е приложимо).
  6. Документи ще се приемат до 15.04.2024г.( включително)

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Непредставянето, на който и да е от задължителните документи, както и несъответствието на специалността с чл. 17 от Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г. или по специалност, приравнена или с еквивалентно наименование за целите на Наредбата на някоя от специалностите по чл. 17 е основание за недопускане до обучение !

Таксата за курса се заплаща след одобряване от страна на УХТ-Пловдив в съответствието на дипломите с нормативните изисквания и сключване на договор за обучение. Плащането на таксата е условие за записване в курса.

Записването става по реда на сключването на договор и плащането на такса.

Местата са ограничени.

За повече информация за участие в курса: courseeeuft@gmail.com

тел: 089 433 7981

Отговори на e-mail ще се изпращат в работни дни.

Прочетете още