Наука

Научно-изследователски проекти

ТЕКУЩИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА “    в УХТ – Пловдив за 2020 година


ЗАВЪРШЕНИ  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА “     в УХТ – Пловдив за 2019 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА ” I част      в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА ” II част     в УХТ  – Пловдив за 2018 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА “     в УХТ  – Пловдив за периода 2016 – 2017 година

ЗАВЪРШЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА “    в УХТ – Пловдив за периода 2015 – 2016 година

Завършени ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ФОНД ” НАУКА “    в УХТ – Пловдив за периода 1991 – 2014 година

Резюмета на темите за предходни периоди са архивирани в Университетската библиотека при УХТ.

Научноизследователски проекти финансирани от

фонд „Научни изследвания”

Министерство на образованието и науката

  УХТ – Базова организация

 УХТ – Партньорска организация

 

 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019

КП – 06 – Н37/4

„Нови мицелно базирани биокомпозити – алтернативна стратегия за устойчива биоикономика“

Ръководител: проф. дтн Алберт Кръстанов

КП – 06 – Н37/23

„Комплексно изследване върху фитокомпонентен профил, хранителна стойност, инхибиращ потенциал спрямо храносмилателни ензими и антиоксидантна активност на сортове праскови (Prunus persica)“

Ръководител: доц. д-р инж. Даша Спасова Михайлова

КП – 06 – Н37/21

„Интегриран подход за комплексно оползотворяване на отпадъчни продукти от маслодобивната индустрия: слънчогледов и рапичен шрот“

Ръководител: доц. д-р Весела Чалова-Жекова

КП – 06 – М36/2

„Получаване, характеристика и пречистване на белтъчни ензими хидролизати от лупина и прогнозиране на биологичната им активност чрез методи от изкуствения интелект“

Ръководител: гл. ас.д-р Ивелина Десева

КП – 06 – Н32/3

„Метагеномно-базирана детекция на микробиомните съобщества на специфични български кисели теста и подобряване на техните качествени характеристики“

Ръководител: проф. д-р инж. Ангел Иванов Ангелов

КП – 06 – Н36/14

„Фитохимично изследване на видове род Pinus и Juniperus от българската флора и оценка на потенциала на етеричното им масло за биологична и биопестицидна активност“

Ръководител: проф. дтн Албена Стоянова

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018

ДН 16/1/01.12.2018

„Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“

Ръководител: чл.-кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов

КП – 06 – Рила/2

„Биоконсервиране чрез синергично действие на пробиотици и растителни екстракти (escape)”

Ръководител: доц. дн Георги Костов

КП – 06 – М27/3

„Технологични и микробиологични подходи за получаване на нови типове нискоалкохолни и безалкохолни напитки с повишена биологична стойност“

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Шопска

КП – 06 – М28/2

„Експериментално изследване на лазерна генерация от иновативна изцяло овлакнена оптична структура“

Ръководител: гл. ас. д-р Веселин Владев

одобрил: Моника Господинова     качил: Мария Жекова 13.02.2020г 09:50ч.

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017  

ДН 17/22/12.12.2017

„Оползотворяване и приложение на отпадъчни материали от етерично-маслената индустрия за „зелен“ синтез на метални наночастици”

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Славов

линк към сайта на проекта и facebook страница на проекта 

ДН 17/25/20.12.2017

„Получаване, пречистване и имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ технологии”

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА  МЛАДИ УЧЕНИ – 2016 

ДМ 06/1/13.12.2016

„ОМИКС подход за анализ на метаболитния профил и биологичната активност на ядливи растения от българската флора”

Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Радка Вранчева  

ДМ 07/2/15.12.2016

„Нови фитохимични данни за екстракти от плодове и билки, получени чрез мултидисциплинарен подход, необходими за повишаване на информираността на потребите (NATURE)”

Ръководител на проекта: ас. д-р Анета Попова 

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016  

ДН 06/11/18.12.2016

„Нов, интегриран биотехнологичен подход за получаване, характеристика и приложение на фруктани (инулин и фруктоолизахариди) от топинамбур (Helianthus tuberosus L)“

Ръководител на проекта: проф. д.т.н. Алберт Кръстанов  

ДН 06/8/17.12.2016

„Изследване на механизма за акумулиране на биологично активни съставки от растителен произход в организма на български породи селскостопански животни и влиянието им върху качеството на месото като естествена функционална храна”

Ръководител на проекта: чл.-кор проф. д.т.н. Стефан Драгоев  

ДН 04/8/18.12.2016 

„Подобряване на фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор – растение”

Ръководител на проекта: проф. д-р Виолина Ризова – Аграрен университет – Пловдив

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Марияна Перифанова-Немска 

ДН 06/1/15.03.2017

Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони в България

Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Кръстев – Аграрен университет – Пловдив

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д.т.н. Пантелей Денев  

 

 КОНКУРС ЗА НАУЧЕН ПРОЕКТ СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС FP7- 2015

DKOF7 WP02 / 2

Научен проект съфинансиран от Европейския съюз по Седма рамкова програма AEROdinamic Surfaces by advanced Multifunctional Coatings (AEROMUCO2012-2015 FP7

Ръководител на проекта: Professor Albert Krastanov, DSc  

 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2014

ДФНИ-B02/27 /12.12.2014 

„Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на пробиотични свойства и изследване на технологични характеристики на амилолитични млечнокисели бактерии от български ферментационни продукти”

Ръководител на проекта:  доц. д-р Величка Гочева

ФНИ Б02/243  

ДФНИ I2-02/26 /12.12.2014 

„Биоразнообразие на халофилни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техният потенциал за синтеза на екзополизахариди”

Ръководител на проекта: доц. дбн Маргарита Камбурова от Института по микробиология – София – БАН

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: проф. д-р Иван Панчев 

DFNIB-02/217 /12.12.2014 

„Традиционни български вина – характеристика и идентификация”

Ръководител на проекта: проф. д-р Ирина Кожухарова – СУ „Св. Св. Климент Охридски” – София

Координатор по проекта от УХТ-Пловдив: доц. д-р Диана Чобанова  

E04. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2011

 ДМУ 03045/12.12.2011
Амилолитични пробиотици с приложение в хранително-вкусовата промишленост”

Ръководител на проекта: доц. д-р Величка Гочева  

ДМУ 03059/12.12.2011

„Биосинтез, пречистване и свойства на липаза от Aspergillus carbonarius и приложение на ензима в хлебопроизводството и за получаване на биодизел“

Ръководител на проекта: доц. д-р Георги Добрев  

Съдържание на акордеона

Университетска лаборатория

ПоказателЦена, лв

 

с ДДС

Цена, лв
  за външни възложителиза вътрешни възложители
1.Определяне мастно-киселинния състав на мазнини60.0025.00
2.Определяне на подсладители в храни и напитки60.0025.00
3.Определяне на консерванти в храни и напитки60.0025.00
4.Определяне на органични киселини60.0025.00
5.Определяне на кофеин60.0025.00
6.Определяне на алкохоли60.0025.00
7.Определяне белтъчното съдържание на храни35.0014.60
8.Определяне на витамин С60.0025.00
9.Определяне на токофероли60.0025.00
10.Определяне на аминокиселинен състав144.0060.00
11.Определяне на захари в храни и напитки60.0025.00
12.Газхроматографски анализи с масспектроскопия  
 – с дериватизация150.0062.50
 – без дериватизация100.0041.50
ПоказателЦена лв.

 

 с ДДС

1.Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни бактерии12.00
2.Плесени и дрожди14.40
3.Salmonella19.20
4.Escherichia coli14.40
5.Enterobacteriaceae14.40
6.Listeria monotcytogenes24.00
7.Коагулазоположителни стафилококи21.60
8.Сулфитредуциращи бактерии33.60
9.Shigella21.60
10.Clostridium pefringens33.60
11.Kолиформни бактерии19.20
12.Фекални ентерококи19.20
13.Pseudomonas aeruginosa19.20
14.Campylobacter spp.21.60
15.Yersinia enterocolitica21.60
16.Bacillus cereus21.60
17.Candida albicans19.20
18.Смивки от повърхности14.40
ПоказателЦена лв.

 

 с ДДС

1.Установяване на генетично модифицирани организми (CaMV 35S промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
2.Установяване на генетично модифицирани организми (Аgrobacterium tumefaciens NOSтерминатор), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС ENISO 21571:2005)240.00
3.Установяване на генетично модифицирани организми (FMV промотор), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
4.Установяване на генетично модифицирани организми (Roundur Ready® соя), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
5.Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
6.Установяване на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
7.Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Roundur Ready®соя), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
8.Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица MON 810), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
9. Количествено определяне на генетично модифицирани организми (Царевица Bt 11), (БДС EN ISO 21569:2005; БДС EN ISO21571:2005)240.00
10.Установяване на соева ДНК (БДС EN ISO21569:2005; БДС EN ISO 21571:2005)240.00
11.Определяне съдържанието на микотоксини

 

 

99.60
 ПоказателСтандартЦена лв.

 

 с ДДС

1.Машини, апарати и съоръженияа. Съпротивление   на изолациятаБДС EN 60204-1:200660.00
  б. Импеданс на кон-тур “Фаза-защитен проводник” ZsБДС EN

 

60204-1:2006

 

60.00
  в. Непрекъснатост на защитната веригаБДС EN 60204-1:200660.00
  г. Геометрични размериБДС EN ISO 1385760.00
  д. Температура на повърхностиБДС EN ISO 13732-160.00
  е. Ниво на звукова мощност dBAБДС EN ISO 374460.00
2.Вентилационни и климатични инсталацииа. Дебит на

 

въздушен поток

БДС EN 12599 т. 6.3.160.00
  б. Скорост на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.2.60.00
  в. Температура на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.3.60.00
  г. Влажност на въздухаБДС EN 12599 т. 6.3.4.60.00

При комплексно изпитване на обекти по два или повече показатели

–   цената предварително се договаря с възложителя и зависи от количеството на обектите, сложността и модела им и вида на изпитванията, като минималната цена е 100.00 лв.

ПоказателМетодЦена лв.

 

 с  ДДС

1.Фенолони киселини

 

(галова; 3,4-дихидрокси бензоена; са­лицилова; хлорогенова; ванилинова; кафеена; сирингова; р-кумарова; синанова; ферулова; канелена)

HРLC72.002.Флавоноиди

 

(мирицетин; хесперидин; кверцетин; камферол; апигении, рутин; хиперозид)

HPLC72.003.Розмаринова

 

киселина

HРLC72.004.БеталаиниСпектрофотометричен24.005.Ди- и тритерпени

 

(урсолова киселина, олеанолова киселина, бетолин, бетолинова киселина, карнозинова киселина)

HPLC96.006.Редуциращи

 

захари

Спектрофотометричен24.007.Общи

 

въглехидрати

Спектрофотометричен48.008.Моно- и дизахариди

 

(захароза, лактоза, глюкоза, галактоза, фруктоза, маноза, малтоза и др.)

HPLC72.009.Полиоли

 

(захарни алкохоли – еритритол, сорбитол, ксилитол, палатиноза, малтитол и др.)

HPLC72.0010.Инулин и фруктоолигозахариди (инулин, кестоза и нистоза)HPLC72.0011.Инулин и общи фруктани

 

(фрукто-олигозахариди и инулин в хранителни продукти)

Спектрофотометричен60.0012.Пектин (анхидроуроново съдържа-ние, степен на естерификация, степен на амидиране)Титриметричен60.0013.Пектин

 

(анхидроуроново съдържание)

Спектрофотометрично48.0014.Монозахариден състав на пектинови вещества

 

(глюкуронова, галактуронова киселини, рамноза, галактоза и др.)

HPLC72.0015Молекулна маса на

 

полизахариди

HPLC72.0016.Алгинова киселина (анхидроуроново съдържание)Титриметричен60.0017.Осапунително

 

число

Титриметрично24.0018.Киселинно

 

число

Титриметрично24.0019.Мазнини

 

 

Гравиметрично24.0020.Антиоксидантна активност

 

(DPPН-радикал смесен механизъм на действие (електронен и протонен трансфер)

Спектро-фотометричен18.0021.Антиоксидантна активност

 

(ABTS-радикал, смесен механизъм на действие(електронен и протонен трансфер)

Спектро-фотометричен18.0022.Антиоксидантна активност

 

(FRAP-метод,електронен трансфер)

Спектро-фотометричен18.0023.Антиоксидантна активност (СUРRAC-метод, електронен трансфер)Спектро-фотометричен18.0024.Общи феноли

 

(по Folin-Ciocalteu’s)

Спектро-фотометричен18.0025.Деривати на кафеена киселина

 

по Фармакопея

Спектро-фотометричен18.0026.Общи флавоноидиСпектрофотометричен18.0027.Общи проантоцианидиниСпектро-фотометричен18.0028.Антоциани

 

(pH-диференциален метод)

Спектро-фотометричен24.0029.Глюконова и млечна киселина (соли глюконат лактат)Титриметричен72.0030.Определяне на калцииГравиметричен72.0031.Пенообразуваща и пеностабилизираща способностФизико-химичен108.0032.Емулгираща способностФизико-химичен120.0033.Определяне на кинематичен вискозитетФизико-химичен60.0034.Определяне на хлорофили (хлофорил а, хлорофил Б,                      общ хлорофил)Спектро-фотометричен36.0035.Определяне на каротеноиди (ликопен и общи каротени)Спектро-фотометричен60.0036.Определяне на

 

влагосъдържание

Гравиметричен12.0037.Определяне на

 

пепел

Гравиметричен18.0038.Определяне на титруема киселиност по ISO стандартТитриметричен24.0039.Определяне на

 

обща киселинност

Физико-химичен12.0040.Определяне на

 

сурова целулоза

Гравиметричен30.0041.Общи хранителни

 

фибри (влакнини)

Ензимен-Гравиметричен84.0042.Разтворими и

 

неразтворими фибри

Ензимен-Гравиметричен144.0043.Протеини по

 

Брадфорд

Спектро-фотометричен54.0044.Изчисляване на енергийна стойност на храни (суровини, продукти и напитки) (не включва анализ, а само калкулиране на резултата)Физико-химичен12.00

ПОКАЗАТЕЛ

 

 

Цена, лв. с ДДС
1.Тест за стабилност25.20
2.Определяне на желязо с о-фенантролин42.00
3.Определяне на протеини36.00
4.Електрофореза на схема за обработка с бентонит204.00
5.Трихроматична характеристика на цвета (Х,У,Z)25.20
6.Цвят по CIELab25.20
7.Относително тегло6.00
8.Алкохол с дестилация21.60
9.Алкохол /пикнометрично/, без дестилация6.00
10.Метилов алкохол с хромотропова киселина21.60
11.Висши алкохоли21.60
12.Естери14.40
13.Алдехиди21.60
14.Редуциращи захари21.60
15.Захар след инверсия24.00
16.Титруема киселинност8.40
17.Летлива киселинност14.40
18.Летлива киселинност с корекция24.00
19.Общ екстракт /пикнометрично/10.80
20.Сух остатък/105/13.20
21.Пепел24.00
22.Серен диоксид, свободен и общ14.40
23.рН8.40
24.Проверка на вина за стабилност20.40
25.Разработване на схема за стабилизиране с бентонит30.00
26.Разработване на схема за бистрене с танин и желатин30.00
27.Разработване на схема за деметализиране с калиев фероцианид ( ЖКС)36.00
28.Спектрални характеристики на вина12.00
29.Определяне на общи феноли15.60
30.Микроскопска характеристика на вино10.80
31.Проверка на ЯМКФ7.20
32.Определяне количеството на активни микроорганизми в/у твърда среда15.60
33.Определяне количеството активни дрожди /мембранна филтрация/28.80
34.Идентификация на микрофлора в дестабилно вино46.80
35.Определяне на характера на утайките във вино60.00
36.Чиста култура дрожди -0.5Л39.60
37.Органолептична оценка8.40
38.Антоциани15.60
39.Микроскопска характеристика на дрождени и бактериални колонии9.60
ПОКАЗАТЕЛЦена, лв. с ДДС
1.Количествен анализ на общи въглехидрати54.00
2.Количествен анализ на редуциращи захари48.00
3.Количествен анализ на глюкоза (ензимен метод)72.00
4.Количествен анализ на фруктоза60.00

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА

КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА”

 

АНАЛИЗИ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ, ГЛИЦЕРИДНИ МАСЛА МАЙОНЕЗА И МАРГАРИН САПУНИ

ПоказателЦена, лв. с ДДС
1.Масленост48.00
2.Влага и летливи18.00
3.Примеси12.00
4.Хектолитрова маса18.00
5.Съдържание на целулоза48.00
6.Стабилност на маслото в семето84.00
ПоказателЦена, лв с ДДС
7.Органолептична оценка12.00
8.Киселинно число/Киселинност18.00
9.Пероксидно число30.00
10.Осапунително число42.00
11.Йодно число по Вийс60.00
12.Относителна плътност24.00
13.Коефициент на пречупване на светлината12.00
14.Цветно число36.00
15.Съдържание на хлорофил24.00
16.Съдържание на каротеноиди24.00
17.Стабилност на маслата72.00
18.Неосапуняеми вещества36.00
19.Съдържание на фосфор/фосфатиди54.00
ПоказателЦена, лв. с ДДС
20.Масленост36.00
21.Влага18.00
22.Съдържание на натриев хлорид18.00
23.Киселинност18.00
ПоказателЦена, лв. с ДДС
24.Съдържание на мастни киселини48.00
25.Неосапуняеми вещества и неосапунена мазнина30.00
26.Съдържание на свободни алкалии12.00
27.Съдържание на влага и летливи вещества18.00
28.Пенообразуваща способност24.00

При необходимост от допълнителни анализи, моля, свържете се с нас, за да обсъдим възможностите за изпълнението им.

В цените на услугите е включен ДДС!

При сключване на Договор за услуги и при по-големи количества проби може да се направи отстъпка.

За вътрешно-университетски възложители, цените в НИЛ са 50% от обявените без ДДС.