uk_bg
Компютърни системи и технологии

  Компютърни системи и технологии

Обща характеристика на катедрата                Академичен  състав


  


Катедра “Компютърни системи и технологии” (КСТ) е създадена със заповед № 128 от 18.02.2004 г. на Ректора на Университета по хранителни технологии (УХТ), на основание решение на Академичния съвет (АС), с протокол № 2 от 19.12.2003 г. като специализираща за разкритата през 2001/2002 учебна година специалност “Компютърни системи и технологии” (КСТ). Основател на специалността и катедрата е проф. Атанас Георгиев, който става и пръв ръководител на катедрата. Основен мотив за разкриване на обучението по специалност “КСТ” е нейната актуалност и перспективност в национален и световен мащаб. Първоначално обучението по специалността се извършва в образователно-квалификационна степен (ОКС) “бакалавър” без акредитация, съгласно действащия в този период от време ЗВО в Р България. Ръководителят на катедрата проф. А. Георгиев организира през 2006 г. разкриване на процедура по акредитиране на “Проект за откриване, към Техническия факултет на УХТ, на професионално направление 5.3 “Комуникационна и компютърна техника” с една специалност “Компютърни системи и технологии”. Акредитацията е извършена в периода м.април – м.юни 2006 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА),  получени са оценка “много добър” и права за обучение в трите образователни степени: ОКС “бакалавър” и “магистър”, както и  образователна и научна степен (ОНС) “докторпо две научни специалности – 02.21.02 “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” и 02.21.04 “Компютърни системи, комплекси и мрежи”. През 2007 г. е открита процедура за първа редовна програмна акредитация след подаден доклад „Проект за професионално направление 5.3.“. Акредитацията е проведена през 2009 г. с оценка „много добър “ и срок за обучение 6 г. Проведената процедура „Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) “ през 2013 г. потвърждава дадената валидност на оценката от 2009 г. През 2012 година е проведена успешна Програмна акредитация на докторските програми 02.21.02 “Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника” и 02.21.04 “Компютърни системи, комплекси и мрежи” с оценка „мн. добър“ и срок на обучение 6 години.

Специалност КСТ се развива и стабилизира с бързи темпове, което се доказва и от големия брой млади хора, кандидат-студенти за обучение всяка изминала година. Това се потвърждава и от желанието на чуждестранни студенти да бъдат обучавани в специалността на английски език. През учебната 2008/2009 г. към Техническия факултет е разкрито обучение в ОКС “бакалавър” по специалност “Компютърни системи и технологии”  на английски език.

Във връзка с пенсионирането на проф. А. Георгиев през 2010 г., за втори ръководител на катедрата е назначена, а по-късно и избрана, проф. д-р Лена Ф. Костадинова-Георгиева.

Активизирана е дейността по създаване на собствени хабилитирани кадри по пътя на докторантурите, в резултат на което в периода 2001÷2017 г. в „професионалното направление” са защитени 12 дисертации и са присъдени 12 ОНС „доктор”. Дипломираните студенти в едноименната специалност са 513, от които в ОКС “бакалавър” – 384 и  в ОКС “магистър” – 129.

В състава на катедра „Компютърни системи и технологии” работят на ОТД седем хабилитирани преподаватели:  проф. д-р инж. Л. Костадинова-Георгиева, доц. д-р инж. Н. Шопов, доц. д-р инж.  Н. Катранджиев, доц. д-р инж. А. Босакова-Арденска, доц. д-р инж. Б. Миленков, доц. д-р инж. Р. Габрова, доц. д-р инж. Красимир Колев; двама главни асистенти с н.ст. „доктор” – гл. ас. д-р инж. Д. Вълчев и гл. ас. д-р инж. Вл. Ганчовска; двама асистенти с н.ст. д-р ас. д-р инж. Хр. Андреева и ас. д-р инж. Я. Картелов; двама редовни докторанти – маг. инж. А. Данев и маг. инж. Д. Христозов; инж. поддръжка гл. експерт маг. инж. А. Кансъзов  и организатор учебен процес гл. експерт маг. инж. Цв. Кансъзова.

Катедрата разполага с шест компютърни лаборатории за провеждане на учебните занятия със студентите от специалност КСТ, с общ капацитет 90 работни места. Освен това, студентите от IV курс се запознават в рамките на учебния процес със съвременни модерни компютърни интегрирани системи, управляващи технологични и производствени процеси чрез обучение във фирми от ХВП и БТП.

Научноизследователската дейност на катедра „Компютърни системи и технологии” се развива в няколко направления: приложение на методите на техническата кибернетика (разпознаване на образи, машинно зрение и изкуствен интелект, цифрова обработка на сигнали и др.) за създаване на системи за обективно определяне качеството на храни, компютърни системи за управление на технологични и производствени процеси в ХВП и БТП, приложение на информационните технологии в обучението на студентите и др.

Катедрата е специализираща и дипломира студенти в:

-  образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Компютърни системи и технологии”

-  образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Компютърни системи и технологии” една година на обучение

-  образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Компютърни системи и технологии” две години на обучение

-   образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”

-  образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи”

В таблицата са представени, извежданите от катедрата учебни дисциплини в ОКС „бакалавър”, разделени на две групи: специални и специализиращи и в ОКС ‘магистър”.

 ОКС “бакалавър”

Специални дисциплини

Специализиращи дисциплини

Програмни езици

Компютърни приложни среди

Дискретни структури

Организация на компютъра

Сигнали и системи

Синтез и анализ на алгоритми

Анализ и синтез на логически схеми

Програмиране в Интернет среда

Обектно-ориентирано програмиране

Компютърна периферия

Основи на цифровите системи

Операционни системи

Основи на компютърната графика и дизайн

Бази данни

Микропроцесорна техника

Обработка на образи и техническо зрение

Цифрови системи

Компютърни архитектури

Компютърни интегрирани системи

Компютърни мрежи

 

Програмируеми логически контролери 

 

Цифрова обработка на сигнали

 

Интернет-технологии

 

Суперкомпютри

 

ОКС магистър”

Обработване на експериментални данни

Проектране на WEB-приложения

Компютърно моделиране

Мултимедия и Web дизайн

Компютърна графика и дизайн

Компютърни мултимедийни технологии

Проектиране и разработване на Windows базирани приложения

Интеграция на хранителни и компютърни технологии

Паралелно програмиране

Структури от данни и приложни алгоритми

Разпределено програмиране

Комбинаторни алгоритми

Логическо програмиране

Операционни среди и офис системи

Проектиране на компютърни системи

Изкуствен интелект (приложни срди)

Радиокомуникации

Телекомуникации

     

 

Всички учебни дисциплини се извеждат на български и английски език. Обучение се провежда в редовна и задочна форма.

В катедрата се осъществява обучение в областта на компютърните технологии на студенти и от други специалности на Технически, Технологичен и Стопански факултети.

Учебните планове са насочени към осигуряване на стабилна фундаментална подготовка и към овладяване на актуалните проблеми и последни тенденции в  компютърните технологии. Учебните документация се актуализира редовно, във връзка с динамиката в научната и професионалната област на специалността. В момента обучението в ОКС „бакалавър” на български и английски език и се провежда по два учебни плана:

               Учебен план, приет през 2016 г. – линк към плана

               Актуализиран учебен план през 2016г – линк към плана

Обучението в ОКС „магистър” се провежда по два учебни плана:

-     Учебен план за ОКС „магистър ” със срок на обучение 1 година – линк към плана

-     Учебен план за ОКС „магистър” със срок на обучение 2 години, от друго професионално  направление – линк към плана

За засилване на практическото обучение катедрата има договори за сътрудничество с различни фирми, с цел извеждане на практическо обучение и преддипломен стаж на студентите. С някои от фирмите се съгласуват учебните програми по специални дисциплини, например с “БИОВЕТ” АД, Пещера са разработени съвместно учебни програми по дисциплините “Основи на цифровите системи” и “Цифрови системи” през 2010 г. Сътрудничеството с фирма EVN се развива в посока на разработване на теми за дипломни работи, зададени от фирмата и ръководени двустранно от преподавател в катедрата и ментор от EVN.

В съответствие с учебния план се провежда изнесено практическо обучение в следните фирми: Биовет АД, Пещера; Фабрика за кафе, Костинброд;  Захарни заводи, Горна Оряховица; Амилум ЕАД, Разград; Нестле, София; „Дружба” Стъкларски заводи АД, Пловдив;  Кока Кола, Костинброд; Крафт Фуудс България, Своге; Пречиствателна станция, ВиК, Пловдив; ВЕЦ, Пещера; EVN, Пловдив; Компютър Консулт-ЕООД.

Катедрата интензивно осъществява контакти с партньори от чужди университети за студентски и преподавателски обмен. По линия на Lifelong Learning Programme се реализира студентски обмен с AGRO SUP, Dijon, Франция. От 2012 г. катедрата ежегодно реализира студентски и преподавателски обмен по програма Erasmus с West Pomeranian University of Technology, Шчечин, Полша.  През 2016 госдина са сключени договори за студентска и преподавателска мобилност и с университети от Испания и Турция.

Академичният състав на катедрата повишава своята подготовка чрез краткосрочни и дългосрочни специализации. Реализирани са 6 месечни специализации в Австралия, Япония и САЩ.

Катедрата поддържа обратна връзка със своите випускници. По-голямата част от тях работят в областта на компютърните технологии.

Катедра „Компютърни системи и технологии“ е член на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ), която обединява усилията на специалистите от университетите и БАН в тази област за повишаване и поддържане качеството на учебната и научно-изследователска дейност на определеното от европейските и световни стандарти ниво.

 

За контакти: е-mail: kst_uft@yahoo.com 


  

Академичен  състав

 

 

 

Проф. д-р инж. Лена Филипова Костадинова-Георгиева

Кабинет 124, бл.1 и 286, бл. 3, тел. 032 603 775; 032 603 693, e-mail lenakostadinova@yahoo.com 
Професионални и научни интереси:Приложение на компютърни технологии (цифрови системи) за управление на електромеханични обекти и  приложение на кибернетични методи (управление, разпознаване на образи, диагностика, машинно зрение) за  обективен анализ и класификация на храни. 

 

  Проф. д-р инж. Атанас Стефанов Георгиев

 

 Кабинет 124, бл.1 и 286, бл. 3, тел. 032 603 775; 032 603 693,
e-mail asgeorg@yahoo.com

Професионални и научни интереси:Приложение на принципите и методите на кибернетиката  (цифрова обработка на сигнали, разпознаване на образи, диагностика, машинно зрение, изкуствен интелект) за  обективен анализ и класификация на храни.

 
Кабинет 314 – бл.4,  тел. 032 / 603 868,
  E-mail: ned_uht@abv.bg;  url: www.sundybg.com
Професионални и научни интереси: Компютърни системи и технологии, Неразрушаващи оптични методи за окачествяване на плодове и зеленчуци, Виртуално обелване с цел по-точно вътрешно окачествяване, Програмиране, Компютърна графика, Дизайн, Предпечат, Проектиране
 
 
Кабинет 310 –бл.4,  тел. 032 / 603 868, E-mail: nikshop@abv.bg
Професионални и научни интереси: Автоматизация на производствените процеси в ХВП; Разпознаване на образи; Компютърно зрение; Компютърна периферия; Управление на електромеханични системи; Уейвлити
 

Доц. д-р инж. Атанаска Димитрова Босакова - Арденска

 

кабинет 306, бл.4, тел. 032/603-860 (вътрешен: 460);
e-mail: abosakova@yahoo.com

 Професионални и научни интереси: Паралелни алгоритми,  обработка на изображения, качество на храни, обектно-ориентирано програмиране.

Доц. д-р инж. Борислав Христов Миленков

    Кабинет 311- бл.2,  тел. 032 / 603 606,  E-mail: bhmb67@yahoo.com
Професионални и научни интереси: Програмиране; Адаптиране на операц. Системи; База данни; Приложение на РС за проследяване на технологични процеси


 
Кабинет 286 – бл.3,  тел. 032 / 603 775, E-mail: rgabrova@yahoo.com
Професионални и научни интереси: Дискретна математика, компютърни технологии за обработка на сигнали, разпознаване на образи и автоматично окачествяване на хранителни продукти, цифрови системи.
 
 
Кабинет 216 – бл.4,  тел. 032 / 603 882,E-mail: kr_kolev@abv.bg
Професионални и научни интереси: Микропроцесорна техника, Вградени микропроцесорни системи, Програмируеми логически контролери,  Цифрови сигнални процесори (DSP), Обработка на изображения с цифрови медийни сигнални процесори, Приложение на компютърните  системи за контрол и управление
 

Гл. ас. д-р инж. Димитър Георгиев Вълчев

Кабинет 306, бл. 4, тел. 032 603 860, e-mail: d_valchev@uft-plovdiv.bg

Професионални и научни интереси: Комуникации и обработка на сигнали

Гл. ас. д-р инж. Владимира Кръстева Ганчовска

                     кабинет 306, бл.4, тел. 032/603-860 (вътрешен: 460);
                                        e
-mail: mironka@abv.bg
Професионални и научни интереси: Приложение на компютърните технологии за обработка и разпознаване на образи с цел определяне на качеството на хранителни продукти.

Ас. д-р инж. Христина Тодорова Андреева

       кабинет 308, бл.4, тел. 032/603-860 (вътрешен: 460);
                      
e-mail: hristinaandreeva@abv.bg
Професионални и научни интереси: Приложение на компютърните технологии за обработка и разпознаване на образи с цел определяне на качеството на хранителни продукти.

Ас. д-р инж. Янислав Генов Картелов

кабинет 306, бл. 4,  тел. (032)  603 860; e-mail: kartelov@uft-plovdiv.bg Професионални и научни интереси: Компютърни мрежи, Изграждане подръжка и употреба на информационни системи, в т.ч. интернет базирани, Програмируеми логически контролери, Приложение на компютърните  системи за контрол и управление, Мрежово свързани смарт обекти.

Редовен докторант  маг. инж. Ангел Милчев Данев


Научна лаборатория: 308, бл.4елефон: 032 603 860

E-mail: angel_danev_bg@abv.bg

Редовен докторант  маг. инж. Даниел Божидаров Христозов

Научна лаборатория: 311, бл.2; телефон: 032 603 606

E-mail: d_hristozov@uft-plovdiv.bg

 

 

 

 

Гл. експерт маг. инж. Ангел Иванов Кансъзов

Кабинет: 201а, бл. 4 Тел.: 032 / 603 860 E-mail: akan@abv.bg

Хоноруван асистент към катедра „Компютърни системи и технологии”

Проектиране на компютърни системи и приложение на компютърни технологии в практиката

 

Ст. експерт маг. инж. Цветелина Станиславова Кансъзова

Кабинет: 308, бл. 4

Тел.: 032 / 603 860

E-mail: tzvete.kan@abv.bg