uk_bg
Кандидат-студенти

  

 

Платено обучение!!!!

 


   

 

  Добре Дошли!  

 Справочник на кандидат-студента 
 ♦ Кандидатстване само с оценка от ДЗИ /Държавен зрелостен изпит/

 ♦ Специалности - кратка анотация               

 ♦ Конкурсни варианти минали години 

 

  


 

 АКТУАЛНИ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.


 

 

 №

                                                                 ДЕЙНОСТ

         СРОК

А. ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”

                                                                    Платено обучение

от 4 – 15 август 2014 г.

стая 130, блок 1

Б. ЗА ОКС “МАГИСТЪР” СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Подаване на документи

1 - 4 септември

2.

Обявяване на първо класиране

8 септември

3.

Записване на приетите студенти от първо класиране

9 - 10 септември

4.

Подаване на документи за участие във второ класиране

11 - 12 септември

5.

Обявяване на второ класиране

14 септември

6.

Записване на приетите студенти от първо класиране

16 - 17 септември

 

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл.25. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на ректора съгласно график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2014/2015 г.

(2)    При записването студентите представят:

1.     Диплома – оригинал, която се съхранява в отдел „Учебен” по факултети до края на следването;

2.     Лична карта, която се връща веднага след записването;

3.     Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;

4.     Четири снимки формат 3,5 / 4,5 см;

5.     Комплект документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, студентска карта, именници и уверения), закупен от книжарницата на УХТ.

6.     Документ за платена семестриална такса за първия семестър. Таксите се привеждат само по банков път, в лева (BGN), на сметката на УХТ:

Получател: УХТ – Пловдив

IBAN: BG17UNCR75273154631900

SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

      Основание: семестриална такса;

      Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

      Входящият номер при кандидатстването;

      Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

Чл. 26. (1) Приетите и окончателно записани студенти могат да се откажат (да напуснат) по собствено желание, при следните условия:

1.     Подадено писмено заявление (по образец) за напускане до Ректора на УХТ;

2.     Получаване на внесената от тях семестриална такса за първия семестър, но не по-късно от посочения в графика краен срок за записване след трето класиране;

3.     Платена административна такса за обслужване в размер, определен с решение на Академичния съвет.

(2)    След приключване на обявения в графика срок за записване след трето класиране внесената семестриална такса не се възстановява.

Чл. 27. От заплащане на семестриални такси за обучение се освобождават лица, които са: кръгли сираци до 26-годишна възраст, с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и такива, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.