uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти, студентски награди, стипендии, разписи лекции и упражнения, изпитни дати и други.


  

  

 

Банкова сметка на УХТ:

УниКредит Булбанк

 

Банкова сметкав  УниКредит Булбанк, Клон Пловдив: УХТ- ФСО кратко описание /за какво е предназначен превода/

IBAN      BG17UNCR75273154631900        SWIFT BIC: UNCRBGSF

Пример: плащане на сем.такса от студент: задължително- Име, презиме и фамилия; форма на обучение - алб./факултетен/ номер; специалност; курс-семестър. 

 

Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез пос терминално устройство в касата на УХТ.

 


 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“ 

  


 

 

  

 

 

   

 Европейски стипендии за летен семестър на уч. 2015/2016 г.

Уважаеми студенти,

Стартира проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първата фаза на проекта обхваща три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.

Кандидатстването за летен семестър на уч. 2015/2016 г. започва от 10 май 2016 г. Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта ще могат да се подават до 30 май 2016 г. Класирането ще бъде обявено на 21 юни 2016 г.

Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, Правила за предоставяне на стипендии за специални постижения в УХТ – Пловдив, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта.

Напомняме Ви, че право да кандидатстват за стипендии по успех имат само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления (списъкът е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg).

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студенти от всички специалности. При кандидатстването е задължително да се запознаете с Правилата за предоставяне на стипендии за специални постижения в УХТ – Пловдив, публикувани на сайта на УХТ (вижте линка по-долу) и на сайта на проекта. За стипендии за специални постижения не може да се кандидатства с повече от 3 (три) разработки!

Служебните бележки-декларации за кандидатстване за стипендии за специални постижения се подготвят в два екземпляра и се представят за получаване на входящ номер в отдел „Учебен” – стая 130, инж. А. Митева. Служебна бележка-декларация може да разпечатате от линка по-долу или да получите от Книжарницата на УХТ (блок 2).

Служебна бележка; 

ПРАВИЛА НА УХТ - ПЛОВДИВ


  

 

На 1 февруари 2016 г. стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г.

На портала в раздел "Информация за програмата"

 

 http://staj.government.bg/informatsiya-za-programata/

 

 е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г. С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение, за първи път през тази година в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли – септември), така и стажове, които да се проведат през месец май 2016 г. Подробни инструкции за необходимите действия от страна на студентите са описани в графика.“

 

 


 

 

 

 


 

  

ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАГРАДА „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

  


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

  •  Национален студентски дом.

 

 

 

Документи