Център за повишаване на квалификацията

Семинар:Управление на качеството и безопасността на храните

 


Образци на документи:    Заявление за курс,     

                                                       Заявление за специализация,     

                                                       Заявление за курс Педагогическа правоспособност

  Телефон:    0894 33 79 81,  032/ 603 – 792     –   Антоанета Бедросян

  Е-mail:         a_bedrosyan@abv.bg,    uft_cmipk@abv.bg

Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

 1. Педагогическа правоспособност.
 2. Основи на пивоварството.
 3. Кулинарен мениджмънт.
 4. Управление на качеството на храни и напитки.
 5. Мениджмънт и маркетинг.
 6. Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
 7. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
 8. Сензорен анализ на храни.
 9. Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 10. Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената    промишленост.
 11. Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 12. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
 13. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
 14. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
 15. Въвеждане и одит на НАССР система.
 16. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
 17. Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:
 18. Месодобив и месопреработване;
 19. Производство на мляко и млечни продукти;
 20. Производство на плодови сокове;
 21. Производство на хляб и хлебни изделия;
 22. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
 23. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
 24. Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.
 25. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
 26. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
 27. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
 28. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
 29. Хотелиерство и ресторантьорство.
 30. Системата НАССР в заведенията за хранене.
 31. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
 32. Алтернативни видове туризъм.
 33. Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.
 34. Сервиране и барманство.
 35. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
 36. Нови опаковъчни материали и технологии.
 37. Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

За повече информация https://www.uft-plovdiv.bg/