uk_bg
Справочник на кандидат - студента 2016/2017 г.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ
- ПЛОВДИВ

 

 

СПРАВОЧНИК

 

НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

2016/2017 г.

 

 

 

4002 Пловдив

бул. “Марица” No 26

отдел “Учебен”:

телефон: +32/ 643 637 ;

E-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg

   www.uft-plovdiv.bg   


  

За подпомагане на кандидат-студентите при подготовката за конкурсните изпити се организират курсове по математика и химия и опазване на околната среда, които се водят от квалифицирани преподаватели от Университета по хранителни технологии (УХТ).

Подробна информация може да се получи на телефони : +32/ 643 637; +32/ 603 730

Записването за курсовете става всеки работен ден от 9.00 - 12.00 ч. и от 14.00 - 16.00 ч. в отдел “Учебен”, бул. “Марица” № 26, блок 1, етаж 1, кабинет 130.

Справочник на кандидат-студента и формуляри за кандидатстване се продават в книжарницата на УХТ, блок 2.

Приемането на документи за кандидатстване ще се извършва в УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1, кабинет 111.

За първа и втора (предварителни) кандидатстудентска сесия – от 8,30 – 16,30 ч. в работни дни;

За трета (окончателна) кандидатстудентска сесия –

от 8,30 – 16,30 ч. в работни дни,

събота - от 8,30 – 14,00 ч., неделя – почивен ден,

както и в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (www.ckpi-bg.com) и Националната агенция за прием на студенти (www.naps.bg), разположени най-близо до местоживеенето на кандидат-студента.

Интернет адрес на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

E-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg

Желаещите да ползват общежитие по време на кандидатстудентските изпити, могат да направят резервация на телефони:

+32/246-153; +32/642-673; +32/643-757; +32/643-977; +32/643-777.

 Справочникът съдържа:

Обща информация за УХТ

Раздел 1.

Правилник за приемане на студенти в УХТ - Пловдив за

учебната 2016/2017 г

І.  Общи положения

ІІ.  Условия за кандидатстване

ІІІ.  Документи и такси за кандидатстване

ІV. Конкурсни изпити и формиране на бала

V.  Класиране на кандидат-студентите

VІ. Записване на новоприетите студенти

VІІ. Приемане на студенти за обучение в образователно- квалификационна степен “магистър” срещу заплащане

 

Раздел 2.

Характеристика на специалностите в УХТ

І. Обучение след придобито средно образование

А. Образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Б. Образователно-квалификационна степен “магистър” след  средно образование (обучението е на френски език)

ІІ. Обучение след завършено висше образование

 Образователно-квалификационна степен “магистър”

ІІІ.Обучение на чуждестранни студенти на английски език  (платено обучение)

 

Приложение 1.

Бюра за прием на кандидатстудентски документи

 

Приложение 2.

Срокове за кандидатстудентската кампания за учебната 2016/2017 г.

 

Приложение 3.

Списък на специалностите от професионалните гимназии,

допускащи се до класиране по чл. 23, ал. 1

Раздел 3.

Упътвания за провеждане на конкурсните изпити

І. По математика

ІІ. По химия и опазване на околната среда

  


 

Университетът по хранителни технологии (УХТ) е създаден като Висш институт по хранително-вкусова промишленост (ВИХВП) с Указ № 230 на Президиума на Народното събрание от 10 юли 1953 г. На 23 януари 2003 г. с решение на 39то Народно събрание на Р България ВИХВП е преобразуван в Университет по хранителни технологии.

Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността. В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за повече от 60 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ.

УХТ има редовна институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет.

В структурата на УХТ се включват три факултета – Технологичен, Технически и Стопански, Център за франкофонско обучение, Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, както и множество центрове, лаборатории, учебни бази, административни и обслужващи звена.

Материалната база на УХТ включва четири учебни корпуса с разгъната площ 17000 m2, в които са поместени: аула с 450 места, три аудитории с по 300 места, лекционни, семинарни и компютърни зали и над 50 учебни лаборатории. Университетът разполага с няколко учебно-производствени комплекса на най-съвременно технологично ниво, в които студентите провеждат упражнения и практически занятия. Централната библиотека притежава фонд от над 150 хил. тома и читалня с 98 места. В първи корпус на УХТ има учебен ресторант с възможности за хранене на студенти и преподаватели.

УХТ стопанисва пет студентски общежития с 1500 легла. Университетът разполага със собствена модерна спортна база в гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, зали за спортни игри, открити тенискортове, както и спортно-оздравителен лагер до язовир “Батак”. Университетът има представителен студентски танцов състав „Пълдин”, носител на множество национални и международни отличия, както и студентска танцова формация „Елеганс данс“.

 

УХТ сътрудничи с много чуждестранни университети и научни институти и активно участва в международни изследователски програми. Активно се осъществява обмен на студенти за обучение и практики в много страни по света – Франция, Германия, Белгия, Гърция, Русия, Беларус, Казахстан и др. По силата на сключен договор с Университета на Западен Бретан студентите от специалност „Технология на ферментационните продукти” могат да получат двойна диплома за ОКС „Магистър” от френския университет, като обучението в чужбина е финансирано изцяло от програма Еразъм+. Разработена е съвместна програма по специалност „Анализ и контрол на хранителните продукти“ (за ОКС „Магистър“) с Технологичен образователен институт на Западна Македония, Гърция, която се провежда в гръцкия институт с участието на преподаватели от УХТ.


 РАЗДЕЛ 1.

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този Правилник се определят условията за приемането на български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), притежаващи диплома за завършено средно образование, за студенти в Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив.

(2) В УХТ – Пловдив се приемат студенти във всяка от образователно-квалификационните степени (ОКС) – „бакалавър" и „магистър" след средно образование или за ОКС „магистър” след завършена ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и настоящия Правилник.

Чл. 2. През учебната 2016/2017 г. в УХТ – Пловдив ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение в професионални направления и специалности на ОКС "бакалавър" и “магистър” след завършено средно образование и ОКС “магистър” след ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, посочени в Таблици 1, 2, 3 и 4. Формата на обучение (редовна или задочна) се уточнява при подаването на документите за кандидатстване в УХТ, в зависимост от утвърдения от Министерство на образованието и науката план за прием на студенти.

Чл. 3. Кандидатстването за ОКС “бакалавър” и за ОКС „магистър" след средно образование с обучение на френски език се извършва чрез подаване на кандидат-студентски документи и класиране въз основа на резултатите от успешно издържаните държавни зрелостни изпити и/или конкурсен изпит с последващо класиране съгласно настоящия Правилник.

Чл. 4. Кандидатстването за ОКС „магистър" за завършилите висше образование и притежаващи ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър" или „магистър" се извършва съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Чл. 5. Чуждестранни граждани (от страни, които не са членки на ЕС), притежаващи диплома за завършено средно образование (легализирана от Министерство на образованието и науката – за завършилите в чужбина), се приемат за студенти в УХТ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:

Таблица 1.

І. Образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

Шифър на направлението

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

3.8.

Икономика

-         Икономика на хранителната индустрия

-         Икономика на туристическата индустрия

3.9.

Туризъм

-         Туризъм

-         Кетъринг

-         Хотелиерство и ресторантьорство

5.1.

Машинно инженерство

-         Хранително машиностроене

-         Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

-         Автоматика, информационна и управляваща техника

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

-         Компютърни системи и технологии

5.4.

Енергетика

-         Топлотехника

5.11.

Биотехнологии

-         Биотехнологии

5.12.

Хранителни технологии

-         Технология на месото и млякото

-         Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

-         Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

-         Технология на виното и пивото

-         Технология на тютюна и тютюневите изделия

-         Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

-         Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

-         Химия и микробиология на храните

-         Анализ и контрол на хранителните продукти

-         Храни, хранене и диететика

-         Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

5.13.

Общо инженерство

-         Индустриален мениджмънт

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(придобита образователно-квалификационна степен

“ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”, “БАКАЛАВЪР” ИЛИ “МАГИСТЪР”):

Таблица 2.

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

Шифър на направлението

професионално направление

наименование на специалността

3.8.

Икономика

 

-        Икономика на хранителната индустрия

 

-        Икономика на туристическата индустрия

 

-        Корпоративен бизнес и предприемачество

 

-        Бизнес информационни технологии

3.9.

Туризъм

 

-        Туризъм

 

-        Кетъринг

5.1.

Машинно инженерство

 

-        Хранително машиностроене

 

-        Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост

 

-        Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

 

-        Автоматика, информационна и управляваща техника

 

-        Електроенергийна ефективност

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

-        Компютърни системи и технологии

5.4.

Енергетика

 

-        Топлотехника

 

-        Хладилна и климатична техника

 

-        Енергийна ефективност

 

-        Енергиен мениджмънт

5.11.

Биотехнологии

 

-        Индустриални биотехнологии

 

-        Клетъчна и молекулярна биотехнология

5.12.

Хранителни технологии

 

-        Технология на продуктите от месо, риба и яйца

 

-        Технология на млякото и млечните продукти

 

-        Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

 

-        Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

 

-        Технология на виното и пивото

 

-        Технология на тютюна и тютюневите изделия

 

-        Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

 

-        Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

 

-        Анализ и контрол на хранителните продукти

 

-        Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия

 

-        Безопасност на храните

 

-        Контрол и безопасност на храните от животински произход

 

-        Функционални храни

5.13.

Общо инженерство

 

-        Индустриален мениджмънт

 

-        Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството

 

-        Инженеринг на технологичните процеси и заведенията за хранене

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Таблица 3.

Шифър на направлението

професионално направление

наименование на специалността

3.9.

Туризъм

 

-         Туризъм

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

-         Компютърни системи и технологии

5.12.

Хранителни технологии

 

-         Технология на месото и млякото

5.13.

Общо инженерство

 

-         Индустриален мениджмънт

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Таблица 4.

Шифър на направлението

професионално направление

наименование на специалността

5.12.

Хранителни технологии

 

-         Анализ и контрол на хранителни продукти

 

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 6. (1) В УХТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани:

1.   Завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища (за ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”);

2. Завършили висше образование („професионален бакалавър”, ”бакалавър”, “магистър”), осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища (за ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”);

3.   Не изтърпяват наказание "лишаване от свобода" към началото на учебната година;

4.   Не са се обучавали или не се обучават в същата или по-висока ОКС с финансиране от държавния бюджет.

(2) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, завършили средно и висше образование в чуждестранни средни и висши училища, като за целта представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката, с вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети.

(3)   Не се допускат до кандидатстване лица, на които в дипломата за завършено средно образование липсват оценки по предметите, участващи при образуването на бала за класиране.

Чл. 7. (1) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установен за българските граждани:

1.   Граждани на страните членки на ЕС и ЕИП, притежаващи диплома за завършено средно образование.

2. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР.

3.   Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Националното бюро за териториалното убежище и бежанците към Министерския съвет.

4.   Чужденци, от българска народност, удостоверена по реда на чл. 4, ал.1 на № 103 на Министерския съвет от 1993 г. и чл. 3, ал. 1 на Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 8.За обучение в ОКС „бакалавър” могат да кандидатстват лица, завършили ОКС „професионален бакалавър” в същото професионално направление със среден успех от дипломата не по-нисък от Добър. Обучението е с продължителност не по-малка от две години (четири семестъра).

Чл. 9. Приемът на студенти за ОКС „бакалавър“ се извършва, както следва:

(1)    С полагане на конкурсен изпит в УХТ.

1.  Конкурсните изпити се провеждат на два етапа – предварителен и редовен.

2.  Предварителните изпити са:

      тест по математика;

      тест по химия и опазване на околната среда.

3.  Редовните изпити са:

      тест по математика;

      тест по химия и опазване на околната среда.

4.  При явяване на конкурсни изпити, кандидат-студентите задължително представят документ за самоличност и документ за платена такса за кандидатстване.

(2)    С оценка от държавен зрелостен изпит.

(3) С оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация, когато е не по-ниска от Мн. добър (4,50).

(4)    Кандидат-студентът може да избере повече от един начин за кандидатстване.

(5)   Оценките от конкурсните изпити (предварителни, редовни), държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация са равнопоставени (с еднакъв коефициент на тежест) при формирането на състезателния бал.

Чл. 10. (1) Приемът на студенти за ОКС “бакалавър” и ОКС „магистър“ след средно образо-вание по специалности се извършва, както следва (Таблица 5):   

Таблица 5.

Специалности за ОКС “Бакалавър”

и ОКС „Магистър“ след средно образование

Начин за кандидатстване

·         Технология на месото и млякото

·         Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

·         Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

·         Технология на виното и пивото

·         Технология на тютюна и тютюневите изделия

·         Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

·         Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

·         Химия и микробиология на храните

·         Анализ и контрол на хранителните продукти

·         Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

·         Храни, хранене и диететика

·         Биотехнологии

o   с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

o   или с писмен конкурсен изпит по математика,

o   или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

o   или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

o   или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

o   или с оценка от държавен зрелостен изпит по биология,

o   или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

Технология на ферментационните продукти           (с обучение на френски език),

за ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

o    с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

o    или с писмен конкурсен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по френски език,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по биология,

o    или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

·         Хранително машиностроене

·         Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

·         Автоматика, информационна и управляваща техника

·         Компютърни системи и технологии

·         Топлотехника

o    с писмен конкурсен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по физика,

o    или с оценка от държавен  зрелостен изпит по български език и литература,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по информатика,

o    или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

Таблица 5 (продължение).

 


·         Туризъм

·         Кетъринг

·         Хотелиерство и pесторантьорство

 

o    с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

o    или с писмен конкурсен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по география,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език,

o    или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

·          Индустриален мениджмънт

·          Икономика на хранителната индустрия

·          Икономика на туристическата индустрия

o    с оценка от писмен конкурсен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по география,

o    или с оценка от държавен зрелостен изпит по чужд език,

o    или с оценка от държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация.

 Чл. 11.  (1) Кандидат-студентите за придобиване на висше образование на ОКС “магистър” могат да кандидатстват в едно от двете основни направления:

1.   Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на ОКС “бакалавър”;

2.   Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за:

        придобилите висше образование на ОКС „професионален бакалавър” по същото професионално направление;

        придобилите висше образование на ОКС “бакалавър” или “магистър” по друга специалност.

(2)   Приемът на студенти се извършва по документи.

 

IІІ. ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 12.   (1) Кандидат-студентите подават документите си:

1.   За предварителни и редовни изпити за ОКС “бакалавър” и “магистър” след средно образование – в УХТ, в оторизирани бюра за прием на кандидатстудентски документи и он-лайн чрез интернет страницата на УХТ. От оторизираните бюра документите се предават в УХТ не по-късно от пет дни преди датите за изпитите;

2.   За ОКС “магистър” след „професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър” – в УХТ и он-лайн чрез интернет страницата на УХТ;

(2)   В срокове, посочени в Справочника на кандидат-студента за уч. 2016/2017 г., всички кандидати подават лично или чрез друго лице следните документи:

1.Заявление (по образец) до Ректора на УХТ. Приема се само оригиналният формуляр на заявление, отпечатан на цветна хартия, закупен самостоятелно или като част от Справочника.

2.   Оригинал и копие на диплома за завършено образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

3.   Документ (квитанция) за платена такса за кандидатстване.

4.Лауреатите и първенците на национални и международни олимпиади по математика, химия и опазване на околната среда или чужд език представят оригинален документ от Министерство на образованието и науката за явяване по съответния предмет.

5. Кандидат-студентите кръгли сираци до 26-годишна възраст, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, представят копие на документа, удостоверяващ горепосоченото основание и оригинала му за сверяване. Кандидат-студентите, придобили такъв документ след изтичане на срока за подаване на документи (15 юни – 1 юли 2016 г.), могат да представят същия не по-късно от обявените дати за второ записване (18 – 19 юли 2016 г.).

(3)   Документите за явяване на предварителните изпити се подават по график съгласно Приложение 2 и са: заявление (по образец) до Ректора на УХТ и лична карта. Личната карта се връща веднага след подаване на заявлението.

(4) Документи за кандидатстване по чл. 12, ал. 2 задължително се подават в определените срокове за м. юни – юли от всички желаещи да участват в класирането за уч. 2016/2017 г.

(5)Кандидат-студентите, посочили специалност по чл. 23, ал. 2 прилагат копие на трудов договор и длъжностна характеристика за работа в предприятие по специалността, за която кандидатстват.

(6) Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение, издадено от отдел „Учебен“ за завършен етап на обучение.

(7)   Документи за кандидатстване в УХТ след определените в Справочника на кандидат-студента срокове не се приемат, освен в случаите, когато това е обявено на интернет страницата на УХТ.

Чл. 13. (1) При подаване на документите се заплащат кандидатстудентски такси, определени от Министерски съвет.

(2)Таксата за кандидатстване се внася в касата на УХТ, по банков път или в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи.

(3)   Внесена такса за кандидатстване не се възстановява.

(4)   От такси за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, деца от многодетни семейства и майки с три и повече деца. Всяко основание се удостоверява със съответен документ.

ІV. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ И ФОРМИРАНЕ НА БАЛА

Чл. 14.(1) Конкурсните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда обхващат материал, изучаван от кандидатите в средния курс на обучение.

(2)   Конкурсните изпити по математика и по химия и опазване на околната среда се провеждат писмено по тестова система и съдържат по 25 въпроса.

(3)   Продължителността на изпитите по математика и по химия и опазване на околната среда е 60 минути.

(4)   Правилният отговор на всеки въпрос от изпита по математика или по химия и опазване на околната среда се оценява с 1 (една) точка. Всяка точка от теста носи 0,16 единици по шестобалната система. Крайната оценка от писмения изпит се изчислява по формулата 2,00 + 0,16.t , където t е сумата на точките от теста.

Чл. 15. (1) Ако оценката от писмения изпит по математика или по химия и опазване на околната среда е под Среден (3,00), тя се закръглява на Слаб (2,00).

(2)   Кандидат-студентите, получили оценка Слаб (2,00) не формират бал с положения изпит и не участват в класирането.

Чл. 16. (1) На кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се признава оценка Отличен (6,00) и не полагат конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата, и участват в класирането на общо основание.

(2)   На кандидат-студентите, лауреати с оценка Отличен (6,00) от национални състезания по професионални направления, отговарящи на направлението на желаната от тях специалност, оценката се зачита за положен конкурсен изпит и участват в класирането на общо основание.

(3)   На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от Добър (4,00) от Национално състезание по химия и опазване на околната среда, от Национално състезание по природни науки и екология, от Национално състезание по математика, от Национално състезание по информатика, от Национално състезание по физика, завършващи средно образование в годината, в която се провежда състезанието, оценката се зачита за положен конкурсен изпит и участват в класирането на общо основание.

(4)   На кандидат-студентите, участвали и класирали се на І, ІІ и ІІІ място в организирани от Министерство на образованието и науката регионални състезания по професионални направления, отговарящи на направлението на желаната от тях специалност, завършващи средно образование в годината, през която се провежда състезанието, резултатите се признават за оценка по правила, утвърдени от Академичния съвет. Оценката се зачита за положен конкурсен изпит и кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.

(5) На кандидат-студентите, участвали в състезания, на които УХТ е съорганизатор, резултатите се признават за оценка по правила, утвърдени от Академичния съвет. Оценката се зачита за положен конкурсен изпит и кандидат-студентите участват в класирането на общо основание.

(6)   Активни състезатели-спортисти от международно и национално ниво, постигнали високи спортни резултати, както и участници в пара-олимпийски игри се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „бакалавър“ – редовно и задочно обучение. Кандидат-студентите представят официален документ, удостоверяващ основанието.

Чл. 17.  УХТ признава оценките по математика и химия и опазване на околната среда от кандидатстудентски изпити, положени в друго висше училище, при подаване на заявление от кандидат-студента за участие в класиране:

а)    от предварителни изпити;

б)   за прием след трето записване, за попълване само на освободени (незаети) места.

Чл. 18. (1) Конкурсният бал на кандидат-студентите за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след завършено средно образование се образува като сума от следните оценки (Таблица 6):

 

Таблица 6.

Специалности за ОКС “Бакалавър”

и ОКС „Магистър“ след средно образование

Формиране на кандидатстудентския

бал – сума от:

·         Технология на месото и млякото

·         Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

·         Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

·         Технология на виното и пивото

·         Технология на тютюна и тютюневите изделия

·         Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

·         Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

·         Химия и микробиология на храните

·         Анализ и контрол на хранителните продукти

·         Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

·         Храни, хранене и диететика

·         Биотехнологии

·          Удвоената оценка от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

o   или удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

o   или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

o   или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

o   или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

o   или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по биология,

o   или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация,

·          и оценката по математика от дипломата,

·          и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата.

 

Таблица 6 (продължение).

Технология на ферментационните продукти (с обучение на френски език),

за ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

·          Оценката от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

o  или оценката от конкурсния изпит по математика,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по математика,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по френски език,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по биология,

o  или оценката от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация,

·          и оценката по математика от дипломата,

·          и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата,

·          и оценката по френски език от дипломата.

·         Хранително машиностроене

·         Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

·         Автоматика, информационна и управляваща техника

·         Компютърни системи и технологии

·         Топлотехника

·          Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по физика,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по информатика,

o  или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация,

·          и оценката по физика от дипломата,

·          и оценката по математика от дипломата.

 


 

Таблица 6 (продължение).

 

·         Туризъм

·         Кетъринг

·         Хотелиерство и pесторантьорство

·          Оценката от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

o  или оценката от конкурсния изпит по математика,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по математика,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по география,

o  или оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език,

o  или оценката от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация,

·          и оценката по математика от дипломата,

·          и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата,

·          и оценката по първи чужд език от дипломата.

·   Индустриален мениджмънт

·  Икономика на хранителната индустрия

·   Икономика на туристическата индустрия

·          Удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по география,

o  или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по чужд език,

o  или удвоената оценка от държавния изпит за придобиване степен на професионална квалификация,

·          и оценката по математика от дипломата,

·          и оценката по български език и литература от дипломата.

 

 

(2) Когато в дипломата за средно образование липсва оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат предварително изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от Министерство на образованието и науката. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния предмет, по реда и при условията на зрелостните изпити.

(3) При образуването на състезателния бал се взима най-високата от посочените възможни оценки.

(4) Максималният възможен бал за всички специалности е 24.

Чл. 19. (1) Конкурсният бал на кандидат-студентите за ОКС “магистър” след ОКС „бакалавър“ или „магистър“ се формира като сума от средния успех от курса на следване и средния успех от държавния изпит.

(2)   Максималният бал е 12.

V. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 20. (1) В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

(2) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидатите желани специалности и форми на обучение. Кандидатите се класират в две категории – мъже и жени.

(3) Възстановяващите студентски права за втори и по-горен курс се класират извън утвърдените за прием места.

(4)   Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени, и обратно.

(5) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност или форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност в същото професионално направление.

Чл. 21.(1) Класирането се извършва поетапно, съгласно график, представен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2016/2017 г.

(2)   Списъците на приетите студенти след всеки етап на класиране се обявяват на достъпно място в УХТ и в интернет страницата: http://uft-plovdiv.bg. Съобщения за резултати от класирането не се изпращат по пощата. Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за записване.

(3)   След първия етап на класиране:

1.  Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап на класиране.

2.  Приетите кандидат-студенти имат възможност:

а) Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващи етапи на класиране. Отказът от участие в следващи етапи на класиране (отказ от прекласиране) приетите студенти декларират писмено при записването.

б) Да се запишат в специалността, в която са класирани, без да декларират отказ от прекласиране. В този случай те се прекласират автоматично по възходящ ред на посочените специалности и форми на обучение в следващите етапи на класиране.

в) Да не се запишат, с което губят кандидатстудентски права и автоматично отпадат от участие в следващите етапи на класиране.

(4)   След втория етап на класиране:

1.  Неприетите кандидат-студенти участват автоматично в третия етап на класиране.

2.  Приетите кандидат-студенти, некласирани до този етап, се записват при условията на ал. 3, т. а – в.

3.Записаните след първо класиране студенти, прекласирани в по-предна по ред специалност, декларират или не отказ от следващо прекласиране. При неподаване на писмена декларация за отказ от прекласиране, те автоматично участват в третия етап на класиране.

(5)   След третия етап на класиране:

1.  Приетите кандидат-студенти, некласирани до този етап, се записват в определените срокове.

2.  Приетите, но незаписали се кандидат-студенти губят кандидатстудентски права.

3.  Резултатите от третия етап на класиране са окончателни.

(6)   За попълване на освободени (незаети) места след трето класиране участват:

         неприети кандидат-студенти, по реда на бала и подреждане на желанията им,

  класирани студенти, които не са се записали в определените срокове, с писмено заявление до Председателя на кандидатстудентската комисия и по реда на бала и подреждане на желанията им.

Чл. 22. УХТ приема за студенти кандидати, успешно участвали в конкурса, но неприети, както следва:

(1)  Кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, майки с три и повече деца, както и близнаци в случаите, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление в УХТ и един от тях е приет за студент.

(2) Заявления от неприетите кандидати по ал. 1 се отправят до Председателя на кандидатстудентската комисия, не по-късно от посочения краен срок за записване след първо класиране.

(3)   В рамките на утвърдените места за прием на студенти, на тези кандидати се предлага да се запишат в специалност от същото професионално направление, за която са формирали състезателен бал, равен или близък на последния класирал се в специалността.

Чл.23.(1) Завършилите специалности от професионални гимназии или професионални колежи за средно образование (съгл. Приложение 3) се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „бакалавър” – редовно обучение. Кандидатите по този член задължително посочват в заявлението за кандидатстване шифъра на специалността с предимство по чл. 23, ал. 1, преди шифъра на същата специалност на общо основание.

(2) Работещите на трудов договор след завършено средно образование, чиито длъжностни характеристики отговарят на специалностите, обявени в кандидатстудентския прием, се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС “бакалавър” – задочна форма на обучение. Кандидатите по този член задължително посочват в заявлението за кандидатстване шифъра на специалността с предимство по чл. 23, ал. 2 – задочна форма на обучение, преди шифъра на същата специалност на общо основание.

(3) Кандидат-студентите, работещи на трудов договор във фирми, с които УХТ има сключен договор за сътрудничество, чиито длъжностни характеристики отговарят на специалностите, обявени в кандидатстудентския прием, се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС “бакалавър” в съответното професионално направление – задочна форма на обучение.

Чл. 24.УХТ приема за платено обучение студенти за ОКС „бакалавър”, кандидатствали, но неприети в утвърдения план-прием на Министерство на образованието и науката. Същите се класират по реда на бала и възможностите на образователния капацитет, съгласно съществуващата нормативна база.

 

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 25.(1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора по график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2016/2017 г.

(2)   При записването студентите представят:

1.   Диплома – оригинал, която се съхранява в отдел „Учебен” по факултети до края на следването;

2.   Лична карта, която се връща веднага след записването;

3.   Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;

4.   Четири снимки формат 3,5 / 4,5 см;

5.Комплект документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, студентска карта, именници и уверения), закупен от книжарницата на УХТ.

6.   Документ за платена семестриална такса за първия семестър. Таксите се привеждат по банков път, в лева (BGN), на сметката на УХТ или чрез ПОС-терминала в касата на УХТ.

Банкова сметка на УХТ:          Получател: УХТ – Пловдив

IBAN: BG17UNCR75273154631900

SWIFT BIC: UNCRBGSF

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

      Основание: семестриална такса;

      Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

      Входящият номер при кандидатстването;

      Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

Чл. 26. (1) Приетите и окончателно записани студенти могат да се откажат (да напуснат) по собствено желание, при следните условия:

1.   Подадено писмено заявление (по образец) за напускане до Ректора на УХТ;

2.   Получаване на внесената от тях семестриална такса за първия семестър, но не по-късно от посочения в графика краен срок за записване след трето класиране;

3.   Платена административна такса за обслужване в размер, определен с решение на Академичния съвет.

(2) След приключване на обявения в графика срок за записване след трето класиране внесената семестриална такса не се възстановява.

Чл. 27. От заплащане на семестриални такси за обучение се освобождават лица, които са: кръгли сираци до 26-годишна възраст, с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, и такива, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.

 

VІI. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 28.(1) В УХТ през учебната 2016/2017 г. ще се приемат студенти за обучение срещу заплащане във всички специалности и форми на обучение на ОКС “магистър”, съгл. чл. 2. (Таблица 2), при наличие на свободен капацитет.

(2)Кандидат-студентите, желаещи да се обучават съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2., могат да кандидатстват само за обучение срещу заплащане.

(3)Таксите за обучение срещу заплащане се определят с решение на Академичния съвет и се утвърждават от Министерство на образованието и науката.

Чл. 29.Приемът на студенти се извършва по документи, в съответствие с чл. 11, ал. 2 и чл. 13 на настоящия Правилник.

Чл. 30.(1) Условията и документите за кандидатстване са съгласно чл. 12 и чл. 13 от Правилника.

Чл. 31.Класирането на кандидат-студентите се извършва съгласно чл. 20, ал. 2, а резултатите се обявяват съгласно чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 2.

Чл. 32.(1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора по график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2016/2017 г.

(2)Приетите и окончателно записани студенти в случай, че се откажат по собствено желание, могат да получат внесената от тях такса за първия семестър не по-късно след обявяване на второ класиране, след подаване на писмена молба до Ректора на УХТ, връщане на всички издадени от УХТ оригинални документи и след платена административна такса за обслужване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на УХТ, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от УХТ, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.

§ 2. Заявления и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят в писмен вид до Ректора на УХТ не по-късно от обявения срок за записване след последно класиране. След тази дата такива не се приемат. Към заявленията и жалбите се прилагат необходимите документи – оригинал и ксерокопие за удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските заявления и жалби в съответствие с настоящия Правилник и действащата нормативна уредба.

 

Правилникът е приет от Академичния съвет на УХТ с Протокол № 38/ 30.09.2015 г.


РАЗДЕЛ 2.

Характеристика на специалностите в УХТ

І. ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ПРИДОБИТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

А. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Обучението за всички специалности на ОКС “бакалавър” по учебен план е с продължителност четири години за редовно и задочно обучение. През първите две години се изучават общи за професионалните направления учебни дисциплини, а през третата и четвъртата година се формират специални знания. Дипломирането се извършва след успешно защитен дипломен проект (работа) или държавен изпит.

Студентите, завършили всички специалности на трите факултета, могат да продължат образованието си в ОКС “магистър”.

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти в следните специалности:

Биотехнологии

Специалността подготвя инженери с възможности да се реализират като ръководители и технолози при производство на биопродукти, биопрепарати за растителна защита, тъканни култури, при биологично пречистване на отпадъчни води и др. Те могат да ръководят микробиологични, химични и др. контролни лаборатории в биотехнологичната и хранителната промишленост.

Технология на месото и млякото

Специалността подготвя инженери, които могат да се реализират в месната и млечната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на месни и млечни храни, извършват и ръководят научноизследователска и проектантска дейност. Те получават и необходимите знания и умения относно преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от месната и млечната промишленост.

технологиЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Специалността подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми с производствена и проектантска дейност в областта на преработката на плодове и зеленчуци и хладилното съхранение и дистрибуция на храни, както и като ръководители и експерти в колективи за разработване на нови технологии и продукти.

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Специалността подготвя инженери, които могат да се реализират като технолози и ръководители на фирми, упражняващи дейност и свързани с планиране, организация и управление на съхранението на различни зърнени култури, производство на хляб и хлебни изделия, сладкарското производство и производството на фуражни смески, предназначени за всички видове селскостопански животни.

Технология на виното и пивото

Специалността подготвя инженери с възможности за реализация като технолози и на ръководни длъжности в организационно-управленската, изследователската и учебна дейност при производството на вино, пиво, безалкохолни и високоалкохолни напитки.


Технология на тютюна и тютюневите изделия

Специалността подготвя инженери, които се реализират като технолози, експерти и ръководни кадри в управлението на производствено-технологичните процеси, контрола и оценката на качеството на суровините, материалите и готовата продукция, организацията и дейността на специализирани лаборатории, центрове, комисии и др. във всички подотрасли на тютюневата промишленост – производство и сушене на тютюна, промишлена обработка на тютюна, производство на тютюневи изделия и др.

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

Специалността подготвя инженери с възможности за реализация при преработката на маслодайни, етерично-маслени и лечебни растения, получаването на глицеридни и етерични масла, разработването и окачествяването на хранителни емулсии, перилни препарати, козметични и парфюмерийни изделия.

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

Специалността подготвя инженери, които могат да се реализират в управлението на производствено-технологичните процеси; контрола и оценката на качеството на суровините, полуфабрикатите и готовата продукция; провеждането на органолептични, физикохимични и микробиологични анализи; оптималното използване на технологичното оборудване в захарната промишленост.

Химия и микробиология на храните

Специалността подготвя инженери, които могат да работят като ръководители и сътрудници на производствени, контролни и изследователски лаборатории за храни и напитки; в управлението, контрола и оценката на производствено-технологичните процеси; в анализа и сертификацията на суровини, полуфабрикати и готова продукция; в хранителното законодателство; в производството на функционални и лечебни храни и напитки.

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 

Специалността подготвя инженери, които могат да се реализират като изпълнители и ръководители при провеждането на химичен и микробиологичен анализ във връзка с управлението на производствените процеси, при осъществяването на контрол на готови храни в производството, търговската мрежа и вносно-износната дейност, във фирмени лаборатории, сертифицирани държавни лаборатории, както и в предприятията на хранително-вкусовата индустрия.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти в следните специалности:

ХРАНИТЕЛНО Машиностроене

Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират във всички сфери на машиностроенето и при експлоатацията на машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Специалността подготвя машинни инженери, които могат да конструират, експлоатират и ремонтират технологичното оборудване на подотраслите на хранителната и биотехнологичната индустрия, да организират рационалното използване, монтажа и техническото обслужване на машините, апаратите, инсталациите и поточните технологични линии и да използват съвременни методи за конструиране и проектиране на машини, апарати и съоръжения.

Топлотехника

Специалността подготвя машинни инженери, които могат да се реализират в хранително-вкусовата, химическата, биотехнологичната промишленост и други отрасли, използващи топлинни технологични процеси и съоръжения, масообменни уредби, хладилна, климатична и вентилационна техника, в обследването на сгради, системи и инсталации за енергийна ефективност.

Автоматика, информационна и управляваща техника

Специалността подготвя инженери по автоматика за модерните направления на техническите науки – електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизирано управление, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др., които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Компютърни системи и технологии

Специалността подготвя компютърни инженери, които могат да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти в следните специалности:

Икономика НА хранителната индустрия

Специалността подготвя икономисти, които могат да се реализират като ръководители на производствено-търговско-финансовата дейност в предприятия от хранителната индустрия, в търговски дружества, държавни и общински органи на управление, холдинги, консорциуми и други формирования.

ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

Специалността подготвя икономисти с широкопрофилна икономическа подготовка, която им позволява да се реализират не само като икономисти в туристическата индустрия, а и в други сектори на икономиката, научни организации, консултантски звена и др.

Туризъм

Специалността подготвя бакалаври по туризъм с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене, като ръководители и аналитични специалисти в туризма, хотел-ресторантските комплекси, търговското и социалното хранене, в специализирани производствени цехове, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в системата на туризма, в образованието, научноизследователски и консултантски звена и др.

КЕТЪРИНГ

Специалността подготвя инженери по кетъринг, които могат да работят като широкопрофилни специалисти по технология, организация и управление на организираното хранене, кетъринга и индустриалното кулинарно производство, като ръководни кадри в системата на търговското и социалното хранене, в специализирани производствени единици, в научноизследователски и консултантски звена, в служби, фирми и организации за контрол, в образованието.

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Специалността подготвя инженери по хотелиерство и ресторантьорство, които могат да работят като ръководители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама, консултанти в системата на хотелиерството и ресторантьорството, в образованието, в дейности, свързани със създаването и организирането на системи за безопасност и контрол на качеството и със стандартизацията в хотелиерството и ресторантьорството.

ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

Специалността подготвя бакалаври по храни, хранене и диететика, които могат да се реализират в областта на общото и специализирано хранене в диагностично-консултативни, спортни, профилактични и лечебни институции, както и в областта на контрола на състава и качеството на храните към контролни и производствени центрове.

ЕКОЛОГИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Специалността подготвя инженери, които могат да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в сферата на екологията и опазването на околната среда, свързани с планиране, организиране, избор, пуск и експлоатация на пречиствателни съоръжения и др.

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалността подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата и биотехнологичната индустрия, взаимосвързаните отрасли, в общински органи за управление и др.

 

Б. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (с обучение на френски език)

 

Център за франкофонско обучение

 

В Центъра се обучават студенти по специалност:

Технология на ферментационните продукти

Специалността подготвя магистър-инженери в професионално направление „Хранителни технологии“. Предвидената в курса на обучение фундаментална и професионална подготовка, както и задълбочените чуждоезикови познания, позволяват на завършилите студенти да се реализират като осъществяват производствено-технологична, организационно-управленска и научноизследователска дейност в различни области на хранително-вкусовата промишленост.

Срокът на обучение по специалността е пет години и се извършва на френски и български език по хармонизирани с френски университети учебни планове. През първите четири години от обучението студентите изучават общи и технологични дисциплини от професионалното направление, а през петата година провеждат професионална специализация по избор в един от трите модула:

         Вино и високоалкохолни напитки

         Мляко и млечни продукти

         Хляб, хлебни и сладкарските изделия.

По силата на сключен договор за присъждане на двойни дипломи, студенти от специалността могат да проведат част от обучението си във Франция и да получат диплома за ОКС „Магистър” от Университета на Западен Бретан, като периодът на обучение в чужбина е изцяло финансиран от програма Еразъм+. Осъществява се активно сътрудничество с AUF (Университетска агенция на франкофонията), което позволява реализирането на краткосрочни стажове в бизнес организации, научни и образователни центрове във френскоезични държави от целия свят, както и провеждане на лекционни курсове от френски преподаватели. Дипломираните студенти могат да продължат образованието си в образователната и научна степен “доктор”.


 

ІІ. ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Обучението на студентите от всички специалности на ОКС “магистър” в УХТ се провежда в две основни направления и има различна продължителност:

І направление: Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с професионалното направление на придобитата ОКС “бакалавър”, с продължителност два семестъра (една година) или четири семестъра (две години);

ІІ направление: Допълнителна специална и интердисциплинарна подготовка след придобита ОКС “бакалавър” или “магистър” в друго професионално направление. Обучението е четири семестъра (две години).

Дипломирането на студентите магистри по всички специалности на Технологичния, Техническия и Стопанския факултет се извършва след успешно защитен дипломен проект (работа) или държавен изпит.

Студентите, завършили всички специалности на трите факултета, могат да продължат образованието си в образователната и научна степен “доктор”, да се реализират като преподаватели във висши училища, колежи и професионални гимназии.

 

 ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти магистри по 14 специалности в две професионални направления.

1.  Направление БИОТЕХНОЛОГИИ:

ИНДУСТРИАЛНИ Биотехнологии

КЛЕТЪЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОТЕХНОЛОГИЯ

След завършване на специалностите дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като осъществяват научно-изследователски, развойни, организационно-управленчески, контролни, производствено-технологични и преподавателски дейности.

2.  Направление ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ:

Технология НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЕСО, РИБА И ЯЙЦА

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

технологиЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

Технология на виното и пивото

Технология на тютюна и тютюневите изделия

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ

След завършване на специалностите дипломираните магистър-инженери могат да осъществяват и ръководят научноизследователска, проектантска, развойна, организационно-управленска, контролна, производствено-технологична дейност в различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти по десет специалности в четири професионални направления.

1.  Направление МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО:

ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ

Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА промишленост

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

След завършване на специалностите дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като специалисти във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

2.  Направление ЕНЕРГЕТИКА:

ТОПЛОТЕХНИКА

ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

След завършване на специалността дипломираните магистър-инженери могат да се реализират в областта на промишлената топлотехника, хладилната и климатична техника, електроснабдяването, електрообзавеждането, електро- и топлоенергетиката.

3.  Направление ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА:

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

След завършване на специалността дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като висококвалифицирани специалисти във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

4.  Направление КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА:

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

След завършване на специалността дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като специалисти по компютърни системи и технологии във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти по десет специалности в четири професионални направления:

1.  Направление ИКОНОМИКА:

ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

След завършване на специалностите дипломираните магистри могат да се реализират в управленска, проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, производствена и изследователска дейност, намиращи приложение в държавния и частния бизнес, банковото дело, науката, транспорта, здравеопазването, туризма и други сфери и отрасли на националната и международна икономика, както да създават и управляват бизнес дейности и процеси.

2.  Направление ТУРИЗЪМ:

ТУРИЗЪМ

КЕТЪРИНГ

След завършване на специалностите дипломираните магистри могат да се реализират в научноизследователска и развойна дейност, организационно-управленска и производствено-технологична дейност в обекти от системата на туризма, социалното и търговско хранене.

3.  Направление ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ:

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

След завършване на специалността дипломираните инженер-магистри могат да се реализират в областите, свързани с опазване и оценка на въздействието върху околната среда; анализ и контрол на качеството на хранителните и вкусови продукти.

4.  Направление ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО:

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

ИНЖЕНЕРИНГ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ

След завършване на специалностите дипломираните магистри могат да се реализират на ръководни функции на фирмено и корпоративно ниво, в държавната и местната администрация и в други сфери и отрасли на националната икономика; в обслужването на хотелите и ресторантите, управление на маркетинга и др. Завършилите инженер-проектанти могат да стартират собствен бизнес, да ръководят или да са част от проектантски екипи във всички видове системи за хранене – търговски, социални, транспортни, болнични, в учебни заведения и др.

ІІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (платено обучение)

А.  Образователно-квалификационна степен “бакалавър” след завършено средно образование

Обучението е по четири специалности, администрирани от трите факултета на УХТ:

1. Специалност Туризъм подготвя бакалаври по туризъм с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене, като ръководители и аналитични специалисти в туризма, хотел-ресторантските комплекси, търговското и социалното хранене, в специализирани производствени цехове, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в системата на туризма, в образованието, научноизследователски и консултантски звена и др.

2. Специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ подготвя компютърни инженери, които имат възможности да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

3. Специалност Технология на месото и млякото подготвя инженери, които могат да се реализират в месната и млечната промишленост, като заемат ръководни длъжности в сферата на производството на месни и млечни храни, ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от месната и млечната промишленост, извършват и ръководят научноизследователска, научно-приложна и друга дейност.

4. Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ подготвя инженер-мениджъри, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранително-вкусовата промишленост, взаимосвързаните отрасли, регионални органи за управление и др.

Б.  Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършено висше образование:

 

1. Специалност АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ подготвя магистър-инженери, които познават и използват съвременни химични и инструментални методи за анализ на хранителни продукти, лабораторни апарати и съоръжения.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

БЮРА

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА

ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ /ЦКПИ/

Новини и актуална информация на: www.ckpi-bg.com; e-mail: info@ckpi-bg.com и национален телефон ) 0879 120 470

 

 

 


БЮРА

ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ /НАПС/

Новини и актуална информация на: www.naps.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

ДЕЙНОСТ

СРОК

А. ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” И “МАГИСТЪР” СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.

ПЪРВА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ

1.1.

Подаване на заявление за изпит

22 - 30 март

1.2.

Конкурсни изпити:

 

 

-         математика

9 април

 

-         химия и опазване на околната среда

10 април

2.

ВТОРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ

2.1.

Подаване на заявление за изпит

31 май - 8 юни

2.2.

Конкурсни изпити:

 

 

-         математика

11 юни

 

-         химия и опазване на околната среда

12 юни

3.

ТРЕТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ /окончателна/

3.1.

Подаване на документи по чл. 12 , ал. 2 от Справочника

15 юни - 1 юли

3.2.

Конкурсни изпити:

 

 

-         математика

5 юли

 

-         химия и опазване на околната среда

6 юли

4.

ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

4.1

Обявяване на първо класиране 

9 юли

4.2.

Записване на приетите студенти от първо класиране

11 - 13 юли

4.3

Обявяване на второ класиране

16 юли

4.4.

Записване на приетите студенти от второ класиране

18 - 19 юли

4.5.

Обявяване на трето класиране

22 юли

4.6.

Записване на приетите студенти от трето класиране

25 - 26 юли

Б. ЗА ОКС “МАГИСТЪР” СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Подаване на документи

29 - 31 август

2.

Обявяване на първо класиране

2 септември

3.

Записване на приетите студенти от първо класиране

7 - 8 септември

4.

Подаване на документи за участие във второ класиране

8 - 9 септември

5.

Обявяване на второ класиране

13 септември

6.

Записване на приетите студенти от второ класиране

14 - 15 септември

Забележка:             Кандидат-студентите, участвали само на първа /втора/ или първа и втора предварителна кандидатстудентска сесия, задължително подават документи по чл. 12, ал. 2 от Справочника.


 

 

Приложение 3

СПИСЪК

на специалностите от професионалните гимназии,

допускащи се до класиране по чл. 23, ал. 1

Специалности на УХТ – Пловдив, допускащи класиране по чл. 23

Специалност от професионалната гимназия или професионален колеж

Биотехнологии

·        Биотехнологии 

·        Биотехнологии в хранително-вкусовите производства

·        Технология в биопроизводствата

Технология на месото и млякото

·        Производство и преработка на мляко и млечни продукти

·        Производство на месо, месни продукти и риба

Технология на продуктите от плодове и зеленчуци

·        Производство на консерви

·        Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

Технология на виното и пивото

·        Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските изделия

·        Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

·        Производство на сладкарски изделия

·        Декорация на сладкарски изделия

·        Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

·        Организация в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Технология на тютюна и тютюневите изделия

 • Производство на тютюн и тютюневи изделия

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

 • Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
 • Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла
 • Организация и технология на козметичните услуги
 • Инструкторска дейност по козметични услуги

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

 • Производство на захар и захарни изделия
 • Техника и технология на захарта и захарните изделия

 

 

Химия и микробиология на храните

Анализ и контрол на храните

 • Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства

·         Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

·         Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Екологичен инженеринг в хранителната индустрия

 • Екология и опазване на околната среда
 • Експлоатация на съоръжения за пречистване на води

Хранително машиностроене

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост

 • Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
 • Металорежещи машини
 • Металообработващи машини
 • Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост
 • Експлоатация и поддръжка на хладилна техника в хранителната промишленост
 • Технология на машиностроенето

Компютърни системи и технологии

 • Информационни технологии

·        Компютърна техника и технологии

 • Компютърни мрежи

·        Микропроцесорна техника

 • Програмно осигуряване
 • Системно програмиране

Автоматика, информационна и управляваща техника

·        Електронно уредостроене

·        Автоматизация на производството в ХВП

·        Автоматизация на непрекъснати производства

·        Автоматизирани и роботизирани системи

·        Микропроцесорна техника

·        Програмно осигуряване

·        Автоматизация на дискретни производства

·        Телекомуникационни системи

·        Промишлена електроника

·        Електрически машини и апарати

·        Електрически инсталации

·        Електроенергетика

·        Електрообзавеждане на производството

Топлотехника

 

·        Хладилна техника

·        Климатична техника

·        Климатична и вентилационна техника

·        Топлоенергетика

·        Топлотехника

·        Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

 

 

Икономика на хранителната индустрия

Икономика на туристическата индустрия

Индустриален мениджмънт

·        Организация в производството на храни и напитки

·        Стопански мениджмънт

·        Икономика и мениджмънт

·        Предприемачество и мениджмънт

·        Маркетингови проучвания

·        Бизнес-услуги

·        Малък и среден бизнес

·        Индустриални отношения

Туризъм

·        Организация на туризма и свободното време

·        Туризъм

·        Селски туризъм

·        Предприемачество и мениджмънт

·        Туристическа анимация

·        Организация на аниматорската дейност

·        Екскурзоводско обслужване

·        Организация на екскурзоводската дейност

·        Спортно-туристическа дейност

·        Спортен масаж

·        Маркетингови проучвания

Кетъринг

 

Хотелиерство и ресторантьорство

·        Кетъринг

·        Хотелиерство

·        Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

·        Производство на кулинарни изделия и напитки

·        Обслужване на заведения в общественото хранене

·        Организация и управление в ресторантьорството

·        Организация на обслужването в хотелиерството

·        Организация на хотелиерството

·        Организация и управление на хотелиерството

·        Организация на дейностите в места за настаняване

·        Предприемачество и мениджмънт

 

Раздел 3.

Упътвания за провеждане на конкурсните изпити

І. По математика

ІІ. По химия и опазване на околната среда