uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти, студентски награди, стипендии, разписи лекции и упражнения, изпитни дати и други.


  

  

 

Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметкав  УниКредит Булбанк, Клон Пловдив: УХТ- ФСО кратко описание /за какво е предназначен превода/

IBAN      BG17UNCR75273154631900        SWIFT BIC: UNCRBGSF

Пример: плащане на сем.такса от студент: задължително- Име, презиме и фамилия; форма на обучение - алб./факултетен/ номер; специалност; курс-семестър.

 

 


 

 

СТИПЕНДИИ за зимен семестър, уч. 2014/2015 г.

1) Обявени са сроковете и необходимите документи при кандидатстването за стипендии на студенти - български граждани, редовно обучение, отпускани при условията и по реда на ПМС №90/2000 г.:

 ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ при кандидатстване за стипендия

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

КРИТЕРИИ за определяне на студентите, които да получават стипендии

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии.

2) Обявени са сроковете и необходимите документи при кандидатстването за стипендии на студенти - чужденци, приети за обучение в УХТ по ПМС № 103 и ПМС №228:

ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ при кандидатстване за стипендия.

 

 


 

 

 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - 2014/2015 г.

 

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД (Пощенска банка)


 

 ПРОЕКТ " СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ" СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2003-2014 г."

  

 htpp://eurostipendii.mon.bg

       

    Европейски стипендии за летен семестър на уч. 2013/2014 г.

Обявен е графикът на кампанията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” (ІІІ фаза) за ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР на уч. 2013/2014 г.

Кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” (ІІІ фаза) за ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР на уч. 2013/2014 година започва от 1 април 2014 г. Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта могат да се подават до 27 април 2014 г. Класирането ще бъде обявено на 20 май 2014 г.

Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта.

Напомняме Ви, че за специални стипендии не може да се кандидатства с повече от 5 разработки. Не са допустими разработки, които са: задължителни по учебен план или учебна програма, задължителни за получаване на оценка или заверка по дадена дисциплина, курсови работи/задачи, дипломни работи/проекти, както и разработки от области на висшето образование, различни от тази на специалността, в която се обучавате!

 

 


 

  

ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАГРАДА „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

  


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

  •  Национален студентски дом.

 

 

 

Документи