Финансови документи

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ     бул. “Марица” 26, 4002 гр. Пловдив

Ректор: тел. +359 32 643 005;   Главен счетоводител: +359 32 603-865;   факс: +359 032 644 102

 

Годишен финансов отчет за 2022 година

 1. Баланс на Университет по хранителни технологии ;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Одитен доклад на сметна палата.

Годишен финансов отчет за 2021 година

 1. Баланс на Университет по хранителни технологии ;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.

Годишен финансов отчет за 2020 година

 1. Баланс на Университет по хранителни технологии ;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.

Годишен финансов отчет за 2019 година

 1. Баланс на Университет по хранителни технологии ;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.

Годишен финансов отчет за 2018 година

 1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2018г.;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.

Годишен финансов отчет за 2017 година

 1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2017г.;
 2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;
 4. Оповестяване;
 5. Обяснителна записка;
 6. Одитен доклад на сметна палата.
 7. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2016г.;
 8. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б – 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

3.3. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б – 3 код 33);

4.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2016 г.;

4.2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г.;

 1. Одитен доклади становище на Сметна палата.
 2. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2015г.;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б – 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

3.3. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б – 3 код 33);

4.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2015 г.;

4.2. Обяснителна записка към ГФО за 2015 г.;

 1. Одитен доклади становище на Сметна палата.
 2. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2014г.;
 3. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б – 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

 1. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б – 3 код 33);

5.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2014 г.;

5.2. Обяснителна записка към ГФО за 2014 г.;

 1. Одитен доклади становище на Сметна палата.

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТА НА У Х Т – ПЛОВДИВ

ЗА 2013 ГОДИНА

 

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение №1

 

СУБСИДИЯ   2013 Г.  Приложение № 3

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ НА УХТ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение 1

ПЛАН – СМЕТКА за разпределение на присъщата на УХТ – Пловдив субсидия за научна или художествено-творческа дейност, издаване на учебници  и научни трудове за 2013г.

           СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение 1а.

                                                                                     

 1. Баланс за 2010 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2010 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2010 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.
 1. Баланс за 2011 г  на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2011 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2011 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.
 1. Баланс за 2012 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2012 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2012 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.

Баланс за 2013 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – Пловдив;

Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;

Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2013г.

РешениеОдитен  доклад и Становище  на Сметната палата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА НА УХТ ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ   ТУК

В изпълнение на член 5 от Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. селекциониране на системите за управление на плащанията в СЕБРА се класифицират по видове плащания съобразно съответните данни за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на УХТ и по второстепенни системи / Основни позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления :

 1. плащания за персонал – кодове за плащане в СЕБРА:

Код 01 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане

Код 02 – Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала

Код 03 – Плащания за други отчисления от възнаграждения за персонала

Код 05 – Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано плащане на осигурителни вноски)

 1. плащания за текуща надбавка – код за плащане в СЕБРА:

Код 10 – Поддръжка

Код 18 – Други разходи

Код 20 – Разходи за лихви

Код 30 – Текущи субсидии за предприятия

Код 40 – Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства

 1. плащания за капиталови разходи – кодове за плащане в СЕБРА:

Код 50 – Плащания за дълготрайни активи, основни ремонти и капиталови трансфери

 1. трансфери за други бюджети – код за плащане в СЕБРА:

Код 60 – Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

 1. плащания в частта на финансиране – кодове за плащане в СЕБРА:

Код 70 – Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ

Код 80 – Погашения по банкови заеми

Код 88 – Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане

Код 89 – Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.

Код 90 – Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи

Код 91 – Теглене на левове в брой

Код 92 – Закупуване на валута в брой

Код 93 – Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод

Код 94 – Откриване на акредитив

Код 95 – Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ

Код 96 – Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи

Код 97 – Операции по откриване / закриване на депозити

 1. служебни банкови операции – кодове за плащане в СЕБРА:

От код 98 до код 99 – Служебни операции в БНБ

БЮДЖЕТ НА УХТ ЗА 2023 ГОДИНА           

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. ПО ОСНОВНИ ЗВЕНА


БЮДЖЕТ НА УХТ ЗА 2022 ГОДИНА        Лист 1      Лист 2


БЮДЖЕТ НА УХТ ЗА 2021 ГОДИНА

Заявка за хранителни продукти по ЗОП 2020г.