uk_bg
Студенти

Актуални информация за студенти, студентски награди, стипендии, разписи лекции и упражнения, изпитни дати и други.

 


  

 Банкова сметка на УХТ Получател: Университет по хранителни технологии

IBAN: BG53CECB97903180002900; SWIFT BIC: CECBBGSF

 

Централна Кооперативна Банка – АД клон Пловдив

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

-               Основание: семестриална такса;

-               Трите имена и ЕГН на студента;

-               Факултетен номер;

-               Специалността и формата на обучение.

 


 

 

Плащането на студентските такси може да се извърши и чрез ПОС терминално устройство в касата на УХТ.

 


 

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

З А П О В Е Д  

  615/ Пловдив,07.06.2017 г.

 

На основание РМС № 240/27.04.2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година,  решения на АС, взети с протокол № 17/3.02.2017 г. и № 18/17.02.2017 г., чл. 112, чл. 118 и чл.119 от Правилника за организация на учебната дейност и чл. 95 от Закона за висшето образование...

 

Записване в по-горен курс !!!

На 07.07.17 г., 10.07.17 г., 13.07.17г. и 14.07.17 г.

и от 28.08.2017г. до 15.09.2017г.

Необходими документи:

1.      Студентска книжка

2.      Именник / от книжарницата /

3.      Здравна декларация / от книжарницата /

4.      Вносна бележка за платена такса

5.      Уверение за общежитие

На основание Решение на АС броят на невзетите изпити при записване на студенти за учебна 2017/18 г., както следва:

·         За II курс с 3 условни изпита.

·         За III курс с 4 условни изпита.

·         За IV курс с 6  условни изпита.

 

ЗАПИСВАНЕ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ


 

В А Ж Н О

Записване на студенти в горен курс

и подаване на документи за общежитие:

-      с взети всички изпити – до 07.07.2017 г. в обявеното работно време на отдел „Учебен“ и обявеният от Студентски общежития график;

-      с не взети изпити - ще се осъществи, след решение  на Академичен съвет, на следните дати:

-    07.07.2017 г. от 13.00 часа  до 16.00 часа;

-    10.07; 13.07. и 14.07.2017 г. от 9.00 часа до 16.00 часа.

 


 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“ 

  


 

 

  

 

 

   

 

Европейски стипендии за летен семестър на уч. 2016/2017 г.

Уважаеми студенти,

Обявен е графикът за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и стипендии за специални постижения за летния семестър на уч. 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, изпълняван по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Кандидатстването започва от 17 април 2017 г. Формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта ще могат да се подават до 14 май 2017 г. Класирането ще бъде обявено на 5 юни 2017 г. Графикът с всички срокове за провеждане на кампанията е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg, както и на информационното табло пред стая 114, блок 1.

Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии, Правила за предоставяне на стипендии за специални постижения в УХТ – Пловдив, както и подробни указания за регистрацията и кандидатстването и отговори на най-често задаваните въпроси, може да намерите също на сайта на проекта.

Напомняме Ви, че право да кандидатстват за стипендии по успех имат само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления (списъкът е публикуван на сайта на проекта: http://eurostipendii.mon.bg). НОВО: За този семестър размерът на стипендията е 150 лв. на месец!

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студенти от всички специалности. При кандидатстването е задължително да се запознаете с Правилата за предоставяне на стипендии за специални постижения в УХТ – Пловдив, публикувани на сайта на УХТ (вижте линка по-долу) и на сайта на проекта. НОВО: За този семестър размерът на стипендията е увеличен на 300 лв.! За стипендии за специални постижения не може да се кандидатства с повече от 3 (три) разработки!

 

Служебните бележки-декларации за кандидатстване за стипендии за специални постижения се подготвят в два екземпляра и се представят за получаване на входящ номер в отдел „Учебен” – стая 130, инж. А. Митева. Служебна бележка-декларация може да разпечатате от линка по-долу или да получите от Книжарницата на УХТ (блок 2).

Служебна бележка; 

ПРАВИЛА НА УХТ - ПЛОВДИВ


  

 

На 1 февруари 2016 г. стартира централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г.

На портала в раздел "Информация за програмата"

 

 http://staj.government.bg/informatsiya-za-programata/

 

 е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г. С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение, за първи път през тази година в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли – септември), така и стажове, които да се проведат през месец май 2016 г. Подробни инструкции за необходимите действия от страна на студентите са описани в графика.“

 

 


 

 


 

  

ГОДИШНА СТУДЕНТСКА НАГРАДА „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

  


Полезни връзки: The Life Science Portal - www.chem-bg.com

 

  •  Национален студентски дом.