uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти, студентски награди, стипендии, разписи лекции и упражнения, изпитни дати и други.


  

  

 

Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

Филиал Тримонциум, Пловдив

Банкова сметкав  УниКредит Булбанк, Клон Пловдив: УХТ- ФСО кратко описание /за какво е предназначен превода/

IBAN      BG17UNCR75273154631900        SWIFT BIC: UNCRBGSF

Пример: плащане на сем.такса от студент: задължително- Име, презиме и фамилия; форма на обучение - алб./факултетен/ номер; специалност; курс-семестър. 

 

Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез пост терминално устройство в касата на УХТ.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - 2014/2015 г.

 

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (МОН)

Алианц Банк България АД

Банка ДСК ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД (Пощенска банка)


 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ
Заповед № 501 от 27 април 2015 г.

 


 ПРОЕКТ " СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ" СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2003-2014 г."

  

 htpp://eurostipendii.mon.bg    

Европейски стипендии за зимен семестър на уч. 2015/2016 г.

 

Уважаеми студенти,

Със заповед на Министъра на образованието и науката срокът на проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ – ІІІ фаза е удължен до края на 2015 г.

От 22 октомври 2015 г. започва кандидатстването за стипендии за успех (за три месеца) и за специални стипендии за зимния семестър на уч. 2015/2016 година.

Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта могат да се подават до 12 ноември 2015 г. Класирането ще бъде обявено на 1 декември 2015 г.

Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта.

Напомняме Ви, че за специални стипендии не може да се кандидатства с повече от 5 разработки. Не са допустими разработки, които са: задължителни по учебен план или учебна програма, задължителни за получаване на оценка или заверка по дадена дисциплина, курсови работи/задачи, дипломни работи/проекти, както и разработки от области на висшето образование, различни от тази на специалността, в която се обучавате! При съвместни разработки на заглавната или на последната страница задължително се посочват всички участници (съавтори)!

Служебните бележки за кандидатстване за специалните стипендии се подготвят в два екземпляра и се представят за получаване на входящ номер в отдел „Учебен” – стая 130, инж. А. Митева.

Служебна бележка; 

Текстов формат /свободно попълване/

 


 

  

ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАГРАДА „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

  


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

  •  Национален студентски дом.

 

 

 

Документи