uk_bg
„Асоциирани партньори”

 

УКАЗАНИЯ

 

за участие в процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с проект в рамките на грантова схема BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения”, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

 


ЗАЯВЛЕНИЕ

 за участие в процедура за избор на асоциирани партньори по

Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ от Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

  


Приложение IIа

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор[1] Декларацията се попълва се и подписва с КЕП от всички лица, които са овластени да представляват асоциирания партньор и са вписани в Търговския регистър, или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване. Приложение IIIа


Декларация

относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньори